Söz içinde gelin-gyzlar bolanda…

 • Zenanlar güni we täsin maglumatlar

  Türkmen taryhynda tagta eýe bolan zenanlar bir ýa-da iki däl. Taryhy çeşmeler şindi oguzlaryň zamanynda Zarina, Tumar şa, Altyn Gözgi,…

  ...
 • Zenan saglygy ugrunda

  Ýurdumyzda zenanlar, olaryň saglygy barada hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda irginsiz aladalar edilýär. Ynsan saglygyny ähli zatdan ileri görýän, hemişe…

  ...
 • Gül sowgadynyň täsiri

  Zenanlary islendik bir gymmat bahaly sowgat begendirip biler. Emma sowgady mynasyp mukdarda satyn almak, bu adamyň maliýe ukyplylygyny görkezýär. Gül…

  ...
 • Sallançagyň döreýşi

  Halk arasynda çaga sallançagy nesil dowamatynyň, agzybirligiň, rysgal-döwletliligiň alamaty hasaplanylýar. Gadymýetde ene-mamalarymyz perzendiň sagdyn bedenli, aňly-düşünjeli şahsyýet bolup ýetişmegi üçin…

  ...
 • Ýaşmakly gelin — ýaraşykly gelin

  Segseni sermeläp ýören enemiň gaýnagasy gelende hasyr-husur ýaşynşyny geň gören gyzlarym: “Enelerem bir ýaşynarmy? Gelnejeler ýaşynsa bolýar-a?!” diýşip jagyl-jugul boldular.…

  ...
 • Ýurdumyzda gender syýasaty dabaralanýar

  Ýurdumyzda zenanlaryň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarynda alnyp barylýan işlere deň hukukly gatnaşmagyna ýardam berýän işjeň gender syýasaty Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan…

  ...
 • Süýjüligiň lezzeti — şatlygyň nyşany

  Ata-babalarymyzdan gelýän süýjülikde gatnaşmak dessurynyň we süýji durmuşyñ simwoliki alamaty hökmünde belli bolan süýjülik nany, ýagny tort häzirkizaman döwrümizde ýygy-ýygydan…

  ...
 • Witraž işi: wagt we millilik

  Döwrümiziň tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň tiz depginde ösýändigine we durmuş gurşawynda tehniki enjamlaryň artýandygyna garamazdan, el işlerine we millilige bolan garaýyş…

  ...
 • Suratlarda gyzlaryň düýşi

  Sungat — çäksiz umman, ol dürli görnüşlere, ugurlara örän baýdyr. Her bir adamyň özboluşly häsiýeti bolşy ýaly, sungatda döredilýän eserler…

  ...
 • «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi

  27-nji iýulda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde ýurdumyzyň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan edilen…

  ...
 • Gahryman zenan Saçly Dursunowa hakda hakykatlar

  Saçly Dursunowa 1918-nji ýylda dünýä inip, çagalygyndan ýetim galýar. 1925-nji ýylda ýaňy ýedi ýaşyny dolduran Saçlyny özünden bir ýaş uly…

  ...
 • Hüwdi nädip döräpdir?

  Bir rowaýatda aýdylyşyna görä, gadym zamanda bir gelniň ilkinji perzendi dünýä inipdir. Onuň ýakymly “iňňäsini” eşidip ýetişmänkä, çagasy älemden ötüpdir.…

  ...
 • Bagt pulda däl: söýgüde bagty çüwmedik meşhur zenanlar

  Baý we meşhur bolmagyň özi, megerem, ýeterli däl bolsa gerek. Sebäbi dünýäde hiç bir pul bagtyň ýerini tutup bilmeýär. Munuň…

  ...
 • Dünýäniň iň mähriban ynsanlaryna

  Baharyň ilkinji günlerinde gelin-gyzlaryň baýramynyň bellenilmegi tötänden däl. Tebigatyň täzeden janlanýan, ilkinji bahar gülleriniň gül açýan döwri owadan, mährem ýüzli…

  ...
 • Eje, siz maňa gowy düşünýärsiňiz!

  Gaýtalap ýene ýaşasam ömrümi ençe-ençe, gözlerim hiç ýumman dur dymman  gündiz-gijede, başyma täç eýläp dünýä aýlasam-da seni, ýekeje gijäň öwezini…

  ...
 • Zenanyň gözelligini artdyrýan 5 zat

  Kitap okamak. Estetika bolsun, psihologiýa bolsun, kitap okaýan zananlar düşbi, söz baýlygy giň adamlar bolýar. Bu bolsa olaryň içki dünýäsini…

  ...
 • Ol nähili döredi?

  1857-nji ýylyň 8-nji martynda ABŞ-nyň New Ýork ştatynda 40 müň dokmaçy aýal işlerini ýeňilleşdirjek täze şertleriň döredilmegini talap edip, dokma…

  ...
 • Bahar enelere meňzeýär asyl…

  Bahar paslynyň gelmegi bilen tebigat täzeden janlanyp, gözel görke eýe bolýar. Aslynda, bahar pasly ähli gözellikleri enelerden alan ýaly. Baharyň…

  ...
 • Ene ─ ýürekleriň bagbany

  Ene! Gör, nähili ýürege ýakyn, mähirli, mähriban söz! Dünýäde ene ýaly eziz, mukaddes ynsan barmykan? Ene öz balasyna mährini siňdirip,…

  ...
 • Zenanlary özüne çekiji edýän kiçijik hereketler

  Elleri. Şol elleriň işlän wagty näzikligine aýratyn üns beriň! Aşhanada nahar bişirip durka duz atyşy, kitabyň sahypasyny geçirişi ýa-da awtobusda…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com