Slider

 • Goşa mukaddesligiň baýramy

  Bu gün türkmen halky Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi baýram edýär. Iki mukaddesligiň baýramy. Türkmen ruhunyň göge galkan…

  ...
 • Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitaby rus dilinde

  2022-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň rus…

  ...
 • Doglan günüň gutly bolsun, Internet!

  Öňler 4-nji aprel diýlip bilinýän bütindünýä internet güni, “World Wide Web”  tassyklanandan soň ol 17-nji maý güni bilen çalşyryldy. 1991-nji…

  ...
 • Agaja «dil» bitirýän ussa

  Dänew etrabynyň Seýdi şäheriniň Çagalar sungat mekdebiniň saz gurallaryny bejeriji ussasy bolup zähmet çekýän Çary Gutlyýew öz işiniň ussady hökmünde…

  ...
 • Siz töwekgelmi? (psihologik test)

  Hemme zadyň göwnümizdäki ýaly bolmagyny çyn ýürekden islesek-de, durmuşymyzda dürli meseleler ýüze çykyp durýar. Göwnümize kybapdaş kararlar, köplenç, bize dogry…

  ...
 • Hindi filmlerindäki bu jübütleri siz gowy tanaýarsyňyz!

  Bollywud kino äleminde aradan näçe ýyllar geçse-de, iň mynasyp jübütler hökmünde tomaşaçylaryň ýadynda galan aktýorlar we aktrisalar bilen tanyşyň. Raj…

  ...
 • Durmuş başga, arzuw başga…

  Men syr, hiç aýdyp bolmaýan, Ebedi galjak açylman. Sary saçly söýgim meni, Barar kalbyndan gaçyrman. Men dil, düşünip bolmaýan, Terjimeçä…

  ...
 • Suw gaýnanda näme üçin ses çykarýar?

  Suw gaýnan wagty lakyrdap ses çykarýandygyny eşitmedik ýokdur? Suw entek gaýnap başlamanka şyggyldap ses edýär. Eýsem, suw gyzanynda nädip ses…

  ...
 • Gözden-dilden goraýan daş

  Dürli öwüşginli şaý-sepleri dakynmak däbi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. llkidurmuş adamlary ilki-ilkiler agaçlardan, daşlardan, süňklerden, balykgulaklardan ýönekeýje şaý-sepleri ýasapdyrlar.…

  ...
 • Agzybirlik sapagy

  — Ýokary okuw mekdebine ilkinji gadam basan günüňizden bäri gör näçe ýyl geçipdir. Indi siz belli bir ugur boýunça kämil…

  ...
 • Zenanyň sesi — zeminiň sesi

  Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy mynasybetli Söwda-senagat edarasynda sergi gurnaldy. Sergä gymmatlyklar toplumyny görkezýänleriň 50-si gatnaşyp, olardan 6-sy…

  ...
 • Bu ýyl hem “Balenciaga”

  Golaýda “Lyst” platformasy 2022-nji ýylyň iň moda brendleriniň sanawyny mälim etdi. Oňa laýyklykda, “Balenciaga” dünýäniň iň meşhur brendi hökmünde ykrar…

  ...
 • Arzuwdan başlanan beýiklik

  Ýer ýüzünde meşhur oratorlar, ýokary derejeli dilewar adamlar örän köp. Ýöne olaryň içinde hatda elsiz-aýaksyz bolup hem şeýle derejä mynasyp…

  ...
 • Ýokary hil we amatly bahalar size garaşýar!

  Ýakynda Aşgabatda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň söwda merkezi açyldy. 10 sany söwda nokadyny öz içine alýan bu söwda merkezi paýtagtymyzyň…

  ...
 • Elektron gazetleriň ähmiýeti

  Aragatnaşygyň ösmegi bilen, islendik maglumaty, habary ýyldyrym çaltlygynda dünýäniň haýsydyr bir künjegine, hatda kosmos giňişligindäki gämilere we beýleki enjamlara ibermäge…

  ...
 • Ýaşlygyň bahary — ömrüň bäş ýyly

     «Maksatlaň birligi birmeňzeş arzuw»                              …

  ...
 • Ýa, pirim, Baba Gammar!

  Irki döwürlerden bäri gündogar halklarynyň saz medeniýetinde atlary rowaýata öwrülen Gorkut ata, Baba Gammar, Aşyk Aýdyň saz sungatynyň hemaýatkärleridir (pirleridir).…

  ...
 • Seniňem görüş ukybyň pesmi?

  Ösen tehnologiýalaryň durmuşymyza barha içgin aralaşýan döwründe adamlaryň öňünde täze mesele keserdi – görüş ukybyny gorap saklamak. Sebäbi telewizoryň, telefonyň,…

  ...
 • Ýaşlaryň kämillik mekdebi

  Türkmeniň ruhy-ahlak, ynsanperwerlik häsiýetlerine ýugrulyp döredilen milli gymmatlyklarymyz Watany, keremli topragy, gözel tebigaty, eziz halky, ata-enäni söýmek, doganlyk mertebesi, goňşuçylyk,…

  ...
 • 2 = 98

  Beýni adam bedeniniň 2 göterimini eýeleýär, emma galan 98 göterimini dolandyrýar, şonuň ýaly hem bedene sorulýan kislorodyň 20 göterimini ýeke…

  ...
Başa dön tuşu