Sagdyn durmuş

 • MILLI LUKMANÇYLYK: öňdebaryjy tejribeler

  Ýurdumyzda ilatymyzyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýörelgelerini pugta ornaşdyrmak, keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek boýunça giň gerimli…

  ...
 • Beýiklige çykmagyň saglyga edýän täsiri

  Tebigatyň kynçylyklaryndan gorkmaýan syýahatçylar adamlaryň entäk görmedik ýerlerine barýarlar, dürli gowaklara girýärler we beýik depelere çykýarlar. Ýöne käwagt bu ýerlerdäki…

  ...
 • Sport türgenlerini geýindiren Adi Dassler

  Kakasy aýakgap öndürýän fabrigiň ýönekeý işçisidi. Kiçijik wagty ejesinden aýryldy. Ýaşaýan ýurdunda garyplyk we işsizlik bardy. Şol sebäpli kakasy ogluny…

  ...
 • Sport — ýaşlaryň endigi

  Köpçülikleýin bedenterbiýe hereketiniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Munuň şeýledigine ýaňy-ýakynda türgenlerimiziň halkara…

  ...
 • Gündizki ukyny ýeňmek

  Günortanlyk ýakynlaşyp gelýär. Günortanlyk nahar hem taýyn, wagt bolsa öz akymyna geçip bardygyça, siziň gözüňiz kem-kemden ýumulyp başlaýar. Şol pursatda…

  ...
 • Süýtli çaý hakynda süýji söhbet

  Gök çaýyň adama berýän peýdasy, ýadawlygyňy aýryp, iýen naharyňy siňdirmekde, teşneligiňi gandyrmakda ähmiýetlidigi barada öňden bäri gürrüň edilýär. Halkymyzyň desserhanyny…

  ...
 • Behiniň bu peýdalaryny bilýäňizmi?

  Behiniň düzümi witaminlere, has takygy, antioksidantlara, A, B, C, E, PP witaminlere, demir, kalsiý, fosfora örän baýdyr. Behiniň çigidi gadymy…

  ...
 • Halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenler sylaglandy

  17-nji sentýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy…

  ...
 • Ary balyny gyzdyrmak zyýanlymy?

  Ary baly käbir tagamlara laýyk gelýän tebigy süýjülik bolsa-da, ony ýokary temperaturada gyzdyryp iýmek bedeniňiz üçin zyýanly bolup biler. Bal…

  ...
 • «Ýaşlyk melheminiň» synagy

  Internet çeşmelerinde habar berlişine görä, ýaş plazma ganlaryny guýmaklygyň üsti bilen belli bir derejedäki ýaş syrkawlyklary ýeňip geçmek bolar, diýip…

  ...
 • Sportda sungat

  Sport adam bedeniniň saglygyny üpjün edýär. Sungat bolsa ruhy sagdynlygy kemala getirýär. Şol sanda aýdym-saz sungatynyň sportdaky we saglykdaky ähmiýetini…

  ...
 • Ertiriňiz haýyrly bolsun!

  Eger siz agşamara buga bişirilen ýa-da gaýnadylan towuk döşünden ýyly nahar hem-de ter azyk önümlerinden taýýarlanan işdäaçar bilen iýmitlenseňiz, ýatmazyňyzdan…

  ...
 • Arda Turan karýerasyny tamamlady

  Arda Turan professional futbol karýerasyny tamamlandygyny: «Indi aýakgaplary batyrgaýlyk, gözýaş bilen asmagyň wagty geldi. Syýahatymyň dowamynda elimden gelenini etmäge synanyşdym.…

  ...
 • Gara çaý ömrüňizi uzaldýar

  «Annals of Internal Medicine» žurnalynyň habar bermegine görä, günde iki käse gara çaý içmek bilen ömrüňizi uzaldyp bilersiňiz. Ylmy gözlegçiler…

  ...
 • Üzärligiň lukmançylykda ulanylyşy

  Üzärlik we onuň peýdasy baradaky maglumatlar özüniň taryhyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Üzärlik ösümliginiň dermanlyk häsiýetleri barada ilkinji gezek Zaratuştranyň…

  ...
 • Kädi iýeniň keýpi köp

  Ata-babalarymyz kädiniň köp dertlere derman bolýandygyny ýyllaryň dowamynda geçirip gören synaglary arkaly anyklap, ony irki döwürlerden bäri ýetişdirip gelipdirler. Kädi…

  ...
 • Şampunlar hakynda bilmeli zatlarymyz

  Ýuwmak, guratmak we bezemek prosesi dogry ýerine ýetirilmedik halatynda saçyňyza zeper ýetirýär. Saçyňyzy her gün ýuwmak we ideg etmek diýseň…

  ...
 • Berlinden 13 medal!

  Germaniýanyň Berlin şäherinde karate boýunça 17-nji gezek geçirilen «Banzai Cup» atly halkara ýaryş tamamlandy. Oňa 31 döwletden 1200-den gowrak türgen…

  ...
 • Dzýudoçylardan goşa hoş habar

  Şu günler Awstriýanyň Oberwarte şäherinde dzýudo boýunça Ýewropanyň açyk çempionaty geçirilýär. Oňa goňşy yklymyň öz wekillerinden başga-da, beýleki yklymlardan ýygyndylar,…

  ...
 • Dokuz lukmany bilýäñizmi?

  Meşhur amerikan lukmany Pol Breggiň “Чудо голодания” (“Açlyk çekmegiň gudraty”) atly kitaby bar. Şu ajaýyp kitabynda ol adamlaryň öz günäleri…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com