Sagdyn durmuş

 • Ukynyň saglyga täsiri

  Wagtly-wagtynda ukyny almak adam saglygy üçin örän möhümdir. Hünärmenler ukynyň adamyň diňe saglygyna peýdasy bolman, eýsem, şähdiňi açýandygy barada hem…

  ...
 • Gündelik tämizlik endikleri

  Islendik zady, ýagşy endigi ýaş wagtyň öwrenmek has ýeňil bolýar. Bu gündelik ýerine ýetirilýän işler babatda-da, mekdepde berilýän dersler babatda…

  ...
 • Jana melhem mineral suwy

  «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri hem şypahanalary täzeden dikeltmekdir. Şeýle şypahanalaryň biri-de, jana melhem şypaly, mineral suwly «Farap» şypahanasydyr.…

  ...
 • Gök otlaryň saglyga peýdasy

  Lukmanlaryň maslahatyna görä, günüň dowamynda miweleriň we gök önümleriň hiç bolmanda 400 gramyny iýmelidir. Ilkinji nobatda bolsa ter gök otlary…

  ...
 • Saç dökülmesiniň sebäpleri

  Biz durmuşda şeýle sowala örän köp duş gelýäris. Bu hadysa barada alymlar tarapyndan anyklanan maglumatlary okyjylara ýetirmegi makul bildik. Saç…

  ...
 • Immun ulgamyny güýçlendirýän iýmitler haýsylar?

  Gyş kesellerinden goranmak üçin bu iýmitleri iýmek hökmanydyr! Özümizi howp salýan kesellerden goramagyň iň täsirli usullaryndan biri, bedenimize ýokançlyga sebäp…

  ...
 • Sag­dyn ýü­rek – sag­dyn ru­huň gi­re­wi

  Eger adam zy­ýan­ly iý­mit­ler­den daş­da du­rup, ýü­rek-da­mar ul­ga­my­nyň sag­ly­gy­ny go­ramagy ba­şar­sa, dep­res­si­ýa ýa­ly ýag­daý­la­ra az du­çar bol­ýar. Ni­der­land­la­ryň Maast­riht uni­wer­si­te­ti­niň…

  ...
 • Itburun

  Ýurdumyzda güýz paslynda ýetişýän dermanlyk häsiýete eýe bolan itburnuň şypasy il içinde giňden bellidir. Onuň bişen miwesi ýygnalýar, guradylan görnüşde…

  ...
 • Sarymsak — serim sag

  Adam saglygyna peýdaly ekinleriň biri sarymsakdyr. Halk lukmançylygynda boz toprakly, döküni ýeten, bol suwly ýerde ekilip, alnan sarymsagyň adamyň ýüzüniň…

  ...
 • Täze ýyl saçagyna ünsli boluň!

  Uzak garaşylýan baýramçylyklaryň biri bolan Täze ýyl adamlara baýramçylyk keýpini peşgeş berýär, her bir maşgalanyň öý-ojagyndaky şatlygyň, bagtyň, rowaçlyklaryň goşalanjakdygyna…

  ...
 • Sagdyn iýmitlenmek – saglygyň girewi

  Ýurdumyzyň ak bazarlarynda maldarçylyk we guşçulyk toplumlarynyň önümleri, süýt we süýt önümleri, dürli miweler, gök we bakja önümleri ilata hödürlenilýär.…

  ...
 • Pyrtykal we saglyk

  Möwsümleriň sepgidinde sagdyn bolmak üçin witaminlere baý önümleri iýmek juda peýdalydyr. Şu günler, bedeniň kesellere garşy göreşijilik ukybyny güýçlendirmekde, esasan…

  ...
 • Kiwi – göz saglygyna peýdaly

  Gyş paslynda iň köp iýilýän miweleriň biri bolan kiwiniň saglygymyz üçin peýdasynyň bardygyny bilýärdiňizmi? Kiwi ýakymly we ýokumly miwe bolup,…

  ...
 • Çagalaryňyzy pasla görä geýindiriň!

  * Halk arasynda aýdylyşy ýaly, gyşda çagaňy özüňden bir gat galyň geýindirmeli. * Eger-de siziň körpäňiz çagalar bagyna gatnaýan bolsa…

  ...
 • Gyşda hurma iýiň!

  Gyş aýlarynda howa sowuk bolup, onuň durumynyň tiz-tizden üýtgemegi adam bedeniniň gowşamagyna getirip biler. Şol sebäpli biziň her birimiz saglyk…

  ...
 • Itburnuň şypasy

  Ýurdumyzda güýz paslynda ýetişýän dermanlyk häsiýete eýe bolan itburnuň şypasy il içinde giňden bellidir. Onuň bişen miwesi ýygnalýar, guradylan görnüşde…

  ...
 • Ellerden saglyk ýagdaýy anyklamak

  Elleriň ýagdaýyndan, gyzgynlyk derejesinden, derisiniň görnüşinden çen tutup, haýsydyr bir keseliň döräp başlandygyny güman edip bolýar. Keseliňizi irki döwründe ýüze…

  ...
 • Ýiti respirator keselinden goranyň!

  Pasyllaryň çalyşmagy, howanyň üýtgemegi bilen döräp biläýjek möwsümleýin ýokanç kesellerinden goranmak we olaryň öňüni almak üçin her bir adam özüni…

  ...
 • Gyş üçin maslahatlar

  Gyş paslynda howanyň sowamagy bilen döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak üçin, lukmanlar her kimiň özüne bagly…

  ...
 • Täze — 2024-nji ýyl saglyk eçilsin!

  Täze ýyl mynasybetli her birimiz öýümizde dürli lezzetli tagamlary taýýarlap, baýramçylyk saçagyna äbermek bilen ýakyn adamlarymyza, myhmanlara özümiziň hoşniýetli garaýşymyzy…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com