Psihologiýa

 • Siz töwekgelmi? (psihologik test)

  Hemme zadyň göwnümizdäki ýaly bolmagyny çyn ýürekden islesek-de, durmuşymyzda dürli meseleler ýüze çykyp durýar. Göwnümize kybapdaş kararlar, köplenç, bize dogry…

  ...
 • 2 = 98

  Beýni adam bedeniniň 2 göterimini eýeleýär, emma galan 98 göterimini dolandyrýar, şonuň ýaly hem bedene sorulýan kislorodyň 20 göterimini ýeke…

  ...
 • Durmuşdan…

  Bagt nämede? Şägirt halypasyndan sorapdyr: «Bagt pulda däl» diýen söz näderejede hakykata laýyk gelýär?» Ol munuň dolulygyna hakykata laýyk gelýändigini…

  ...
 • Çagalara 10 ýaşyna çenli öwredilmeli 10 endik

  Çagalar gün-günden däl-de, sagatma-sagat ösýärler. Psihologlar käbir häsiýetleri çaga kiçilikden öwretmegi maslahat berýärler. Ata-eneler, köplenç, çaga näme öwredýärler? «Ýolyşygyň gyzyl…

  ...
 • Bagt daşy

  Dür, merjen, hakyk, pöwrize, zümerret ýaly şeýle daşlaryň ynsan saglygyny berkitmekde ähmiýeti uly bolupdyr. Olaryň käbiri ynsan ömrüni uzaltsa, käsileri…

  ...
 • Saz diňlemegiň zehini ýiteltmekdäki orny

  Dünýä belli meşhur fizik alymy Albert Eýnşteýniň (1879–1955) mekdepde okaýan döwründe derslerine ýetişigi örän pes bolýar. Okaýan mekdebiniň müdiri Eýnşteýniň…

  ...
 • Mekdep. Çaga. Maşgala.

  Çaga şahsyýetiniň kemala gelmeginde bilimiň we terbiýäniň utgaşykly guralmagyny şertli ýagdaýda demir ýoly emele getirýän iki rels hökmünde göz öňüne…

  ...
 • Baltasar Grasian şeýle diýipdir…

  Akyl ähli baýlykdan ýokarda durýar. Az sözle ¾ paýhas çyragy şudur. Tekepbirlik bähbidiň öňüni örtýär. Medeniýetsiz adamyň mertebesem ýarpydyr. Kän…

  ...
 • Ego — bu näme?

  «Ego» düşünjesi biziň gündelik durmuşymyzda ýygy-ýygydan duş gelýär. Ol latyn sözi bolup, «men-menlik» diýmekligi aňladýar. Filosof Z.Freýdiň filosofiki garaýyşlarynda «ego»…

  ...
 • Amerikan ýazyjysyndan 10 maslahat

  Düzgün-nyzam — maksatlar bilen üstünlikleriň arasyndaky köpri. Günler gaty gymmat. Olaryň hersini paýhasly sarp edýändigiňize göz ýetiriň. Biziň hemmämiz şu…

  ...
 • Ynam deňzinden damjalar

  Kämillige barýan ýol özüňe bolan ynamdan başlanýar. *** Adamyň özüne bolan ynamy, beýik işlere girişmegiň ilkinji şertidir. *** Üstünligiňiziň beýikligi,…

  ...
 • Ukudaky oýalyk

  Leglekler uzak ýurda göçüş üçin uçýarkalar uklaýan ekenler. Uklamakçy bolan leglek uçýan leglekleriň toparynyň ortasyna geçmeli eken. Toparyň ortasyna geçmek…

  ...
 • Birmeňzeş mähir

  Janly-jandarlar hem edil ynsanlar ýaly öz balalarynyň daşynda perwaz urup, olaryň aladasyny edýärler, howp-hatardan goraýarlar. Ýyrtyjy guşlar öz jüýjelerini hiç…

  ...
 • Üstünligiň 7 açary

  Başarjaň bolmak, haýsydyr bir işden ussatlarça baş çykaryp bilmek, elbetde, ählimiziň esasy maksatlarymyzyň biri. Onsoňam şahyryň: Öz seçen kärini oňarsa…

  ...
 • Mahatma Gandi şeýle diýipdir…

  Adalatlylygy we kiçigöwünliligi bilen geniý derejesine ýeten Mahatma Gandi parahatçylygy ündeýän sözleri, güýçli hereketleri bilen hindi halkynyň taryhynda uly yz…

  ...
 • Ýedi amal — ýedi gudrat

  Bilşiňiz ýaly, matematika aňyň çeýeligini ösdürmäge mümkinçilik berýän ylymdyr. Maşklaryň bedenimizi berkidişi ýaly, matematiki hasaplamalar aňymyzy türgenleşdirýär. Ýakynda «Ýedi amal…

  ...
 • Kitap okamagyň 9 peýdasy

  Pikirlenişi ösdürýär. Kitap okamak pikirlenişiňe oňaýly täsir edýär. Adam okan wagty maglumatdaky aýdyljak bolýan zada düşünjek bolup, köp pikirlenýär. Ýadawlygy…

  ...
 • Olar näme üçin sary reňkde?

  Üns berýän bolsaňyz, multfilm gahrymanlarynyň köpüsi sary reňkdedir. Meselem, Simpsonlar, Minionlar, Gubka Bob, Batters, Winni Puh… Bu näme üçin beýle?…

  ...
 • Aýlawly ýoluň ahyry

  Aýlawly ýoluň ahyrynda datly miweli, goýry saýaly jennetiň bardygyny bilýän adam yhlas bedewini debsilemegiň deregine nebis atyna çapsa, wagtlaýyn lezzetleriň…

  ...
 • Döredijilikli zähmet ― üstünligiň girewi

  Mugallymlaryň öz işine döredijilikli çemeleşmeginde, okuwçylara öz ýoldaşlarynyň toparyň üstünligine begenmegi, kemçiligine gynanmagy öwredip, işiň dürli görnüşlerinde özüni alyp barmaga…

  ...
Başa dön tuşu