Siziň üçin…

 • Origami – inçe sungat

  Kagyzdan uçarjyklary, güljagazlary, her dürlüje şekilleri ýasamagy okyjylarymyzyň köpüsi diýen ýaly bilýändir. Çagalaryň-a bu iň gyzykly güýmenjeleriniň biri. Kagyz oýlanyp…

  ...
 • Troýa atynyň rowaýaty hakykatmy?

  Troýa aty baradaky rowaýatyň hakykatdan hem bolup geçendigi nägumana. Gomeriň “Odisseý” we “Aýanaid” poemasynda, grek söweşijileriň Troýa urşy döwründe äpet,…

  ...
 • Kofeleriň karoly

  Johann Jacobs Germaniýanyň Bremen şäherinde eneden doguldy. Ejesini hiç haçan görmedi. Ol heniz iki ýaşyndaka bir agyr kesel sebäpli ejesini…

  ...
 • Güni bir buludyň ýapýan wagtam bar

  Göz görmese, ýürek agyrmaz. * * * Her bir gözel zat owadan däl-de, saňa ýaraýany owadandyr. * * * Özüňe…

  ...
 • Çagalar bilen bilelikde multfilm göreliň!

  Megerem, çagakak multfilme tomaşa etmedigimiz ýok bolsa gerek. Hakykatdanam, multfilm — çagalygymyzyň iň gowy ýatlamasy, iň gowy güýmenjesi. Käwagt çagalaryň…

  ...
 • Biziň dostlarymyz — robotlarymyz

  Pol arassalaýjy iRobot kompaniýasynyň meşhur Rumba awtomatiki tozan we hapa sorujylary otaga erkin hereket edip, hapany aýyrýarlar. Roombanyň Scooba görnüşli…

  ...
 • Geljegiň kömekçileri

  Haçan-da çeh ýazyjysy Karel Kapek 1921-nji ýylda ilkinji gezek “Robot” sözüni özüniň “R.U.R” diýen ylmy-fantastiki eserinde hyýaly gumanoidy (adam sypatly…

  ...
 • Beýik işler beýik adamlara mahsusmy?! Ýa-da…

  Tomas Edison 84 ýaşynda dünýäden öteninde, açyşlarynyň sany 1090-a ýetipdi. Görnükli fizik Eýnşteýniň otnositellik teoriýasynyň makalada orun tapanlygy üçin unutmaýarys,…

  ...
 • Limony öýde ýetişdirmek isleseňiz…

  Eger öý şertlerinde limon agajyny ösdürip ýetişdirmäge islegiňiz bar bolsa, onda onuň birnäçe syrlaryny bilmek zerur. Ilki bilen işi tohumlary…

  ...
 • Dünýäde şeýle mekdepler bar…

  Ýaponiýada mekdeplerde diňe erkek kişiler işleýärler. * * * Hytaýyň mekdeplerinde sapaga başlanmazyndan öň, okuwçylar üýşüp maşk edýärler. * *…

  ...
 • Durmuş tekiz däl

  Beýik jaýlaryň binýady çuňdan tutulýandyr. Agzybir maşgalanyň syry daşyna çykýan däldir. Maşgala ojagynyň binýadyny mäkäm tutuň. Durmuş şaňlap ýatan  tekiz…

  ...
 • Üstünligiň ikinji ýoly

  Maksatly bolmak. Maksat — bu ynsanyň içindäki arzuw-umytlaryny durmuşa geçirmegiň esasy şertidir. Islendik adamyň ýüreginiň töründe hökmany suratda uzyn we…

  ...
 • Näme üçin «ALO» diýýäris?

  1876-njy ýylda Aleksandr Grehem Bell telefony oýlap tapypdyr. Şol wagta çenli adamlar mors elipbiýi bilen telegraf ulgamyny ulanypdyr. Mors elipbiýi…

  ...
 • Täsin ýol hereket düzgünleri

  Dünýäniň çar künjegindäki geň galdyryjy ýol hereket düzgünleri: Daniýa. Daniýada ýaşaýan her bir sürüji awtoulaga münmezden ozal awtoulagynyň aşagyny barlamaly.…

  ...
 • Öwrenmegiň iň dogry ýoly

  Kitap okamaly! Üstünligiň ýoly bilimiň merkezinden geçýär. Okamak söýgüsine we okamak endigine eýe bolmagy başaranymyz­da uly üstünliklere ýetip bileris. Öwren­megiň…

  ...
 • Aýakgaplara nähili ideg etmeli we arassalamaly?

  Könelişen aýakgaplaryňyzy taşlamazdan ozal, maslahatlarymyza eýerip, täze görnüşine getirip bilersiňiz. Halaýan aýakgabyňyzy wagt we pul ýitirmän 10 minut wagtyňyzy sarp…

  ...
 • Ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek ynsan saglygyny goramakdyr

  Mälim bolşy ýaly, her ýylyň 1-30-njy sentýabry aralygynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» diýen at bilen biraýlyk geçirilýär. Bu…

  ...
 • Bilýäňizmi: Gazagystanyň paýtagtynyň ady 4 gezek üýtgedi

  Paýtagtyň ilkinji ady Akmolinsk. 1961-nji ýylda şäheriň ady Tselinograd diýip üýtgedildi. 1992-nji ýyldan 1998-nji ýyla çenli şäher Okmola diýlip atlandyryldy.…

  ...
 • Ömrümiziň rahatlygynyň goragy

  Ýurdumyzda geçirilmegi däbe öwrülen “Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlyk dowam edýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek wezipesi…

  ...
 • Şampunlar hakynda bilmeli zatlarymyz

  Ýuwmak, guratmak we bezemek prosesi dogry ýerine ýetirilmedik halatynda saçyňyza zeper ýetirýär. Saçyňyzy her gün ýuwmak we ideg etmek diýseň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com