Sagdyn durmuş

 • Pyýada ýöremekligiň käbir tehniki düzgünleri

  Her gün säher bilen açyk howada ylgamak sagdyn bedenli bolmagymyz üçin zerurdyr. Ýöne muňa garamazdan, käbir bilermenler ylgawyň bedenimize ýetirýän…

  ...
 • Behi we saglyk

  Alymlaryň bellemeklerine görä, behi adamlar tarapyndan iň gadymy özleşdirilen ekinleriň biri. 4000 müň ýyl mundan ozal Aziýada ösdürilip ýetişdirilen behi,…

  ...
 • Ertirlikde näme iýmeli?!

  Adatça, ertirlik naharynda peýnir, ýumurtga, gaýmak ýa-da mesge çalnan çörek iýilýär. Düzüminde köp mukdarda uglewodlary, beloklary, ýaglary, mikroelementleri saklaýan bu…

  ...
 • Kakadylan miweleriň saglygymyza ýetirýän täsiri

  Kakadylan miweler, gök önümler we ir-iýmişler düzümindäki peýdaly maddalary, hatda bişirilen mahaly we uzak wagtlap saklanylan ýagdaýynda-da A, B1, B2,…

  ...
 • Tüwi suwunyň saç üçin peýdasyny bilýärdiňizmi?

  Uzak Gündogaryň janly saçlarynyň syrynyň içindäki krahmal sebäpli tüwi suwudygyny aýdyp bileris. Tüwi – ýokumlylygy sebäpli ýapon dietasynyň iň möhüm…

  ...
 • Gyşda iýilmeli miweler we gök önümler

  Gyş miweleri we gök önümleri Gün şöhlesini özünde has köp saklaýar we beden üçin zerur bolan minerallary we witaminleri öz…

  ...
 • Bedenimiz üçin ýerini çalşyp bolmajak mikroelement

  Mis öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdyp, biziň günlerimizde hem asla öz gymmatyny ýitirenok. Mis her adamyň bedeninde ýerini çalşyp…

  ...
 • Artykmaç pikirlenmek beden üçin zyýanlymy?

  Fransuz alymlary adamlaryň aşa ýadawlyk sebäpli hassahana barýanlaryň sanynyň gün-günden artýandygyny görüp, birnäçe barlaglary geçiripdirler. Geçirilen barlaglaryň netijelerine alymlar gaty…

  ...
 • Semizlik barada bilmeli maglumatlarymyz

  Semizlik – bedende ýagyň artykmaç toplanmagy diýmekdir. Kadaly bedende ýag 10 göterim bolmalydyr. Eger-de bu göterim 15-29 derejä ýetse, onda…

  ...
 • El telefonlardan dogry peýdalanmak üçin maslahatlar

  Aşakdaky düzgünleri gyşarnaksyz berjaý etseňiz, öýjükli telefonlaryň bedeniňize ýetirip biljek zyýanly täsirlerini azaldyp bilersiňiz: Ykjam telefonlarda 5 minutdan artyk gürleşmek…

  ...
 • Ýatkeşligimiziň kütelmezligi üçin näme etmeli?

  Ýatkeşlik beýnimiziň ýerine ýetirýän funksiýalarynyň biridir. Adamyň ýatkeşliginiň möçberi uly bolýar. Ol milliarddan gowrak belgileri özünde saklap bilýär. Durmuşymyzda beýniniň…

  ...
 • Emeli göwrelilik barada ilkinji taslama hödürlendi

  Emeli göwrelilik düşünjesi bolan «EctoLife», göwreli bolmak üçin göreşýänleriň köpüsiniň durmuşyny üýtgedip biljekdigi barada habar berdi. Bu barada «EctoLife» -iň…

  ...
 • Bil agyryny aýyrýan gudrat

  Iň güýçli antioksidantlardan biri bolan kekik ýagy gadymy döwürlerden bäri dermanlyk ösümlik hökmünde ulanylyp gelinýär. Adamlaryň arasynda çaýda ýa-da naharda…

  ...
 • Limon – miweleriň düri

  Gyş paslynda bedeniň sagdyn bolmagy, kesellerden goranyjylyk ukybyň ýokarlanmagy üçin jana ýokumly hem-de peýdaly iýmit bilen iýmitlenmelidir. Gyş möwsüminde C…

  ...
 • 40 ýaşdan soň ýaşaýyş durmuşyňy üýtgetmeli

  Adamlaryň belli bir ýaşda zyýanly iýmitleri iýmegi we yzygiderli spirtli içgileri içmeginiň soňy ýaramaz netijelere getirip bilýär. Bu barada rus…

  ...
 • Ýokançlardan goranalyň!

  Raýatlarymyzyň saglygyny berkitmek we goramak, ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak boýunça örän uly işler amala aşyrylýar. Bu işleriň…

  ...
 • Haýsy önümlerde kaliý köp?

  Biziň gündelik ulanýan iýmitimiz bolan çöregiň kaliý elementiniň egsilmez çeşmesi bolup durýandygyny ilkinji nobatda bellemeli. Kaliý erikde, kişdede, ýeralmada, gawunda,…

  ...
 • Sürgi ýagynyň peýdalary

  Çakjagunduz ýa-da sürgi (kastor) ýagy, adatça, iç gatamada ulanylýar. Ýöne ol gadym eýýamlardan bäri kosmetologiýada hem yzygiderli peýdalanylyp gelinýär. Ol…

  ...
 • Bedenimiz üçin kaliý hökmanymy?

  Adam bedeniniň işjeňligini kadaly ýerine ýetirmegi üçin witaminler, uglewodlar, beloklar, ýaglar bilen bilelikde mineral duzlar, şol sanda kaliý hem zerur…

  ...
 • Reňkler nämäni habar berýär?

  Ir-iýmişdir miweler, gök we bakja önümleri bir-birinden diňe tagamy, daşky görnüşi bilen däl-de, eýsem, reňki, bedene ýetirýän täsiri boýunça-da tapawutlanýarlar.…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com