Psihologiýa

 • Öz-özüňizi açyň! (psihologik test)

  Türkmeniň bir gowy aýtgysy bar: „Özüni tanan – weli“. Eger-de öz gylyk-häsiýetiňizi, öz-özüňizi tanamak isleseňiz, bu sowallara jogap bermäge synanyşyň!…

  ...
 • Ilki diňlänimizde näme üçin halamaýarys?!

  Gündelik durmuşymyzda gabat gelýän bu ýagdaý, şübhesiz käbir adamlaryň başyna gelýän bolsa gerek?! Bu ýagdaýa «mere exposure effect» diýilýär. Ýagny…

  ...
 • 4 bagtly duýgy

  Adamlar töweregindäki adamlaryň duýgularyna täsir edýärler. Gowy ýa-da erbet bolsun tapawudy ýok. Ýöne gowy duýgular bilen bulaşmakdan has gowy! Gülki…

  ...
 • Her bir pikirimiz geljegimizi emele getirýär

  Ýaramaz duýgular we pikirler kämahal ukymyzy bozýar. Bu ýönekeý psihologiki teklipler bilen has oňyn bolup bilersiňiz! Ýaramaz pikirleriň gül däl-de,…

  ...
 • Durmuşymyzda reňkleriň orny

  Her bir reňkiň öz manysy, häsiýeti bar, bu biziň durmuşymyza we özümizi alyp barşymyza has köp täsir edýär. Eýsem, reňkler…

  ...
 • Çagalara kitap satyn alyp beriň!

  Çagalaryň kitaby söýmegi olaryň özüne-de bagly welin, bu işde ulularyň hem kömegi gerek. Eýsem, perzentlerimiziň, jigilerimiziň kitap bilen ýakyn dost…

  ...
 • IQ barla! 3 tapawudy tap!

  Diňe IQ-sy ýokary bolanlar 8 sekuntda telefon oýnaýan 2 gyzyň arasyndaky 3 sany tapawudy tapyp biler. Bu görnüşdäki akyl oýunlary…

  ...
 • Suratda näme görýärsiňiz?

  Optiki illuziýalary bolan wizuallar adamlaryň häsiýet aýratynlyklaryny ýüze çykarmakda aýratyn orun oýnap biler. Ine, şeýle wizuallaryň biri bolan ýokardaky suratda…

  ...
 • Çalt karar berip bilýärsiňizmi?

  Psihologiki synaglar özüňiz we dünýä bilen nähili gatnaşygyňyza has gowy düşünmegiň gyzykly we açyk usuly bolup biler. Bu aýratyn hem…

  ...
 • 15 sekuntda özüňizi barlaň!

  Krokodil synagy – häzirki wagtda sosial mediýada has giňden ýaýran optiki illýuziýa synaglarynyň sanawyna goşuldy. Kim krokodili 15 sekuntda tapsa,…

  ...
 • Biz näme üçin düýş görýäris?

  Biziň näme üçin düýş görýändigimiz barada gyzyklanýan esasy iki ugur: fiziologiýa (organizmiň işjeňligini öwrenýär) we psihologiýadyr (beýniniň işjeňligini öwrenýär). Dürli…

  ...
 • Suratda ilkinji gören haýwan şekiliňiz…

  Bu suratda görýän ilkinji haýwan şekiliňiz sizde agalyk ediji şahsyýetiňizi açmaga ýardam edýär. Şahsyýet synaglary häsiýetimizi, zerurlyklarymyzy we daşky gurşawymyza…

  ...
 • 21-lik san şowlumy?!

  Sanlar, elbetde, hemme zat däl. Ýöne şeýle-de bolsa, ähli zatlaryň sanlar bilen baglydygy durmuş hakykaty. Öz ýanlaryndan hemme zady sanamaýan…

  ...
 • Reňkler we psihologiýa

  Çaganyň ilkinji görýän reňki gyzyldyr. Ak reňk päkligi we arassalygy aňladýar. Şeýle hem, ak reňk yzygiderliligi we durnuklylygy aňladýar. Köplenç…

  ...
 • Numerologiýada 2-lik sanyň manysy näme?

  Numeologiýa görä, sanlaryň hersiniň öz manysy bar. Has takygy, durmuşymyza nähili täsir edýändigi barada aç-açan şahsyýet aýratynlyklary bolan sanlaryň manylaryna…

  ...
 • Eliňizi nädip gysýarsyňyz?

  Ýüzüňiziň, eliňiziň, aýaklaryňyzyň, agzyňyzyň ýa-da barmaklaryňyzyň görnüşi nähili häsiýetlidigiňizi aňladýan bolsa, ýumrugyňyzy gysyşyňyz hem siziň şahsyýetiňiz hakda käbir maglumatlary berip…

  ...
 • Ýüzleri gören bolsaňyz…

  Eger-de siz bu suratda ýüzleri gören bolsaňyz: Onda, siz optimist adamsyňzydyr. Umuman durmuşdan lezzet alyp ýaşamagy halaýan. Durmuşyňyzyň her pursaty…

  ...
 • 1 suratda 2 şekil

  1 suratda 2 şekil Eger-de siz krokodili gören bolsaňyz: Möhüm bolmadyk bir zada bir minutdan köp wagt sarp etmekden derrew…

  ...
 • Suratda näme görýärsiňiz?!

  Eger-de, siz bu suratda gojany gören bolsaňyz, onda: Durmuşyňyzdaky ähli zada rehimdarlyk edýän duýgudaş şahsyýetsiňizdir. Daş-töweregiňizdäki dünýäniň gözelligini we reňkini…

  ...
 • Siziň zodiak belgiňiz…

  Tebigatdaky her bir haýwanyň özüne mahsus bolan täsin aýratynlyklary bar. Haýsy haýwanyň zodiak belgiňize görä ruhuňyzy görkezýändigini okanyňyzda, şahsyýetiňiz hakda…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com