Siziň üçin…

 • Hindi filmlerindäki bu jübütleri siz gowy tanaýarsyňyz!

  Bollywud kino äleminde aradan näçe ýyllar geçse-de, iň mynasyp jübütler hökmünde tomaşaçylaryň ýadynda galan aktýorlar we aktrisalar bilen tanyşyň. Raj…

  ...
 • Suw gaýnanda näme üçin ses çykarýar?

  Suw gaýnan wagty lakyrdap ses çykarýandygyny eşitmedik ýokdur? Suw entek gaýnap başlamanka şyggyldap ses edýär. Eýsem, suw gyzanynda nädip ses…

  ...
 • Gözden-dilden goraýan daş

  Dürli öwüşginli şaý-sepleri dakynmak däbi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. llkidurmuş adamlary ilki-ilkiler agaçlardan, daşlardan, süňklerden, balykgulaklardan ýönekeýje şaý-sepleri ýasapdyrlar.…

  ...
 • Iň beýik synlaýyş meýdançanyň haýsydygyny bilýärsiňizmi?

  Birleşen Arap Emirlikleriniň «Meraas» kompaniýasy dünýädäki iň beýik synlaýyş meýdança bolan «Ain Dubai» meýdançasyny Dubaýda geçirilen «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisiniň çäklerinde…

  ...
 • 2022-nji ýylda başlamak üçin iň oňat biznes planlar

  Bu ýyl üçin iň oňat iş pikirlerini gözleýärsiňizmi? Sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen köp adama işe başlamak we özi ýolbaşçy bolmak…

  ...
 • Basketbolçy towşan Bini bilen tanyşlyk

  Kaliforniýada ýaşaýan Şaý Asoryň Bini atly towşany 2013-nji ýylda Ginnesiň Rekordlar kitabyna girizildi. Bu akylly Bini basketbol oýnamagy öwrenýär we…

  ...
 • Watançylyk — bu…

  Watançylyk, watançy… Biz bu sözleri has köp ulanýarys. Her kimde bu sözleriň näme aňladýandygy barada umumy düşünje bar. Emma olaryň…

  ...
 • Suwa düşmek orazany bozýarmy?

  Agyz bekli wagty suwa düşmäge rugsat berilýär. Ýöne suwa düşülende agyzdan we burundan suw girip bokurdaga geçse oraza bozular. Hut…

  ...
 • YLYM NÄME?

  Ylym bu adamzadyň giň gözýetimidir, düýpsiz guýydyr. Ylym bir akyp duran derýadyr, sen ondan näçe içseňde azalmaýar. Ylym almagyny dowam…

  ...
 • Atçylyk bilen gyzyklanýan bolsaň…

  Ahalteke aty — türkmen halkynyň göz guwanjy bolup, asyrlar boýy arzylanyp gelnen  iň gadymy arassa ganly bedew at. Atyň tebigy…

  ...
 • Döredijilik ukybyny ösdürmegiň 4 ýoly

  Nusgawy eserleri okaň! Çaklamalara görä, ýazylan hiç bir eser 100% hakyky däldir. Ähli sungat işgärleri biri-birlerinden täsirlenýärler. Sungatyň dürli ugurlaryndaky…

  ...
 • Ynsanperwerligiň dabaralanýan aýy

  Agzybir, asuda, milli däp-dessurlarydyr edim-gylymlaryny başyna täç eýleýän türkmen topragynda sahawatly Oraza aýy dowam edýär. Oraza aýynda ýurdumyzyň ähli ýerinde…

  ...
 • Kemençeli saz gurallarynyň taryhyndan

  Gy­jak we skrip­ka ýa­ly ke­men­çe bi­len süý­ke­lip ça­lyn­ýan saz gu­ral­la­ry irki dö­wür­ler­den bä­ri ula­ny­lyp­dyr. Bu saz gu­ral­la­ry­nyň çir­ti­lip ça­lyn­ýan saz…

  ...
 • Her günümizi bagtly başlamak öz elimizde!

  Iş ýa-da okuwa ir bilen turmak käwagt ählimiz üçin gynandyryjy ýagdaý ýaly duýulýar. Şonuň üçin hem bu ýagdaý kähalatlarda bize…

  ...
 • Welosiped: sanlar we maglumatlar

  Adam bilen işleýän ilkinji gury ýer ulagy 1418-nji ýylda Jowanni Fontana tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. «Welosiped» terminini ilkinji gezek 1860-njy ýylda…

  ...
 • Hatam Taýly gürrüňlerden

  Ynsan balasy elmydama özüne ýagşylygy ýaran edinmegiň arzuwynda. Çünki ýagşylyga ýugrulyp ädilen her bir ädimiň diňe üstünlige we beýiklige alyp…

  ...
 • Meşhur ýazyjylaryň soňky sözleri

  Dünýä edebiýatynda möhüm yz galdyran ýazyjylaryň eserlerini okamak biziň üçin elmydama gyzykly. Bu habarda bolsa olaryň dünýäden ötmänkä aýdan soňky…

  ...
 • Ynam deňzinden damjalar

  Kämillige barýan ýol özüňe bolan ynamdan başlanýar. *** Adamyň özüne bolan ynamy, beýik işlere girişmegiň ilkinji şertidir. *** Üstünligiňiziň beýikligi,…

  ...
 • Näme üçin okamaly?

  Okamak — hobbi. Elbetde, hiç kim birini kitap okamaga mejbur edip bilmez. Munuň ýerine, okamaga höweslendiriň. Fransuz ýazyjysy, publisist, belli…

  ...
 • Ukudaky oýalyk

  Leglekler uzak ýurda göçüş üçin uçýarkalar uklaýan ekenler. Uklamakçy bolan leglek uçýan leglekleriň toparynyň ortasyna geçmeli eken. Toparyň ortasyna geçmek…

  ...
Başa dön tuşu