Sagdyn durmuş

 • Agyr atletikaçy Atajan Daýyýew Gresiýada bürünç medal gazandy

  Türkmenistanly agyr atletikaçy Atajan Daýyýew ýetginjekleriň arasynda Iraklionda (Gresiýa) geçirilen dünýä çempionatynda ştangany itekläp götermekde bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen…

  ...
 • Seniňem görüş ukybyň pesmi?

  Ösen tehnologiýalaryň durmuşymyza barha içgin aralaşýan döwründe adamlaryň öňünde täze mesele keserdi – görüş ukybyny gorap saklamak. Sebäbi telewizoryň, telefonyň,…

  ...
 • Sogan näme üçin agladýar?

  Sogan – mikroblara we mör-möjeklere garşy biohimiki goranyş mehanizmini işjeňleşdirip, fermentleri çykarýar. Bu fermentler sogandaky sulfidleri kükürt oksidine öwürýär. Kükürt…

  ...
 • Kofe içýärsiňizmi? Onda…

  Soňky ýyllarda kofe sarp edijileriň sanynyň köpelýändigi hiç kim üçin geň ýagdaý däldir. Esasy reklamalarda-da kofe önümleri yzygiderli mahabatlandyrylýar. Öňki…

  ...
 • Çilim çekme — sagdyn bol!

  Ilatyň saglyk ýagdaýy ýurduň abadançylygynyň esasy görkezijileriniň biri hasaplanýar. Türkmenistan-ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy. Çünki sagdyn jemgyýet kuwwatly döwleti emele getirýär,…

  ...
 • Nusgawy sazlar we saglyk

  Aýdym-sazyň köp peýdasynyň bardygyny dürli gözlegler subut etdi. Nusgawy sazyň çagalary rahatlandyrýan, işdäki stresleri azaldýan, ünsi artdyrmak arkaly öndürijiligi ýokarlandyrýan we…

  ...
 • Şugundyr ýokary gan basyşyny sazlaýar

  Ýokary gan basyşyndan zeýrenýän adamlar şugundyra köpräk üns bermelidirler. Bu elýeterli gök önüm diňe günortanlyk naharyna ýakymly goşundy bolman, eýsem…

  ...
 • Saglygyň sakasy ― hereket

  Adam saglygyny berkitmekde we keselleriň öňüni almakda bedeniň yzygiderli hereketde bolmagynyň uly ähmiýeti bardyr. Bu babatda bedenterbiýe we sport biziň…

  ...
 • Köýtendag — tebigatyň dürler hazynasy

  Köýtendagyň geriş-geriş bolup gidýän salkyn howaly jülgeleri, gat-gat beýgelip asman gümmezleri bilen bäsleşýän dag kökenli dereleri, derde derman çeşmeleridir kölleri,…

  ...
 • Çilim näme üçin zyýanly?

  Dünýäde giňden ýaýran howply keselleriň köp sanlysynyň döremegi we ösmegi çilim çekmek endigi bilen baglanyşyklydyr. Temmäki önümlerini ysgamak, çeýnemek, tüssesini…

  ...
 • Horlanmagy aňsatlaşdyrýan 5 maslahat

  Horlanmak üçin uly erk gerek. Bu döwürde siziň saglyk ýagdaýyňyza görä ýörite berhiz saýlanmalydyr. www.doktortakvimi.com saýtyndan alnyp, terjime edilen bu…

  ...
 • «Real Madrid» La Ligada «Sewilýany» 3:2 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi

  Ispaniýanyň ilkinji futbol ligasynyň 32-nji hepdesinde «Real Madrid» «Sewilýa» bilen duşuşygynda 3:2 hasabynda ýeňiş gazandy. Çempionlyk ýaryşy üçin möhüm bolan…

  ...
 • Mukaddes aýyň datly nygmaty

  Remezan aýy dowam edýär. Bu mukaddes aýda bereketli saçaklarymyz özboluşly naz-nygmatlar bilen bezelýär. Şol nygmatlaryň biri hem hurmadyr. Düzüminde B…

  ...
 • Buz derimiz üçin peýdalymy?

  Buzuň diňe bir içgilerimizi sowatman, eýsem, derimizdäki kynçylyklara garşy göreşmekde tebigy çözgütdügini bilýärsiňizmi? Buz derimize degen badyna, şok täsirini döredýär…

  ...
 • Agzaçardan soň 4 sany erik kakyny iýmegiň täsiri

  11 aýyň soltany Remezan aýynyň gelmegi bilen, iýýän önümlerimizdir içýän suwlarymyzyň möhümliligi has-da artyp başlady. Çünki Remezan aýynda iýip-içýän önümlerimize…

  ...
 • Guramadyk saç bilen uklamagyň zyýany

  Öl saç bilen ýatmak, hakykatdanam, köp keselleriň döremegine getirýär. Ýatmazdan ozal suwa düşmek ukynyň hilini ýokarlandyrsa, emma çygly saç bilen…

  ...
 • Maşk et — sagdyn bol!

  Maşk etmek — sagdynlygyň esasy girewi. Beden maşklarynyň we hereketleriniň  dürli  görnüşleriniň ynsan saglygyna ýetirýän oňyn täsirleri hakynda gürrüň bermegi…

  ...
 • Ysmanak — saglyk üçin gerek

  Ýaprak görnüşli bu gök önüm, iň peýdaly 10 sany azyk önümleriň hataryna girýär. Italiýanlar bu oty toksinleri we duzlary endamdan…

  ...
 • Futzal boýunça milli ýygyndymyz ilkinji taryhy ýeňşini gazandy

  Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndy topary Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçirilýän Aziýanyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň saýlama bäsleşiginde ýer eýelerini utup, ilkinji…

  ...
 • Welosiped sürmegiň saglyga peýdalary

  ― Welosiped bedende geçýän madda çalşygyny ýokarlandyrýar we aşgazan-içege ulgamynyň yrgyldyly hereketini artdyrýar. Işdäni açýar, iýmit siňdiriş ulgamyny gowulandyrýar; ―…

  ...
Başa dön tuşu