Söz içinde gelin-gyzlar bolanda…

Elwan ýaglyklar (Wideo şekilli)

  “3 dogan öýmeler” ýagny “@Medine_Muhammet_öýmeleri” Surata düşüren: Arslan MÜLLIKOW.

...

Degişme äheňinde: Gelin-gyzlar hakynda aýdylanlar

“On sany agzym, on sany dilim bolsa-da, aýallaryň erkeklerden pul çilmek üçin edýän oýunlaryny sanap ýetişip bilmezdim”. — Owidiý “Aýallaryň…

...

Zenan-zemin görki

Owadanlygy bägül güllerine deňelýän zenanlar dünýämiziň durky, öýümiziň bezegi hasaplanýar. Zenanlary näçe taryp etseňem az bolup dur…   Taryha nazar…

...

Gözelligiň ýönekeýje “syrlary”

Awtory: Merjen Kadyrowa, «Türkmen gündogary» gazeti. Biz, gelin-gyzlar elmydama has-da owadan bolmagyň isleginde. Emma käwagt biz ýaşymyzyň  geçdigi saýyn bedenimiziň…

...

Gelinler ýaşynsa

Aňam etmändirin soňky döwürde, Gelinler ýaşmagna ýetirse elin. Şu gün irden gabat gelip köçede, Uz ýaşynyp, geçip gitdi bir gelin.…

...

Züleýha Kakaýewa zenanlar hakda söhbet açýar

«Adam eli gyzyl gül» diýlen jümle gadymy türkmen sözlüginde halkymyzyň durmuş ýollarynda giňden peýdalanylýar. Bu jümläniň mazmuny adam eli bilen…

...

Döwrebap nesil

  Ylmy-önümçilik merkezinde ýaş alym gelin-gyzlar bilen söhbetdeş bolduk. Laçyn Annaýewa, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyby — Häzirki…

...
Başa dön tuşu