Reportaž

  7 gün öň

  Kino äleminiň abraýly baýragy (fotogalereýa)

  Oskar baýragyndan fotosuratlarda galan pursatlar:
  4 hepde öň

  «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» — şöhratly taryhymyzyň dabaralanmasy (fotogalereýa)

  21-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň I saýlama tapgyrynyň…
  12-01-2023

  Ak şäher. Ak gar. Ak bagt (fotogalereýa)

  Gyş paslynyň hökümini ýöredýän wagtynda agaçlardan buldurap düşýän damjalar, gyş gülleriniň gözelligi, aýratynam ak nur deý ak garyň ýagmagy paýtagtymyzyň…
  01-12-2022

  Kameranyň fokusynda…

  Foto: Merdan ORAZOW.
  07-11-2022

  Güýzüň gujagynda (fotoreportaž)

  Dykgatyňyza hödürlenýän fotosuratlar Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän Amyderýa goraghanasyndan fokusa alyndy. Her bir pikselde güýz gözelligini görmek bolýar. FOTO: Merdan…
  31-10-2022

  Köýtendaga gar ýagdy

  Barha golaýlaşyp gelýän ak paslyň ― gyşyň ilkinji gary Köýtendaga ýagdy. Şeýlelikde türkmen topragy ýene bir gezek ak gar bilen…
  27-10-2022

  Pagta hanadan öner

  Ýurdumyzda pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. «Ak altyn» eýeleri der dökülip kemala getirilen ak baýlygy isripsiz ýygnamagyň depginini güýçlendirýärler. Özara…
  17-10-2022

  Guşlar bilen söhbet açdym… (fotoşop däl!)

  Käwagt müň sözüň ornuny ýekeje surat dolduryp bilýär. Size hödürlenýän suratlarda tebigatymyzyň bezegi – guşlaryň duýdansyz pursatlary şöhlelendirilýär. Surata düşüren:…

  Sagdyn durmuş

  Başa dön tuşu
  error: TürkmenGazet.com