Psihologiýa

 • 10 adamdan diňe biri muny görüp biler! (dowamy)

  Jikme-jiklere näderejede üns berýärsiňiz? Ine, özüňizi synamak üçin amatly mümkinçilik! Şeýle suratlary biz öňräk hem siziň dykgatyňyza ýetiripdik! Suratdan ýürek,…

  ...
 • Çaga terbiýesine parhsyz garamaň!

  Tebigat çagalara ýaşamak we üýtgäp durýan daşky gurşawa öwrenişmek üçin birnäçe ukyplary beripdir. Muňa mysal hökmünde, ýaňy bolan çaga bir…

  ...
 • Gül sowgadynyň täsiri

  Zenanlary islendik bir gymmat bahaly sowgat begendirip biler. Emma sowgady mynasyp mukdarda satyn almak, bu adamyň maliýe ukyplylygyny görkezýär. Gül…

  ...
 • Söz – göwnüň suraty

  Alymlar: „Adamyň sözleýiş edebinde-de onuň göwnüniň suraty bar“ diýýärler. Ynsan islendik ýaşda-da diňe özüne kybapdaş adam gözleýär. „Boýum bilen boýdaş…

  ...
 • Dostluk näme üçin soňlanýar?

  Dostluk birnäçe sebäplere görä soňlanyp biler. Sebäbi iki adamyň arasyndaky gatnaşyk deň däl. Şeýle-de bolsa, dostlugyňyzy erbet ýagdaýa saljak ýa-da…

  ...
 • Siz nähili ýagdaýda uklaýarsyňyz?!

  Hytaý akyldarlary: «Keramatly adamlar arkan ýatar, günäli, etmişliler — garnynyň üstüne, hökümdarlar sagyna, danalar çepine ýatarlar» diýip belleýärler. Bu ugurdan…

  ...
 • “Başarmarsyň’’ diýen düşünjäni unudyň!

  Ynsan nä derejede gaýratly bolsada bir işe başlamak üçin ilkinji ädimi ädende tolgunmazlyk onuň elinde däl. Suwa bökmäge gaýratyňyz çatar,…

  ...
 • Söýgi: haýsy dilde gürleýärsiň?

  Her adamyň söýgüsini beýan ediş usuly biri-birinden tapawutlanýar. Adamlaryň öz söýgüsini bildirmek üçin ulanýan dillerini öwrenmek, özüňizi we ýakynlaryňyzy has…

  ...
 • Werbal hem-de werbal däl aragatnaşyklar näme üçin gerek?

  Gepleşmek, aragatnaşyk saklamak – bu adamlaryň durmuşynda esasy zatlaryň biri. Özüňi diňledip bilmek, pikirleriňi, düşünjeleriňi aýdyň beýan edip bilmek üçin…

  ...
 • Ömri uzaltmagyň tölegsiz bejergisi

  Alymlar gülmegi, şadyýan bolmagy «tölegsiz bejergi» almak diýip hasaplaýarlar. Çünki bu ömri uzaltmagyň ygtybarly usullarynyň biridir. Şonuň ýaly-da bu «bejerginiň»…

  ...
 • Bütindünýä filosofiýa güni

  ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynyň 33-nji mejlisinde yglan edilen «Bütindünýä filosofiýa güni» dünýä jemgyýetçiligini filosofiki pikirleriň baýlygy bilen tanyşdyrmak maksady bilen her…

  ...
 • 10 adamdan diňe biri muny görüp biler!

  1) Jikme-jiklere näderejede üns berýärsiňiz? Häzirki wagtda bu soraglar sosial media ulanyjylarynyň arasynda uly meşhurlyga eýe boldy. Suratdaky kiçijik, biri-birine…

  ...
 • Albert Eýnşteýnden öwrenmeli käbir maslahatlar

  Bilesigelijiligiňiziň yzyndan gidiň. “MENIŇ ÝÖRITE BIR ZEHINIM ÝOK, MEN DIŇE ÝOKARY BILESIGELIJI”. Siziň bilesigeljiligiňizi näme özüne çekýär? Nämäni iň esasy…

  ...
 • Hepdede 20 sagat nädip tygşytlamaly?

  Durmuşda, okuwda ýa-da iş dünýäsinde üstünlikli adamy tanamaga esas döredýän birnäçe görkezijiler, ençeme sebäpler bolýar. Şolaryň biri-de tygşytly peýdalanylan wagtdyr.…

  ...
 • Logika hakda iň gowy düşündiriş

          Talyplar okuw sapaklarynyň sanawyna täze bir dersiň girizilendigini gördüler. Ol logika ylmydy. Derse bir garry professoryň…

  ...
 • Adamyň içki dünýäsini öwrenýän test

  Mandala testi. Siz aşakdaky suratdaky şekillerden öz göwnüňize ýaranyny saýlaň we içki dünýäňiz bilen tanyş boluň! 1-nji şekili saýlan bolsaňyz…

  ...
 • Oňatlyga 10 ädim

  Mahal-mahal gursagymyzda ýaşaýşymyzy has-da gowulyga tarap özgertmek islegleri köreýär. Munuň üçin meýilnamalar düzýäris, arzuwlar edýäris, öňümizde maksat goýup, öz-özümize birgiden…

  ...
 • Sen häzir nirede?

  Şägirt: — Durmuşyň hemişe ajysy-da, süýjüsi-de bolýarmy? Halypa: — Hawa, ýöne adamlaryň käbirleri gowy bir zat tapýarlar-da, bar ünsüni şoňa…

  ...
 • Eşidýäris. Sebäbini bilýärismi?

  Beýnimiz barada köp eşidilýän, ýöne sebäbi bilinmeýän käbir gyzykly maglumatlar: Gujaklaşmak peýdaly. Öňler diňe ýakynlaň bilen gujaklaşmak peýdaly hasaplanýanam bolsa…

  ...
 • Hiç wagt gaharlanma!

  «Paý­has çeş­me­si» ki­ta­byn­da­ky «Akyl — dost, ga­har — duş­man, so­ňy — puş­man», «Ada­myň ga­ha­ry — ýy­la­nyň zä­he­ri», «Ga­ha­ryn ýuw­dan ba­tyr»,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com