Gündelik durmuşdan Sazdan söhbetden Ýörite gepleşikler WAGTYŇY
GYZYKLY
GEÇIR
GÖWÜN KÜÝSEGİ ŽURNALISTIŇ SESI. GÜNÜMIZIŇ HABARLARY. GÖZELLIK,
MODA,
TREND.
GÖZELLIK SADALYK BILEN SAZLAŞANDA...

Reportaž

  19-12-2021

  Paýtagtymyzda Täze ýyl simfoniýasy ýaňlanýar (fotogalereýa)

  Bosagada — Täze ýyl! Paýtagtymyz Aşgabadyň giň köçelerinde ýerleşdirilen Täze ýyl bezeglerini synlaman geçmek mümkin däl. Ol şäher ýaşaýjylarynyň, myhmanlaryň…
  11-12-2021

  Aşgabat toý ruhuna beslenýär

  Şu günler Halkara Bitaraplyk gününiň egsilmez ýakymy bilen gurşalan mähriban Watanymyzyň paýtagtynyň nurana keşbinde toý ruhuny duýmak bolýar. Mahmal howasy…
  10-12-2021

  «Otly gala» gözelligi

  Ýangy gala kanýony Türkmenistanyň owadan ýerleriniň biridir. Ol «Otly gala» diýen many berýär. Bu özboluşly owadan ýer Balkanabatdan 165 km…
  30-07-2021

  “Gülüň owadan” bäsleşiginden pursatlar

  Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW.
  22-07-2021

  Biz toý tutýas, älem galýar haýrana

  Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW.  
  22-06-2021

  Zenan kalbynyň döredijiligi

  Ömür ýuwaş-ýuwaşdan garramak däl-de, kem-kemden kämilleşmekdir… Şuňa ýaşlykdan göz ýetirip, öz ukyp-başarnygyňy açyp, şol ugurdan kämillige ymtylsaň, ol seni hökman…
  22-06-2021

  Iki kürek

  Bir gezek syýahatçy gaýykçydan özüni beýleki bir kenara alyp gitmegini haýyş edipdir. Ýolagçy gaýykda oturan wagty küregiň ýüzündäki ýazgylar onuň…
  21-06-2021

  Eýjejik kalba sygan millionlarça arzuwlar

  Özüm çeper edebiýat bilen gyzyklanamsoň ýygy-ýygydan kitaphana baryp, kitap okamagy halaýardym. Men hemişeki endigime eýerip kitaphana bardym. Hormatly Prezidentimiziň saýasynda…
  21-06-2021

  Sungata baglanan zenan kalby

  Ýurdumyzda mähriban Arkadagymyzyň tagallasy netijesinde türkmen medeniýeti, sungaty uly ösüşlere eýe bolýar. Bu ugurda zähmet çekýän her bir döredijilik adamlarynyň…
  18-06-2021

  Döredijilikli söhbet

  “Meniň söhbetdeşim” bäsleşigine hödürlenýär. «Güneş» žurnalynyň bölüm redaktory Gülsere Jumaýewa bilen söhbetdeşlik. —Gülsere Gurbandurdyýewna, žurnalistika kärine gelşiňiz barada gürrüň beräýseňiz……
  Başa dön tuşu