Söz içinde gelin-gyzlar bolanda…

 • Gyz edebi — eşrepi

  Çagalaryň terbiýesine mukaddeslik hökmünde garalýar. Ene-mamalarymyz «Gyz edebi — eşrepi» diýip, gyz terbiýesini ýöne ýere gyzylyň gyryndysyna deňemändirler. Edep-terbiýäniň mekdebi…

  ...
 • Elbukjam — hünär bukjam

  Türkmen gelin-gyzlaryna ýaşlygyndan başlap, biçim-tikim öwredilýär. Şol el işleriniň biri hem elbukjadyr. Gelin-gyzlar elbukjany özlerine mahsus serişdelerini goýmak üçin ulanýarlar.…

  ...
 • Ýene-de zenanlar hakda…

  Zenanlar özboluşly gözellikleri bilen täsinlikler döredýärler. Ine, zenanlar barada birnäçe täsin maglumatlar: Ynamly bolmak akyl taýdan güýçli bolmagyň bir bölegidir.…

  ...
 • Zenan edebi bilen

  Zenana, enä hormat goýmak gadymy däplerimiziň biridir. Ilhalar perzentleri ýetişdirýän eneleriň il içinde sarpasy belentdir. Halkymyzyň baý taryhyna göz aýlanymyzda,…

  ...
 • Zenan wepadarlygynyň nusgasy

  Alyslarda galan taryha ser salsak, zenan ejizligine däl-de, zenan gaýratyna has köp gözümiz düşer. Muňa mysal edip, biziň eýýamymyzdan öňki…

  ...
 • Ýaşmak — ýaşyryn saklamak

  Ýaşynmak täze gelinlik döwründen başlanýar. Ýaşmakly bolsaňyz siz özüňizi ýaş gelin ýaly duýmagyňyz hem mümkin. Ýaşynyp dulda bezeg bolup oturmak…

  ...
 • Zenanlar — durmuşyň gönezligi

  Maşgalanyň agzybirligi zenan maşgala baglydyr. Maşgalada agzybirlik bolsa, ol maşgalada asudalyk, ruhubelentlik, şadyýanlyk, bagtyýarlyk höküm sürýär. Bu bolsa, zenan maşgalanyň…

  ...
 • Zenanlar güni we täsin maglumatlar

  Türkmen taryhynda tagta eýe bolan zenanlar bir ýa-da iki däl. Taryhy çeşmeler şindi oguzlaryň zamanynda Zarina, Tumar şa, Altyn Gözgi,…

  ...
 • Zenan saglygy ugrunda

  Ýurdumyzda zenanlar, olaryň saglygy barada hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda irginsiz aladalar edilýär. Ynsan saglygyny ähli zatdan ileri görýän, hemişe…

  ...
 • Gül sowgadynyň täsiri

  Zenanlary islendik bir gymmat bahaly sowgat begendirip biler. Emma sowgady mynasyp mukdarda satyn almak, bu adamyň maliýe ukyplylygyny görkezýär. Gül…

  ...
 • Sallançagyň döreýşi

  Halk arasynda çaga sallançagy nesil dowamatynyň, agzybirligiň, rysgal-döwletliligiň alamaty hasaplanylýar. Gadymýetde ene-mamalarymyz perzendiň sagdyn bedenli, aňly-düşünjeli şahsyýet bolup ýetişmegi üçin…

  ...
 • Ýaşmakly gelin — ýaraşykly gelin

  Segseni sermeläp ýören enemiň gaýnagasy gelende hasyr-husur ýaşynşyny geň gören gyzlarym: “Enelerem bir ýaşynarmy? Gelnejeler ýaşynsa bolýar-a?!” diýşip jagyl-jugul boldular.…

  ...
 • Ýurdumyzda gender syýasaty dabaralanýar

  Ýurdumyzda zenanlaryň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarynda alnyp barylýan işlere deň hukukly gatnaşmagyna ýardam berýän işjeň gender syýasaty Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan…

  ...
 • Süýjüligiň lezzeti — şatlygyň nyşany

  Ata-babalarymyzdan gelýän süýjülikde gatnaşmak dessurynyň we süýji durmuşyñ simwoliki alamaty hökmünde belli bolan süýjülik nany, ýagny tort häzirkizaman döwrümizde ýygy-ýygydan…

  ...
 • Witraž işi: wagt we millilik

  Döwrümiziň tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň tiz depginde ösýändigine we durmuş gurşawynda tehniki enjamlaryň artýandygyna garamazdan, el işlerine we millilige bolan garaýyş…

  ...
 • Suratlarda gyzlaryň düýşi

  Sungat — çäksiz umman, ol dürli görnüşlere, ugurlara örän baýdyr. Her bir adamyň özboluşly häsiýeti bolşy ýaly, sungatda döredilýän eserler…

  ...
 • «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi

  27-nji iýulda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde ýurdumyzyň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan edilen…

  ...
 • Gahryman zenan Saçly Dursunowa hakda hakykatlar

  Saçly Dursunowa 1918-nji ýylda dünýä inip, çagalygyndan ýetim galýar. 1925-nji ýylda ýaňy ýedi ýaşyny dolduran Saçlyny özünden bir ýaş uly…

  ...
 • Hüwdi nädip döräpdir?

  Bir rowaýatda aýdylyşyna görä, gadym zamanda bir gelniň ilkinji perzendi dünýä inipdir. Onuň ýakymly “iňňäsini” eşidip ýetişmänkä, çagasy älemden ötüpdir.…

  ...
 • Bagt pulda däl: söýgüde bagty çüwmedik meşhur zenanlar

  Baý we meşhur bolmagyň özi, megerem, ýeterli däl bolsa gerek. Sebäbi dünýäde hiç bir pul bagtyň ýerini tutup bilmeýär. Munuň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com