Göwün küýsegi

Şygyrlar, hekaýalar, oýlanmalar, tymsallar, başdan geçirmeler….

 • Matematik şahyryň goşgusy

  Häzir aýtjak zadym – täze açyşym, Düşünýän, dilçileň baryna geňdir. Ýöne her bir goşgyň udel agramam, Onuň öz göterýän ýüküne…

  ...
 • Aýralyga aglamaly men dälmi?!.

  Ýalňyz gyz Meniň gylygymy hemmeler bilýär, Käte ýekelikde goşgy ýazýaryn. Güýz gelende ruhy dünýäm giňeýär, Şo mahal geçmişe nazar salýaryn.…

  ...
 • Monjugatdy — hyýallary hakykata gatdy

  O wagtlar orta mekdebiň ýokary synp okuwçylarydyk. Mekdepde göreldeli synp hökmünde tanalýardyk. Mugallymlarymyz hem öwgümizi ýetirerdi. Bir gezek mekdebimiziň müdiri…

  ...
 • Durmuş pelsepesi

  Durmuşyň dogry we çarkandakly ýolunda gijä galsaň-da, ýalňyş ýolda öňde barýanlardan öňe geçýänsiň! ** Eder-de dostuň günäsine üns berseň, onda…

  ...
 • Durmuş haçan dymmagy öwredýär?

  Akylly we ak göwünli adamy döreden adam iň ökde ussadyr. Gözleriňi ýumup söýmek hem ýigrenç bilen des-deňdir. Ýalan sözleýänler hakykaty…

  ...
 • Mukaddes söz

  Ene hakda söz açylsa, onuň mertebesini, mähribanlygyny wasp edere söz azlyk edýär. Zehin-ylham ejiz gelýär. Sebäbi ol – iň mähriban…

  ...
 • Ýaşlyk. Dostluk. Söýgi

  Ýaşlyk – munuň özi adamyň ýaşaýşa bolan hyjuwynyň mizemezligidir.Adam öz ýaşlygyny ömrüniň iň gözel döwri hasaplaýar. Ýaşlykda geçiren her bir…

  ...
 • Rumydan 13 hikmet

  Akyllydan gelen jepa nadandan gelen wepadan ýagşydyr. Günüň şöhlesi zibile düşse hem zaýalanmaýar, çünki ol nurdur. Sabyr—ynsany maksadyna iň tiz…

  ...
 • Meşhur «Kalila we Dimna» eserinden aşagy çyzlan setirler

  Öz kysmatyna kaýyl bolman, artyk närseler talap eden kişi gözel çemenliklerde reňbe-reň çeçekleriň hoşboý ysyna we ýaşyl ýaprakly daragtlaryň miwelerine…

  ...
 • Zenan hilesi

  Bir kişi ençe ýol ýöräp, bir guýa gabat geldi. Guýynyň ýanynda bir aýal hem gowany guýa sallap durdy. Hälki kişi…

  ...
 • Gyrmyzy güller

  Goýy gyzyl güller, gyrmyzy güller, Äleme, jahana gözellik bolar, Diňe ýagşylygy ýadyňa salar Goýy gyzyl güller, gyrmyzy güller. Alysdan özüne…

  ...
 • Adamlaryň arasynda

  Ilkinji gezek bazara gidişim däldi. Kakamyň ýekebara motorynyň yzynda joňkaryp, kän giden bolsam gerek. Ýalňyşmasam, ýedinji synpda okaýardym öýdýän. Tomsuň…

  ...
 • Gündeligiň gyş günlerindäki belliklerinden

  Özlerem, gözlerem çuňlukda bolany üçin çuňluklara ymtylýan köklere meňzäsim gelýär käteler. Duýga gezek geleninde dolup daşmamy geňlemäň! Men Jeýhunyň perzendi!…

  ...
 • Unudylmaýan zatlar taryhdyr

  Eşidilmek isleýän bolsaň, aýdýan zadyňy eýesiniň dili bilen gürle! Ýagşylyk etmek niýeti bilen edilen ýagşylygyň ýerini çalyşmaly däldir. Käwagt utandyrmakdan…

  ...
 • Meniňki şol bir söz…

  Göwnüm seni küýseýär Käte ýalňyzlykda otursam özüm, Käte gaharlanyp, çytylsa ýüzüm, Käte ukym gelip, ýumulsa gözüm, Teşne ýürek jemalyňa suwsaýar,…

  ...
 • Hytaý aýtgylaryndan parçalar

  Bilim, eýesine elmydama eýerýän baýlykdyr. Şükür etmek gowy adamy has gowy, erbet adamy bolsa hasam erbetleşdirip bilýär. Dünýäde ähli zady…

  ...
 • Söýgi ykbalyň sähedidir

  Adam  on sekiz ýaşlarynda juwanlyk söýgüsine uçraýar. Bu sözüň hakyky manysyndaky, özem ilkinji söýgüdir. Çünki indi ol söýgi üçin taýyndyr,…

  ...
 • Diňe sabyr hakynda

  Iň garyp kişi sabyrsyz kişidir. Ähli zat sabyr bilen wagta aýan. Hakyky güýç wagt bilen sabry birleşdirmegi başarmakdyr. Sabyr bilen…

  ...
 • Ötünji hemişe günäkär soramaýar

  Geçmişiňde söýen adamyňdan başga hiç kim seniň üçin beýle derejede ýat bolup bilmez. Bir adam beýleki adama yssy mähirden başga…

  ...
 • Parahatlyk – bütin dünýäň islegi

  Agzybire Taňry biýr, agzalany gaňrybiýr. * * * Ata Watan aman bolsa, reňki-roýuň saman bolmaz. * * * Ilim abat…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com