Göwün küýsegi

Şygyrlar, hekaýalar, oýlanmalar, tymsallar, başdan geçirmeler….

 • Durmuş başga, arzuw başga…

  Men syr, hiç aýdyp bolmaýan, Ebedi galjak açylman. Sary saçly söýgim meni, Barar kalbyndan gaçyrman. Men dil, düşünip bolmaýan, Terjimeçä…

  ...
 • Agzybirlik sapagy

  — Ýokary okuw mekdebine ilkinji gadam basan günüňizden bäri gör näçe ýyl geçipdir. Indi siz belli bir ugur boýunça kämil…

  ...
 • Ýaşlygyň bahary — ömrüň bäş ýyly

     «Maksatlaň birligi birmeňzeş arzuw»                              …

  ...
 • Günlerde bir gün…

  — Siziň ýaşyňyz näçe, mister Şou? — diýip, bir zenan Bernard Şoudan sorapdyr. — Ol siziň ýüregiňize düwen niýetiňize bagly…

  ...
 • Hezillik tut bişen köçelerde bar…

  Men her gün şu ýol bilen işe gidýän. Hawa, şu tutly köçeli ýol bilen. Gündogar tarapdaky ýanýoda bilen gitsemem bolýa…

  ...
 • Gözi ýaşly gyza

  Aglama gyz, buruljurap aglama, Ýylgyrmaly çagyñ a:ga baglanma. Heniz seni ýylgyrtjaklar dirikä , Gussalaryň salgymyna aldanma. Seret ! Biwagt daman…

  ...
 • Seniň adyň ýitmesin!

  Günleriň bir güni mugallym sapak otagyna giripdir-de, salamlaşandan soňra göni sapaga başlaman, talyplara ýüzlenip, “Talyplar, kim ejesi-kakasyny gowy tanaýar. Olaryň…

  ...
 • Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär…

  SEN ÝOK… SEN ÝOK… “Sen ýok. Bir gün gadryň biliner…” (aýdymdan) Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär… Sen…

  ...
 • Goşgudan galan gyýkyndylar

  Adamkärçiligiň derejesi hem ylmy derejäňden pes bolmaly däl. Ýürek hem sagadyň togtaýşy ýaly togtaýar. Duşmanyň öz ajalyna ölenine gynanmaly. Talabyňy…

  ...
 • Bagt öz ýanyňda

  Günleriň bir güni güneşe çoýunyp ýatan ýaşy bir çene baran pişigiň ýanyndan haýdan-haý ylgap barýan ýaş pişijek büdräp ýykylypdyr. Dessine…

  ...
 • Ýagyş ýagýar ýere däl-de, ýüregme

  ÝAGYŞ Bir düşnüksiz howsalasy bar ýaly, Indi ençe gündür ýagýar ol diňmän. Ýa derde sataşdy, ýa-da ýüregne Yşkdan uçgun düşdi…

  ...
 • Syntgylanan setirler

  El akylyň kölegesidir. Söz diňleýäniň mertebesine we düşünişine görä sözleniler. Ajy suwuň tagamyny diňe süýji suw içip ýören bilýär. Her…

  ...
 • Hiç zat hiç haçan giç däl

  Bilemok, belki hakykat başgaçarakdyr, ýöne maňa şeýle gürrüň berdiler. Ýaşaýan ýerinden, daş-töwereginde bolup geçýän zatlardan halys bizar bolan bir adam…

  ...
 • Ýaşlyk edip uklapdyryn, düýşüm sen…

  TALYP SÖÝGÜSI Işiňden sowaşma, bölmäýin ünsüň, Jogap tapdym, jogapsyz jaňlaryma. Diňe bir boşluklar bolmaýar ümsüm, Haýpyň gelsin, jananym, janlaryma. Tarapdary…

  ...
 • Duýguly dünýäden söz açyp…

  Ony söz bilen suratlandyryp bolmaýar — diňe duýup bolýar. Söýgi wagt, logika we beýleki islendik kanunlara tabyn däldir. Söýgi baradaky…

  ...
 • Söýmeýän adamlar

  Köp wagtlap söýgüsiz ýaşadym. Tüýsümiň şu hala öwrülmegi, güýz paslynyň ýa-da ýagynly howanyň başlamagy zerarly däldi. Bar bolan zat, köneden…

  ...
 • Hindi temasyndan iki goşgy

  «Mahabharata» Şygyrýetiň, pelsepäniň ýurdy bu. Oýlanýaryn meger, şoňa görä-de, Nirä barsam, düşdi durdy ýadyma, Hindileň eposy «Mahabharata». Agyr taryhynda bu…

  ...
 • Indiki gezek syýahata çykanyňyzda…

  Iki sany syýahatçy haýallyk bilen obaň gyrasydan ýöräp barýardylar. Olaryň ugry şähere tarapdy, sebäbi iş gözleýärdiler. Syýahatçylar ýadadylar we ajykdylar.…

  ...
 • Gyzlar gulagyndan söýýärmi?

  Oglanlykdan saýlanyp,  burnuň aşagy garalyp ugransoň, gyzlarda gözüň eglenip başlaýan eken. Onsoň ýüzüne seredeniňde iniň jümşüldäp, köýnegiňe garynja giren ýaly…

  ...
 • Eýnşteýnden «bagtyň salgysy»

  «Asuda hem-de ýönekeý durmuş — üstünlik gazanmakdan, artykmaç aladalardan has köp bagt getirer». Meşhur fizikden ýadygär galan bu gymmatly ýazgylar…

  ...
Başa dön tuşu