Psihologiýa

 • “Üstünlik” deňzinden birnäçe damja

  Üstünlik – islän zadyňyza ýetmegiňiz, bagtlylyk bolsa ýeten zadyňyzy islemegeňizdir.  Iş dünýäsinde üstünlik logiki sowala jogap tapmak däl-de, ýerine ýetirip…

  ...
 • Boş wagty zähmet bilen doldurmak

  Durmuşda öňlerine maksat goýmadyk, eli boş, işsiz, hünärsiz, başarnyksyz adamlar arhiwlere siňip galan çaň-tozanlar bilen barabardyr. Çünki olaryň aňlary, zehinleri…

  ...
 • Başlamakdan gorkmak duýgusy

  Üstünlik gazanmak isleýän adamlaryň birnäçesi isleglerini meýilleşdireninden soň hem herekete geçmezligi, maksadyna ýetmek üçin birinji ädimini ätmeýändikleri sebäpli, ähli azaplary…

  ...
 • Çyndanam göz degýärmi?

  Türkmenlerde köneden bäri dowam edip gelýän “göz degmek” diýen bir yrym bar. Oňa ynanmaýanlardan ynanýanlar has köp bolsa gerek. Ýogsam…

  ...
 • Käbir ýyldyzlaryň gizlin ikinji şahsyýeti

  Her bir adamyň üýtgeýän şahsyýeti hem-de ikinji şahsyýeti bardyr. Hamal – Sabyrsyz: Gödek häsiýeti bilen meşhur bolan hamallaryň iň uly…

  ...
 • Aşa umyt bilen işe başlama

  Haýsy hem bolsa bir zat çakdanaşa taryplansa, ol köplenç şol tamany ödemeýär.Şonuň üçinem hyýala kowalaşmaly däl, sebäbi arzuw edilýän zady…

  ...
 • Gadymy grek filosoflaryndan sapaklar

  BAÝ KIŞI BAÝMYKA? Diogenden bir baý kişiniň baýlygy hakda sorapdyrlar. — Bilmedim-ow — diýip, Diogen gümürtik jogap beripdir. “Men onuň…

  ...
 • Geometrik şekil testi

  Aşakdaky surata ünsli serediň! Haýsy geometrik şekil size has ýakymly? Birinji şekili saýlan — “Ýolbaşçy”. Adatça, bu adamlar ýolbaşçylyk we…

  ...
 • Siz nähili derejede gaharjaň?

  Birinji bagy saýlan — Siz ýeterlik zalym, şol sanda hem hüşgär. Siziň edýän hereketleriňize elmydama wyždan ýolbaşçylyk edýär. Siz gaharyňyzy…

  ...
 • Garaýyş we adamçylyk. Siziň pikiriňizçe..?

  Bir adamyň eden ýaramaz işiniň netijesinde, ol adama geljekde-de ýaramazçylyk eder diýip bilmeýäris. Eden bir hereketine seredilip, ol adama berlen…

  ...
 • Pişijekler testi

  Aşakdaky surata serediň! Haýsy pişigi saýlaýarsyňyz? Ine, siziň üçin täze psihologik test! Birinji pişigi saýlan bolsaňyz — onda siz ýumşak…

  ...
 • Talyplyga dalaşgär ýaşlara aýtjak sözüm bar…

  Ilkinji nobatda, synaglardan üstünlikli geçip biljegiňize ynanyň. Ynanmak işi amal etmegiň ýarysydyr. Özüňizi dalaşgär däl-de, talyp ýaly duýmaga çalşyň. Mümkin…

  ...
 • Köpçülikde nädip üstünlikli çykyş etmeli?

  Köpçülikde üstünlikli çykyş etmek üçin näme zerur? Bu soraga jogap bermek  üçin çykyş edýän adamyň temasyny nähili derejede taýýarlamalydygy hem-de…

  ...
 • Göwnümizi göterýän 10 sebäp

  Islendik adam özüni ýalňyz duýup biler. Özüňi ýalňyzlykdan halas etmek bolsa gönüden-göni biziň öz duýgularymyz bilen baglanyşyklydyr. Psihologlaryň berýän maslahatlaryna…

  ...
 • Öýkelemegi nädip bes etmeli?

  Ynsanyň duýgy häsiýetleriniň biri-de öýkedir. Aslynda, öýke – bu göwnüçökgünlikdir. Öýkelemek, esasan hem çagalara mahsus bolup, ol uly ýaşdakylara gelişmeýän…

  ...
 • Lezzetli güýmenje pikirleri

  Wagtyňyzy gyzykly geçirmek üçin birnäçe gyzykly güýmenjeler bar. Siziň üçin peýdaly boljak güýmenjeleri bir ýere jemledik! Täze dil öwrenmek Daşary…

  ...
 • Gülleriň pyşyrdysy

  Güller nähili manylary berýär? Ýakynlaryňyza nähili reňkli gülleri sowgat bermeli? Doglan gününde nähili reňkli güli sowgat bermeli? Nähili reňkli gülüň…

  ...
 • Dalaşgärlere 4 maslahat

  Giriş synaglarynyň dowam edýän günleriniň tolgunmasyny ömründe bir gezegem bolsa, dalaşgär bolup, giriş synagyny tabşyryp görenler juda gowy bilýändirler. Şol…

  ...
 • Dalaşgäre hat

  Gadyrly dalaşgär! Bilýän, häzir seniň üçin örän tolgundyryjy hem-de ýatdan çykmajak ýakymly pursat dowam edýär. Irginsiz yhlasyň, ukyp-başarnygyň, bilim derejäň…

  ...
 • Bagtly bolmak üçin aýdylmaly däl 6 söz

  Ýadadym. Öýde ýa-da okuwda içiňiz gysýan bolsa, etmeli işiňiziň ýokdugyna şükür ediň. Etmek üçin işim ýok diýmäň. Içgysgynçlyk gyzykly bolmasa-da,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com