Blog

 • Redaktordan: Maksat ýatda däl, ýürekde galmak

  Mähribanlar, döwür çalt depginler bilen ösýär, özgerýär. Düýn «açyş» diýip pikir eden täzeliklerimiz, bu günki gün ähmiýeti azalýar. Düýn alada…

  ...
 • Ýagyş ýagandan soňra…

  Haçan-da ýagyş ýagandan soňra howada ýakymly ys peýda bolýar. Käbir adamlar bu ysy “ýagşyň ysy” diýip hasaplaýarlar. Ýöne bu beýle…

  ...
 • Mugallymlaryň ornunda robotlar bolsa?!

  Robot mugallymy — kämil mehanizmler bilen enjamlaşdyrylan emeli intellekt ýa-da belli bir derejede özbaşdaklyga eýe bolan, iş gurşawynda hereket edýän,…

  ...
 • «Maşa we aýy» multiserialy nädip meşhurlyk gazandy?

  Bu multiserial häzirki wagta çenli 39 dile terjime edilipdir. You Tube-da  iň köp görlen, ähli çagalaryň söýgüli multifilmleriniň birine öwrülen…

  ...
 • Iň uzyn rus sözüni bilýäňizmi?

  Islendik dilde bolşy ýaly, rus diliniň hem özüniň rekordlary bar. Mysal üçin, rus dilindäki iň uzyn sözi alyp göreliň Ol…

  ...
 • Baýramyňyz gutly bolsun!

  Her bir ynsanyň durmuşynda bolup geçişi ýaly, halkyň, döwletiň ykbalynda hem ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär. Şeýle wakalaryň biri…

  ...
 • Seýran etsem köçeleriňe Aşgabat…

  Aşgabadyň 140 ýyllygyna Seýran etsem köçeleriňe Aşgabat… ýa-da “Aşgabat hakynda aýdym” Gün-günden gözelleşýän gözel paýtagtymyz Aşgabat hakda näçe söhbet etseň…

  ...
 • Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna

  Beýik Pyragynyň keşbi aýdym-sazlarda Biziň bagtyýar zamanamyzda türkmen edebiýatyny we sungatyny ösdüren ussat ýazyjydyr şahyrlarymyza, bagşydyr kompozitorlarymyza uly sarpa goýulýar.…

  ...
 • Bäsleşige: Gülşirin Hanowadan Aşgabadyň waspy

  Ak bagta badalga gunduz binalaň, Arşyň nury gözellikden paý saňa. Al süýt kimin aklygy ak sabalaň, Bolubilmez asyl-asyl taý saňa,…

  ...
 • Aýdymdan ruhlanyp ýazylan setirler: Habaryň barmy?

  Ýöremeli ýollarym kän, kert ine! Ýazýan, pozýan, olam süýji dert-ine! Uçradym men yşgyň agyr derdine, Habaryň barmy?   *****  …

  ...
 • Saýtda täze BLOG: Az salym oýlanalyň…

  Parahat zeminiň üstünde dogup gelýän güni synlanyňda şahyryň şu sözleri zybanyňa gelýär:   Säher turup, syl ýüzüňe dünýäni, Giňligiňde bolup…

  ...
 • Redaktordan: Maksat-ýatda galmak däl, ýürekde galmak

  Mähriban TÜRKMENgazet.com internet sahypamyzyň okyjylary, “Maksat-ýatda galmak däl, ýürekde galmak” şygaryny kalbyna siňdiren TÜRKMENgazet redaksiýasynyň agzybir döredijilik topary size minnetdarlyk…

  ...
 • Meniň telewizor bolasym gelýär…

  Kiçi ýaşly mekdep okuwçylaryny okadýan mugallymlaryň biri okuwçylaryna özleriniň isleg-arzuwy, geljekde kim bolmak isleýändikleri barada düzme ýazmagy tabşyrypdyr. Sapak gutarandan…

  ...
 • “Gara göwheriň” syry

  Dünýä ýüzünde almanyň 7500-den gowrak sortlary belli bolup, olaryň biri-de “Gara göwher” ady bilen tanalýan gara reňkli alma sortydyr. Almanyň…

  ...
 • Zenan zehininiň jadylaýjy gudraty

  Halkymyzyň medeni mirasy özüniň köp öwüşginliligi bilen tapawutlanýar. Göreniňde gözüňi gamaşdyrýan gözellikleriň ençemesi mährem zenanlarymyzyň, gelin-gyzlarymyzyň zehininden, yhlasly zähmetinden kemala…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com