Göwün küýsegi

Şygyrlar, hekaýalar, oýlanmalar, tymsallar, başdan geçirmeler….

 • Garry bilenini peri bilmez

  Gadym zamanda bir ýigidiň ýüz ýaşa ýeten garry atasy bar eken. Günleriň birinde ýigit atasynyň ýanyna geleninde ýaşuly ondan ilde…

  ...
 • Yşkyñ del köçesinde

  ÖMÜR ÝOLAGÇYSY Ýene ýola çykdym tanyş eşikde, Göýä bu dünýäniň baky derwüşi. Käte gaýyp içre owaz eşitdim, Bu ömrüme salyp…

  ...
 • Döwük-döwük bu göwnümiň derdi kän…

  Gaýgy-gamdan ýüki ýetdi günleriň, ÝALŇYZLYKDA, ÝOKLUGYŇDA, ÝOLUŇDA Gaýgy-gamdan ýüki ýetdi günleriň Ýalňyzlykda, Ýoklugyňda, Ýoluňda. Solup gitdi saňa netlän güllerim Ýalňyzlykda,…

  ...
 • Demir otda taplanýar

  Dünýäde adamy adam eden onuň wagta bolan gatnaşygydyr. Derýalar hiç mahal gözbaşa dolanmaýar, ýöne derýanyň suwy hemişe çeşmäniň suwuna görädir.…

  ...
 • Aýama daman damja

  Irden gözümi açyp, penjireden daşary seredenimde asmandan inýän ýagyş damjajyklarynyň ýer bilen birleşen çagy çykaran ýakymly sesi gulagyma belli kompozitor…

  ...
 • Alanyň özüňki

  Biz wagtyň gymmatyny bilmän geçjek-dä. Ol şeýlebir hökmürowan. Onuň biziň nesibämize näme atmalydygyny kesgitleýşine men hemişe haýran galýan. Ol islese…

  ...
 • Londonly ýigit

  On dokuzynjy asyryň başlarynda, londonly bir ýaş ýigit ýazyjy bolmak isläpdir. Emma hemme bolýan zatlar onuň islegleriniň tersine. Onuň kakasy…

  ...
 • Palawyň ysy

  Men heniz çagakam örän bilesigelijidim. Hemişe ulularyň gürrüňleri  bilen  gyzyklanar ýörerdim. Özümi gyzyklandyrýan zatlaryň ählisini enemden ýa-da goňşymyz Bibi daýzadan…

  ...
 • Ýürekler paýhas bilen iýmitlenmeli

  Bir akyldar: «Adamyň beýnisiniň ösmegi üçin iýmitiň gerek bolşy ýaly, ýüreklerem paýhas bilen iýmitlenip durmalydyr» diýipdir.                                                        *   *   *…

  ...
 • Sergezdan duýgular dökdi güllerin…

  BIPARH Göwnüne degeňsoň bagtly günleriň, Aglanyňda näme, güleňde näme? Sergezdan duýgular dökdi güllerin, Bilmäniňde näme, bileňde näme? Birmahal azaşan umydy…

  ...
 • Eger hiç kim seni söýmeýän bolsa…

  Dünýäde müň adam saňa sawçysyn Ýollan bolsa eger, däldir ol geň zat. Ýöne şolaň arasynda biriniň Adyna diýerler Resul Gamzat.…

  ...
 • Galan işe gar ýagýarmy?!

  Daň saz berip, nurly Güneşiň öz ýyly şöhlesini eçilip başlanam ýaňy ýalydy. Eýýäm şapak gyzaryp, iňrik garalyp barýar. Ýaňyja-da duşenbedi,…

  ...
 • Sen ekeniň aýdylmadyk sözlerim…

  OÝUN Bir nokada gözüm dikip otursam, Ýene hakydama gelýär syratyň. Seniň gapdalyňda men-ä ýok welin, Maňa nädip düşüpdir seň suratyň.…

  ...
 • Gülüni söýen, tikeninem söýer

  Ir zamanlarda bir kerpiç örüji ussa ýaşaýarmyşyn. Onuň galdyran ymaratlaryny bir ýola synlan üşükli kişi, gözi kaklyşandan “Bu jaý pylan…

  ...
 • Galamyň ykbaly

  Ussa ýaňy ýasap bolan galamyna ýüzlenip, şeýle diýipdir: — Seni uzak ýola ibermezimden ozal bäş sany ýagdaýy bilmegiňi isleýärin, şonda…

  ...
 • Ýoda serediñ!

  Gije ok geçmez jeňňel diýilýän gür tokaýda azaşan iki sany adam barada eşidipdim. Ol juda howply tokaýmyşyn: ýyrtyjy, ýabany haýwanlaryň…

  ...
 • Ýüregimi ikä böldüm, bir taýy…

  ÇÄRESIZ GYZA Bu gün ýyldyryma aslyşyp gitdi Ykbalyňda çyndyr diýen çaklamaň. Tolkunly derýany içiňe salma:n, Akdyrasyň gelýär, emma saklaýaň. Alajyň…

  ...
 • Paltany çarhladyňmy?

  Gadym eýýamlarda bir güýçli odunçy agaç satýan kişiden özüne iş sorapdyr we ol işe alnypdyr. Onuň alan işem, şol işiň…

  ...
 • Durmuş – adamlardan düzülen goşgy

  KAPYÝAM          Ýaz ýaňaklym, güýzüm ýaly sada sen, Tomus mähriň gyş deý açar göwnümi. Ýygrylsaň  ýyldyrym urar…

  ...
 • Sen diňe synla!

  GARAŞDYM Günleň biri elden gaçan käse deý, Taýyp gitdiň, sabyr käsäm moý açdy. Gör, nije ýyl «dymp» etmedik ýüregim Edil…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com