Slider

 • Origami – inçe sungat

  Kagyzdan uçarjyklary, güljagazlary, her dürlüje şekilleri ýasamagy okyjylarymyzyň köpüsi diýen ýaly bilýändir. Çagalaryň-a bu iň gyzykly güýmenjeleriniň biri. Kagyz oýlanyp…

  ...
 • “Üstünlik” deňzinden birnäçe damja

  Üstünlik – islän zadyňyza ýetmegiňiz, bagtlylyk bolsa ýeten zadyňyzy islemegeňizdir.  Iş dünýäsinde üstünlik logiki sowala jogap tapmak däl-de, ýerine ýetirip…

  ...
 • Ýokary okuw mekdepleriniň birinde…

  Ýokary okuw jaýyndaky professorlaryň  biri eline kiçi bolmadyk bir guty bilen  derse girýär. Hiç zat düşündirmän, gutudan bir gap çykaryp…

  ...
 • “Wi-fi” haýal işlese name etmeli?

  Biz bu sorag boýunça birnäçe maslahatlary siziň üçin taýýarladyk. Eger “Wi-Fi” haýal işlese: Ilki bilen, hemmä mälim bolan usul, “Wi-Fi”…

  ...
 • Boş wagty zähmet bilen doldurmak

  Durmuşda öňlerine maksat goýmadyk, eli boş, işsiz, hünärsiz, başarnyksyz adamlar arhiwlere siňip galan çaň-tozanlar bilen barabardyr. Çünki olaryň aňlary, zehinleri…

  ...
 • Beýiklige çykmagyň saglyga edýän täsiri

  Tebigatyň kynçylyklaryndan gorkmaýan syýahatçylar adamlaryň entäk görmedik ýerlerine barýarlar, dürli gowaklara girýärler we beýik depelere çykýarlar. Ýöne käwagt bu ýerlerdäki…

  ...
 • Gelýänçä, geljegiň aladasyny etme!

  “Owaldan takdyr edilen iş öz sagadynda ýüze çykar, öz wagtynda hem geler, ony öň getirjek bolup gyssanmaň” diýilýär. Wakalardan öňe…

  ...
 • Başlamakdan gorkmak duýgusy

  Üstünlik gazanmak isleýän adamlaryň birnäçesi isleglerini meýilleşdireninden soň hem herekete geçmezligi, maksadyna ýetmek üçin birinji ädimini ätmeýändikleri sebäpli, ähli azaplary…

  ...
 • Troýa atynyň rowaýaty hakykatmy?

  Troýa aty baradaky rowaýatyň hakykatdan hem bolup geçendigi nägumana. Gomeriň “Odisseý” we “Aýanaid” poemasynda, grek söweşijileriň Troýa urşy döwründe äpet,…

  ...
 • Žurnalistika — döwrüň aýnasy

  Ýörite hünär hökmünde döränine, öwrenilip gelýänine bäş-alty asyr aşan bolsa-da, žurnalistikanyň kökleri adamzat jemgyýetiniň dörän döwürleri bilen baglydyr. Birek-birek bilen…

  ...
 • Kofeleriň karoly

  Johann Jacobs Germaniýanyň Bremen şäherinde eneden doguldy. Ejesini hiç haçan görmedi. Ol heniz iki ýaşyndaka bir agyr kesel sebäpli ejesini…

  ...
 • Hindistan: gaýtalanmajak arhitektura we päk söýgi

  «Täçmahal» sözi agzalanda, üç sany närse hakydaňa dolýar: Gadymy siwilizasiýa ojaklarynyň biri bolan Hindistan, binagärligiň gaýtalanmajak ajaýyp nusgasy hem-de ak…

  ...
 • Çyndanam göz degýärmi?

  Türkmenlerde köneden bäri dowam edip gelýän “göz degmek” diýen bir yrym bar. Oňa ynanmaýanlardan ynanýanlar has köp bolsa gerek. Ýogsam…

  ...
 • Sport türgenlerini geýindiren Adi Dassler

  Kakasy aýakgap öndürýän fabrigiň ýönekeý işçisidi. Kiçijik wagty ejesinden aýryldy. Ýaşaýan ýurdunda garyplyk we işsizlik bardy. Şol sebäpli kakasy ogluny…

  ...
 • Käbir ýyldyzlaryň gizlin ikinji şahsyýeti

  Her bir adamyň üýtgeýän şahsyýeti hem-de ikinji şahsyýeti bardyr. Hamal – Sabyrsyz: Gödek häsiýeti bilen meşhur bolan hamallaryň iň uly…

  ...
 • Aşa umyt bilen işe başlama

  Haýsy hem bolsa bir zat çakdanaşa taryplansa, ol köplenç şol tamany ödemeýär.Şonuň üçinem hyýala kowalaşmaly däl, sebäbi arzuw edilýän zady…

  ...
 • Tebigat hem öýümiz

  Tebigatyň goralmagy, ekologik abadançylyk — durmuşyň durky, geljegiň binýady. Şonuň üçin ekologiýa meselesi tutuş dünýäde wajyp hasaplanýar. Bu babatda eziz…

  ...
 • Tehnologiki soraglara jogaplar

  Tehnologiýa güýçli depginde ösýär. Olaryň hemmesi barada öwrenip, tanyşyp ýetişmek hem mümkin däl. Şonuň üçin hem köp soraglar ýüze çykýar.…

  ...
 • Güni bir buludyň ýapýan wagtam bar

  Göz görmese, ýürek agyrmaz. * * * Her bir gözel zat owadan däl-de, saňa ýaraýany owadandyr. * * * Özüňe…

  ...
 • Çagalar bilen bilelikde multfilm göreliň!

  Megerem, çagakak multfilme tomaşa etmedigimiz ýok bolsa gerek. Hakykatdanam, multfilm — çagalygymyzyň iň gowy ýatlamasy, iň gowy güýmenjesi. Käwagt çagalaryň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com