Sport

 • Ýewropanyň açyk çempionatyndan 6 medal

  Türkmenistanly sport janköýerlerini begendirjek nobatdaky hoş habar Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinden gelip gowuşdy. Bu şäherde parapauerlifting boýunça geçirilen Ýewropanyň açyk…

  ...
 • Aktaudan 11 medal!

  Gazagystanyň Aktau şäheriniň «Mangistau Arena» stadionynda sambo boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi. Dokuz döwletden 200-den gowrak türgeniň gatnaşmagynda geçirilen çempionatda erkekler…

  ...
 • Dünýä sportunyň iri merkezi

  Soňky ýyllarda işjeň syýasy, işewür, medeni we jemgyýetçilik durmuşynyň jemlenen ýeri bolan Aşgabat eziz Diýarymyzyň baş şäheri diýen belent derejesine…

  ...
 • Diňe sport hakynda

  Boks sportuň bir görnüşi hökmünde 1900-nji ýylda kanunlaşdyrylýar. Futbol boýunça ähli dünýä çempionatlaryna gatnaşan ýeke-täk döwlet – Braziliýadyr. Hokkeý derwezeçisiniň…

  ...
 • Ekstrim sportlar (X-Sports)

  Häzirki zaman tehnologiýanyň tagallasy esasynda, ekstrim sportlaryň (X-Sports) köp görnüşleri döredi. Kuwwatly enjamlaryň kömegi bilen biz fiziki başarnygymyzy has-da ösdürip…

  ...
 • Sport türgenlerini geýindiren Adi Dassler

  Kakasy aýakgap öndürýän fabrigiň ýönekeý işçisidi. Kiçijik wagty ejesinden aýryldy. Ýaşaýan ýurdunda garyplyk we işsizlik bardy. Şol sebäpli kakasy ogluny…

  ...
 • Sport — ýaşlaryň endigi

  Köpçülikleýin bedenterbiýe hereketiniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Munuň şeýledigine ýaňy-ýakynda türgenlerimiziň halkara…

  ...
 • Halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenler sylaglandy

  17-nji sentýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy…

  ...
 • Sportda sungat

  Sport adam bedeniniň saglygyny üpjün edýär. Sungat bolsa ruhy sagdynlygy kemala getirýär. Şol sanda aýdym-saz sungatynyň sportdaky we saglykdaky ähmiýetini…

  ...
 • Arda Turan karýerasyny tamamlady

  Arda Turan professional futbol karýerasyny tamamlandygyny: «Indi aýakgaplary batyrgaýlyk, gözýaş bilen asmagyň wagty geldi. Syýahatymyň dowamynda elimden gelenini etmäge synanyşdym.…

  ...
 • Berlinden 13 medal!

  Germaniýanyň Berlin şäherinde karate boýunça 17-nji gezek geçirilen «Banzai Cup» atly halkara ýaryş tamamlandy. Oňa 31 döwletden 1200-den gowrak türgen…

  ...
 • Dzýudoçylardan goşa hoş habar

  Şu günler Awstriýanyň Oberwarte şäherinde dzýudo boýunça Ýewropanyň açyk çempionaty geçirilýär. Oňa goňşy yklymyň öz wekillerinden başga-da, beýleki yklymlardan ýygyndylar,…

  ...
 • Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri sylaglanyldy

  31-nji awgustda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen…

  ...
 • Aşgabatda welosiped boýunça ýaryş geçirildi

  Ýakynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde welosiped sporty boýunça ýurdumyzyň birinjiligi ugrunda ýaryş geçirildi. Ony Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi we…

  ...
 • Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary

  Ätiýaçdan oýna girenden soňra, iň tiz geçirilen pökgi Daniýaly hüjümçi Niklas Bendtner Angliýanyň «Arsenalynda» çykyş edýärkä, ýagny 2007-nji ýylyň 22-nji…

  ...
 • Türkmen agyr atletikaçylary Türkiýeden 13 medal bilen dolandylar

  Türkmen agyr atletikaçylary Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilýän V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda dürli derejeli medallaryň 13-sini gazandylar. Agyr atletika boýunça ýaryşyň…

  ...
 • «Aziýanyň çagalary»: Türkmenistan 9-njy orunda

  «Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlarynda ýedi gün dowam eden ýaryşyň netijelerine görä, 8 medal (2 altyn, 1 kümüş we…

  ...
 • Türkmen türgenleri «Aziýanyň çagalary» oýunlarynda ýene bäş medal gazandylar

  Wladiwostokda 13 – 16 ýaşly türgenleriň arasynda dowam edýän VII «Aziýanyň çagalary» halkara tomusky sport oýunlarynda Türkmenistanyň topary bir altyn…

  ...
 • Halkara sport ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenlerimiz sylaglanyldy

  3-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen “Ýüpek…

  ...
 • Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýa Çagyryş Kubogynda Gazagystanyň toparyny ýeňdi

  Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň woleýbolçylary Bişkekde başlanan Merkezi Aziýa Çagyryş Kubogynda çykyşlaryna bäş döwde Gazagystanyň toparyndan üstün çykmak bilen başladylar, diýip,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com