Söhbetdeşlik

 • Ýaşlykda gujur bar (söhbetdeşlik)

  ŞAHSY MAGLUMATLAR: Doglan ýeri, wagty: Mary welaýaty, 1996ý. Tamamlan orta mekdebi: Aşgabat şäherindäki Aýratyn zehinli çagalaryň Döwlet mekdep-internaty. Bilimi: ýokary.…

  ...
 • Kakajan Muraýew: «Gepleşigimizde zehinli ýaşlaryň biri…» (söhbetdeşlik)

  Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ählisinde ýaşlaryň sesi belentden ýaňlanýar. “Türkmen owazy” teleýaýlymynyň döredijilik topary hem döwrümiziň waspyny ýaýlyma berýän aýdym-sazlarynda, …

  ...
 • Latifa Döwletgeldiýewa: “Kuraş — gujur-gaýratyň sporty”

  Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň noýabr aýynyň 23 — 28-i aralygy ýurdumyzda uly sport baýramçylygy boldy. Paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Olimpiýa…

  ...
 • «Ýedidogan Nur» — döwrüň talaby, müşderileriň islegi (söhbetdeşlik)

  Mälim bolşy ýaly, 28 — 30-njy noýabrda Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly…

  ...
 • Burak ÖZÇIWIT: «Siziň üçin işleýäris!»

  Burak ÖZÇIWIT, türkiýeli kinoaktýor: — Hemmelere salam! Bizi örän gowy garşyladyňyz, munuň üçin hemmelere hoşallyk bildirýäris. Bizi gowy görýändigiňizi bilýäris,…

  ...
 • Derýa deý joşgunly Derýa

  Gündelik durmuşymyzda mawy ekranda, toý-dabaralarda, jemgyýetçilik wakalarynda ýüzbe-ýüz bolunýan ýaş sungat wekilleri bilen söhbet etmegiň özboluşly ýakymy bar. Tanyş ýüzleriň…

  ...
 • Söz sizden, alypbaryjy!

  — Muhammetoraz, ilki bilen sungat älemine basan ilkinji gadamlaryňyz hakdaky ýatlamalary paýlaşsaňyz?! ― Heniz ýetginjeklik ýyllarynda, mekdep okuwçysy mahalym hem…

  ...
 • Zybany gözel — Zybagözel (söhbetdeşlik)

  ŞAHSY MAGLUMAT ♦ Doglan ýeri we ýyly: Ahal welaýatynyň Bäherden etraby, 16.10.1990 ý. ♦ Tamamlan ýokary okuw mekdebi: Türkmen döwlet…

  ...
 • Zenan zehini zybadyr (ekzklýuziw söhbetdeşlik)

  Sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, diňe bir sungat ýolunda däl, eýsem, milli lybaslarymyzy öz zehinine baglap milli biçüwdäki lybaslary ýerine ýetirýän…

  ...
 • Aýgüljigiň sazy

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda ýaş nesilleriň sagdyn jemgyýetde giň…

  ...
 • Düşbüje zehiniň joşguny

  Gözellikler äleminiň bagtyýar döwründe, ykbalynyň çagalyk ýyllarynda buýsançly pursatlary başdan geçirýän nesillerimiz bu gün köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ähli görnüşlerinde…

  ...
 • Türkmen owazy: «Ulgamda owaz»

  Indi birnäçe wagtdan bäri milli telewideniýamyzyň «Türkmen owazy» teleradioýaýlymy tarapyndan ýaýlyma goýberilýän «Ulgamda owaz» atly gepleşik öz tomaşaçylaryna şowhun paýlap…

  ...
 • Begenç Çaryýew: «Eçiliň» şerbetlerini halaýan»

  Şu ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» hem-de «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2021» bäsleşikleriniň ýeňijisi bolan, ýaşlaryň söýgüli aýdymçysy, «Bego»…

  ...
 • Medine: “Biziň ýörelgämiz- halallyk we nepislik”

  Saýtymyzyň hormatly okyjylary! Elwan öýmeleriň- “3 dogan öýmeleri” dükanynyň bezegi, gelin-gyzlaryň ýakyn maslahatçysy, iň ýaş öýmeçi -Medine TÜRKMENgazet internet sahypamyza…

  ...
 • Sungata baglanan zenan kalby

  Ýurdumyzda mähriban Arkadagymyzyň tagallasy netijesinde türkmen medeniýeti, sungaty uly ösüşlere eýe bolýar. Bu ugurda zähmet çekýän her bir döredijilik adamlarynyň…

  ...
 • “Älemgoşar” ýazgy plastinkasynyň gudraty ýa-da Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew bilen eksklýuziw söhbetdeşlik

     “Meniň söhbetdeşim” bäsleşigine hödürlenýär.      Meşhur opera ýyldyzy Atajan Berdiýew bilen söhbetdeşlik taýýarlamagy aýdanlarynda, ussat aýdymçynyň şu wagta çenli…

  ...
 • ÝAŇLANANDA «BAGTYÝARLYK NAGMALARY»

  “Meniň söhbetdeşim” bäsleşigine hödürlenýär. Bagtdan paýly türkmeniň ylham güzerine joşgun eçilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bedew bady bilen ösýän asuda,…

  ...
 • Modeller bilen gyzykly söhbet

  “Meniň söhbetdeşim” bäsleşigine hödürlenýär. Saýtymyzyň mähriban okyjylary! Bilşimiz ýaly ýaňy-ýakynda “Berkarar” söwda we dynç alyş merkezinde “Nagyşly güzer” gözellik öýüniň…

  ...
 • DÜNÝÄNIÑ GÖZELLIKLERINI DUÝUP BILÝÄN USSAT ZERGÄR

  “Meniň söhbetdeşim” bäsleşigine hödürlenýär. Her bir ynsan zehin dünýäsiniň eýesi bolmagy başaran wagty, ol hakyky ýaşaýşy duýmaga başlaýar. Şol zehin…

  ...
 • Bäsleşikden: Söz ýeňijilerden

  Türkmengazet.com döredijilik toparymyz Dokma senagat ministrliginiň Modeller öýünde geçirilen “Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary” atly baýramçylyk bäsleşigine Daşoguz welaýatyndan bäsleşmäge gelen…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com