Göwün küýsegi

Şygyrlar, hekaýalar, oýlanmalar, tymsallar, başdan geçirmeler….

 • Hakyky söýgi ýeke-täkdir…

  Söýgüniň bir sagady ömre barabardyr. O.Balzak Söýmek ─ birek-birege seretmek däl-de, bilelikde bir tarapa seretmekdir. A.Sent-Ekzýuperi Söýgi göz bilen däl-de,…

  ...
 • Gyşda galan göwün ýüwürtmäm

  Gyş äleme dolaram welin, arassa howany demim bilen kükregime soran pursadym, kalbymy tämizlik gurşaýar. Agaçlaryň öýkelän çaga ýaly eginlerini gysyp…

  ...
 • Eserler nähili döreýär?

  Täze gazet. Iki goşgy. Hemme zady ýerbe-ýer ýaly. Okap çykýarsyň, özüne çekmeýär, ynandyrmaýar. Diňe ynandyrmazlygy-da däl, birhili ýakymsyz täsir döredýär.…

  ...
 • Bagt diledim – yşk berdiler

  B Sabrym sagadyna kän bakýan boldy, Salgym atýan boldy ömrüň sen taýy. Şat günleň ýeňsesin el ýaly eden Gussalar Süňňüme…

  ...
 • Meniň baş gahrymanym

  Radioýaýlymyň işi hernäçe hysyrdyly bolsa-da, özüne ýetik lezzeti bar. Men muňa işe başlanymdan soň has anyk göz ýetirdim. Eliňe galam…

  ...
 • Men dünýäni düzetjekdim…

  Men dünýäni düzetjekdim, Eden arzuwym puç boldy. Ýaş wagtym ölüp gitjekdim, Bolmady. Soňam giç boldy. Gözedürtme gijelerde Diňledim arşyň demini.…

  ...
 • Söýgüde ädigem zerur…

  Söýüp söýülmeseňem… Kysmatyňy düzetmersiň el bilen, Şol sebäpli, gynanmagyn birjigem. Şor gözýaşdan gül göwünler kirjiger, Görjegi gowudyr sen deý selbileň,…

  ...
 • Wulkanlar atylýar dymyşlykdan soñ…

  Dymyşlyk Bu ýolda umytlar hemramyz bolar, Biz bagty taparys umyda görä. Tirpildeýär mañlaýdaky ýygyrtlar, Süýtde gaýmak döräp başlaýar göýä. Şeýdip…

  ...
 • Dymmak üçin gelmedim men!

  Sorag Ýadama sen,                    aladaňy men etjek, Ýapraklary sübseleme ýel bilen. Gijelere çyn syrdaşyň men barkam, Ümmüldeşme del bilen.…

  ...
 • Güller suwlansa-da soljak hamana…

  Güýz etýudy Mähre çolap gözýetimin barlygyň, Asman sahawatyn paýlaýar ýere. Bir-birin ýassanyp ýatan baýyrlar, Güýzüň şerbetinden bürendi zere. Dürden zyýat…

  ...
 • Söýgüniň bir sagady ömre barabar

  Söýmek ─ birek-birege seretmek däl-de, bilelikde bir tarapa seretmekdir. A.Sent-Ekzýuperi Söýgüniň bir sagady ömre barabardyr. O.Balzak Söýgi göz bilen däl-de,…

  ...
 • Şahyrlar bir gezek söýýän däldirler…

  Karar Az salym goşgy-da ýazmaýyn diýdim, Ýazsam, sözlem ak kagyzy otlajak. Ünsüm sowjak bolup alsam galamy, Duýgularym ýene seni ýatlajak.…

  ...
 • Ynam – ömrüň şamçyragy

  Durmuş  nähili  owadan!  Munda  käte  asla  garaşmaýan,  göýä ertekilere  çalymdaş  hyýallaryň  hem  hasyl  bolaýýar.  Şeýle  günlerde  adam özüni juda bagtly …

  ...
 • Dünýädäki iň gowy zat

  Kimligiňe, näme isleýändigiňe garamazdan, bir zady ýürekden isleseň sen şoňa hem ýetersiň. Esasy zat ýürekden islemekdir we hereket etmekdir. Ol…

  ...
 • Güýz heňleri

  Saba säher reñki solan kuýaşy, Oýandyryp ejem girişdi işe. Agras güýzüñ tylla reñkli görnüşin, Terk etmäge ideýän dek serişde. Bir…

  ...
 • Durmuşyň durmaly duralgasy ýok…

  Men durmuşa teý düşünip bilemok, Ähli zat birhili duýdansyz bolýar. Nämüçin söýýänim özüm bilemok, Kalbyma bu duýgyň öz-özi dolýar. Birdenkä…

  ...
 • Men-ä oba gitjek…

  Ýewraziýa ýazyjylar birleşiginiň 2023-nji ýylyň awgust aýynda çapdan çykan «Gardaş galamlar» («Kardeş kalemler») halkara žurnalynyň Däde Gorkut kitabynyň Bursa golýazmasyna…

  ...
 • Bir bakyşda söýgi döremez asla…

  Bagtyň mesgeni Aýlan bu dünýäniň dürli künjegin, Görkez, görmedigni gara gözlere. Asyl, Gözelligi, Yhlas etseňem, Sygdyryp bilmersiň gözel sözlere. Özge…

  ...
 • Yrymlar yrmady seni…

  Seni Ge:r diýdim boýçyň deregine, Möý çolaşsa kerebine… Ýordum ýördüm geleriňe, Yrymlar yrmady seni. Söýgüň täk kepili bolup, Gitdiň meni…

  ...
 • Durmuş bir derýady…

  Durmuş bir derýady. Men bolsa şol derýanyň goýnundaky balykdym. Bir gün derýanyň kenaryna eli «çeňňekli» biri geldi. Ol sendiň. Seniň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com