hemişe Siziň bilen... hemişe Siziň bilen...
Habarlar

5-nji okeanyň bardygy ykrar edildi

National Geographic Günorta okeany dünýäniň 5-nji okeany hökmünde ykrar etdi. Bu barada ria.ru maglumat berýär. Kartograflaryň sözlerine görä, Antarktidany ýuwýan

Gündelik durmuşdan Sazdan söhbetden Ýörite gepleşikler WAGTYŇY
GYZYKLY
GEÇIR
GÖWÜN KÜÝSEGİ ŽURNALISTIŇ SESI. GÜNÜMIZIŇ HABARLARY. GÖZELLIK,
MODA,
TREND.
GÖZELLIK SADALYK BILEN SAZLAŞANDA...

Iň täze habarlar, döredijilik, moda, trend, gözellik, gyzykly söhbetler diňe turkmengazet.com-da!

ŽURNALISTIŇ SAHYPASY

Žurnalistiň sahypasy

Hyzmatdaşymyz: Gyrgyz žurnalistikasy nähili alnyp barylýar

Türkmenistan döwletimiz dünýäniň ençeme döwletleri bilen hoşniýetli diplomatik gatnaşyklary alyp barýar. Şolaryň biri hem Gyrgyz Respublikasydyr. Ýakynda Gyrgyzystanyň Prezidentiniň ýurdumyzda

Žurnalistiň sahypasy

Ösüş döwrebaplygy talap edýär

Ösüş döwrebaplygy talap edýär. Bu, hakykatdan-da, şeýle. Biz tehnologiýalar eýýamynda ýaşaýarys. Durmuşyň ähli pudaklaryna täsirini ýetiren öňdebaryjy tehnologiýalar halkara gatnaşylar

GÖWÜN KÜÝSEGI

TAGAMLARY TAÝARLAMAK