Tehnologiýa

 • Şar bilen kosmosa syýahat etmek

  2025-nji ýyldan başlap, Ispaniýada ýerleşýän «Halo Space» kosmos syýahatçylyk kompaniýasy kosmosa gezelenje gitmek isleýän ýolagçylary, çişirilen şara birikdirilen tegelek kapsulada…

  ...
 • Dünýä we tehnologiýa

  Elýeterli enjam Smartfonyň 8 GB-ly operatiw, 128 GB-lyk we 1T  barabar goşmaça ýatly, akkumulýatorly boljakdygy bellenildi. Enjam 13MP+2MP-lik goşa arka…

  ...
 • «Flyter» atly aeromobil ulagy öndüriler

  Häzirki wagtda Russiýanyň Woronež şäherinde ýerleşýän «Scienex» kompaniýasy «Flyter» atly aeromobil ulagynyň üstünde iş alyp barýar. Bu ulagy şu ýylyň…

  ...
 • HD ölçegli telewizora tomaşa etmekligiň täsiri

  Angliýanyň Ylymlar akademiýasynyň «Royal Society» atly patyşalyk jemgyýeti teleýaýlym programmalaryna ýokary kesgitli – HD ölçegde tomaşa etmekligiň, global ýylylyga sebäp…

  ...
 • «Akylly lampalar»

  Şu ýyl «Akylly öý» ulgamynyň döredilenine 73 ýyl dolýar. 1950-nji ýylda amerikaly inžener Emil Matias öýüň ähli ýerinde ornaşdyrylan dolandyryş…

  ...
 • Sansyz mümkinçiliklere ýol

  Ynsanlara täzeliklere uýgunlaşmak onçakly ýeňil düşmeýär. Bu häsiýet onuň tebigatynda bar. Şeýle-de bolsa, «sanly» durmuşa geçmekde hiç hili müşgillik bolmady.…

  ...
 • Elektrik togy bilen işleýär

  «Lotus Cars» awtoulag öndürýän kompaniýasy elektik togy bilen işleýän awtoulagy öndürdi. Bu awtoulagyň bahasy takmynan 2,2 million amerikan dollaryna barabar.…

  ...
 • Mark Zukerberg Apple -i tankytlady

  Zukerberg her ýyl Nýu-Ýorkda geçirilýän «Times DealBook» sammitinde çykyş etdi. Onuň pikirine görä, käbir programmalar diňe bir ulanyjylar üçin däl,…

  ...
 • Adam beýnisine çip ornaşdyrylar

  Dekabryň başynda beýni-kompýuter interfeýsiniň başlangyjy bolan «Synchron» enjamy ilkinji gezek ABŞ-ly bir hassanyň beýnisine ýerleşdirdi. Enjamyň esasy maksady näsag hereketini…

  ...
 • Akylly linza näme?

  Häzirki wagtda ilat arasynda «akylly linza» diýlip atlandyrylýan gözüň içindäki linzalar haýsylar? Eýsem, näme üçin akylly linzalar gerek? Akylly linzanyň…

  ...
 • Google-dan SEM-e «Marka habarlylygy» baýragy

  Ýewropanyň sanly marketing we mahabat boýunça öňdebaryjy agentlikleriniň sylaglanýan «Google Premier Partner Awards 2022» -iň netijeleri yglan edildi. Geçen ýyl…

  ...
 • Tehnologiýa dünýäsinde

  Hytaýyň günorta-günbatarynda, Gimalaý daglarynyň eteginde gyzyl panda diýlip atlandyrylýan pandanyň kiçiräk görnüşi ýaşaýar. Iňlis dilinde ol pandanyň atlandyrylyşy «Firefox». Hut…

  ...
 • «Bir penjire» — täze gözýetimleriň penjiresi

  Eger-de ulgamyň maglumatlary hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlary milli çäklerdäki guramalaryňdyr edaralaryň işi, ýurduň döwlet serhediniň çäklerindäki amallar bilen baglanyşykly bolsa,…

  ...
 • «LG» jahany gezýär

  Koreýada dünýäniň iň naýbaşy tehnologiýa harytlaryny öndürýän kompaniýalaryň birnäçesi ýerleşýär. «LG» kompaniýasy dünýäde öňdebaryjy şereketleriň biri hasaplanýar. Kompaniýanyň harytlary sarp…

  ...
 • Kompýuterden dogry peýdalanmak

  Internetiň üsti bilen dünýä täsinlikleri we täzelikleri, tebigy gözellikler, taryhy ýadygärlikler baradaky gyzykly maglumatlary öwrenmek, dürli ýurtlaryň ýazyjy-şahyrlarynyň çeper eserlerini…

  ...
 • Bloggerlar we «IPhone 14»

  «iPhone 14»-iň esasy aýratynlygynyň biri-de, çaknyşyk ýüze çykan halatynda halas ediş gullugyna awtomatiki jaň edýändigidir. Nädip bu ýagdaýda işleýärkä? «TechRax»…

  ...
 • Microsoft-yň «Office» markasy taryha öwrülýär

  30 ýyldan gowrak taryhy bolan Microsoft-yň ofis programma üpjünçiliginiň saýlama markasy bolan «Microsoft Office» taryha öwrülýär. Microsoft, «Word», «Excel», «Outlook»,…

  ...
 • Geljegiň tehnologiýasy: Smart Data

  Awtomatlaşdyrma – bu biz üçin has bir gerekli funksiýalaryň biridir. Awtomatlaşdyrma hadysalaryny biz günde ulanýarys. Ýagny, käbir işler tehnologiýalar arkaly…

  ...
 • Dünýäniň iň çalt hereket edýän aýakgaby

  Amerikan kompaniýasy, ýöreýiş tizligini 2,5 esse ýokarlandyrýan dünýäniň iň çalt hereket edýän aýakgaby hödürledi. «Moonwalkers» diýlip atlandyrylýan aýakgaplaryň sekiz motorly…

  ...
 • «Tesla» has amatly modeliň üstünde işleýär

  «Tesla» kompaniýasynyň baş direktory Ilon Mask «Model 3 / Y» platformasynyň bahasynyň ýarysy boljak täze elektrik awtoulag platformasynyň üstünde işleýändiklerini…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com