Siziň üçin…

 • Ynsan duýgularyny saza siňdiren kompozitor

  Türkmeniň saz sungaty özüniň hiç bir milletiňkä meňzemeýän aýratynlygy we özboluşlylygy bilen  tapawutlanýar. Sebäbi türkmen saz sungatyny ösdürmekde ussat zehinli…

  ...
 • Dünýä suwlary hiç hili garyşmaýarmyka?!

  Dünýä suwlary hiç hili garyşmaýar diýip aýtmak hakykata laýyk gelýän däldir. Ýöne suwlaryň uly göwrümlileriniň garyşmaýanlygy welin, tebigatda köp duş…

  ...
 • Meşhur buzluklar 2050-nji ýyla çenli ýok bolar

  Birleşen Milletler Guramasynyň yllym, bilim we medeniýet boýunça guramasy bolan ÝUNESKO, Bütindünýä mirasynyň 50 ýerinde gözegçilik edýän 18,600 sany buzlugyň…

  ...
 • Görkezme esbaby — sapagyň usulyýetiniň esasy

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Milli Liderimiziň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda bilim-terbiýeçilik ulgamyny ösdürmäge, ýaş nesilleriň edep-terbiýeli, kämil bilimli…

  ...
 • Kitap okamak – endikleriň naýbaşysy

  Şahsyýetiň kämil bolmagyny üpjün edip biljek iň ygtybarly ýol okamakdyr. Adamyň kitapdan okan zatlary onuň häsiýetine siňýär. Kitap okamak dünýägaraýşyňy…

  ...
 • Dargan galasy

  Amuldan Horezme gidýän orta asyr ýolunyñ boýundaky ilatly ýerleriñ arasynda, gadymy şäherleriñ sanawynda Darganata şäherinde ýerleşýän Dargan galasy hem bar.…

  ...
 • Şowly adamlaryň 8 endigi

  Siz öz-özüňize näme üçin käbir adamlar aňsat ýoly gözleýärler diýip soraýarsyňyz. Ähli zada ýeňillik bilen ýetýärler diýip pikir edýärsiňiz, emma…

  ...
 • Gözümiz barada bilmeýän täsinliklerimiz

  Her bir gözde takmynan 107 million öýjük bolup, olaryň ählisi hem yşyga garşy duýgurdyr. 7 million konus öýjügi reňkleri we…

  ...
 • Möjekler — güýçlüligiň nyşany

  Olaryň her biriniň, ýagny erkeginiň agramy kyrk-elli, ene möjegiňki bolsa otuz-kyrk kilogram töweregidir. Möjegiň dört hili görnüşi bolýar. Biziň ýurdumyzda…

  ...
 • Gündelik bagt üçin 5 sany möhüm maslahat

  1. Başgalara şatlyk bereniňizde, siz oňyn we güýçli energiýa eýe bolarsyňyz. Başga birine şatlyk bermek ýadawlygyň we erbet halyň gowy…

  ...
 • Iňlis dili barada bulary bilýäňizmi?

  • Iňlis dilinde “month”, “orange”, “silver”, “purple” sözleriniň kapyýalaşýan sözleri ýokdur. • Terjime edilen “düýş, düýş görmek” diýmekligi aňladýan “dreamt”…

  ...
 • Germaniýa türkmen talyplaryna garaşýar

  Germaniýa, bilşimiz ýaly, dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň biridir. Ýurtda düzülen talyp maksatnamalary ýokary okuw jaýlarynda tölegli we talyp hakly…

  ...
 • Halkara bilimler güni

  Bilim bu adamzat üçin müdimi zerurlyk bolan gymmatly baýlykdyr. “Bilim bilen hikmet – altyndan gymmat” diýlişi ýaly, bilim ynsan durmuşynda…

  ...
 • Gar – aklygyň gözbaşy

  Başga planetalarda-da gar barmy? Hawa, beýleki planetalarda hem gar bardyr. Mysal üçin, Neptun planetasynyň hemrasy Tritonda ol köp mukdarda ýagýar.…

  ...
 • Gar we buz festiwaly

  Hytaýyň demirgazygynda ýerleşýän Harbin şäherinde her ýyldaky ýaly, bu ýyl hem «Harbin halkara gar we buz heýkeltaraşlygy festiwaly» geçirilýär. Eýýäm…

  ...
 • Aýazly gyş günlerinde…

  Ýurdumyzda gyş pasly dowam edýär, howa sowaýar, aýazly hem ýagyşly günler köp bolýar. Howa aşa sowuk bolanda, ýer doňup, toprak…

  ...
 • Türkmenistan — Russiýa: hyzmatdaşlyk gerimi giñeýär

  19-njy ýanwarda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçirilen Türkmen-rus işewürlik maslahaty Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda…

  ...
 • Guşlar hakynda täsin maglumatlar

  Häzirki güne çenli Ýer ýüzünde ýaşaýan guşlaryň 9800 görnüşi mälimdir. Maglumatlara görä, bilermenler, guşlar dinozawrlardan gelip çykdy diýip çaklaýarlar. Düýeguşuň…

  ...
 • Magtymgulynyň watançylyk kelamy

  «Berkarar döwlet islärin» diýen akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ýaşan döwründe eden arzuwlary bu günki gün hakykata öwrüldi. Eziz Watanymyzyň binýady…

  ...
 • Bir ýerden iki hasyl almak mümkinçiligi

  «Dürden gymmat deri bilen dünýäni daýhan ekleýär». Söz ussadynyň şu setirleriniň döremegine ene ýere bagry badaşan, halal zähmeti bilen başgalara…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com