Reportaž

  Dillerimizde «Gökderäniň aýdymy…» (fotogalereýa)

  Gojaman daglar, towlanyp akýan çeşme-çaýlar, salkyn jülge… Behişdi mekana öwrülen bu ýerde ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen mekdep okuwçylary we körpeler…

  Hokkeý baýramy: ilkinji täsirler (foto)

  Aşgabatda buzly sport baýramçylygy — hokkeý boýunça halkara ýaryş geçirilýär.  Halkara ýaryşa gatnaşmaga gelen daşary ýurtly myhmanlar Merkezi Aziýanyň ilkinji…

  «Fazil» — amatly egin-eşikleriň salgysy!

  Telekeçi Yhtiýar Rozmetowyň ýolbaşçylygyndaky hususy kärhanada öndürilýän «Fazil» haryt nyşanly dokma önümlerine islegler barha artýar. Sebäbi harytlar göze gelüwli, baha…

  Ekologiýamyz «Ýedidogan» bilen has arassa!

  5-nji aprelde öz işini tamamlan söwda toplumynyň sergisinde ­«Ýedidogan Nur» hojalyk jemgyýeti hem öz önümlerini görkezdi. Daşky gurşawymyza we saglygymyza…

  Sergä göz aýlap… (foto)

  3 — 5-nji aprelde paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň söwda toplumyna degişli düzümler we hususyýetçiler tarapyndan ýaýbaňlandyrylan sergi köp adamly boldy.…

  Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi (fotogalereýa)

  4-nji martda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde owgan harytlarynyň sergisi açyldy hem-de iki ýurduň işewür toparlarynyň maslahaty geçirildi. Owganystanyň döwlet…

  Dünýäniň iň uly LED sferasy (foto)

  ABŞ-nyň Newada ştatynda syýahatçylygyň merkezi bolan Las Wegasdaky Wenesiýa şypahanasynda ýerleşýän dünýäniň iň uly LED sferasy bolan MSG Sphere atly…

  Sagdyn durmuş

  Başa dön tuşu