Slider

 • Türkmen-katar hyzmatdaşlygynda täze sahypa

  Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkara hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlary bilen bir hatarda, ylym-bilim ulgamyndaky gatnaşyklar hem netijeli ösdürilýär. Şu ýylyň 25-28-nji…

  ...
 • Awissenanyň lukmançylyk mirasy

  Alym, akyldar, lukman, tebigaty öwreniji, saz nazaryýetçisi, matematik we psiholog, dermanlary öwreniji, astronom, şahyr Abu Aly Hüseýin ibn Abdulla ibn…

  ...
 • 8 million dollarlyk sport aýakgaby

  Meşhur eks-goragçy Maýkl Jordanyň 6 sany sport aýakgabyndan ybarat kolleksiýasy auksionda 8 milllion dollardan gowrak baha satylandygy barada «rbc.ru» habar…

  ...
 • Diwarlaryňyzy bezemek üçin kreatiw pikirler

  Öýüňizi gurşap alýan we hemişe görýän diwarlaryňyz göni serhet bolmaly däldir. Diňe bir surat çekmek bilen çäklenmän, başga bir atmosfera…

  ...
 • Iň uly tebigy gül bukja

  Ýaňy-ýakynda dünýädäki iň uly tebigy gül bukja (buket) Ginnesiň rekordlar kitabyna öz adyny ýazdyrmagy başardy. Bu barada «haberturk.com» habar berýär.…

  ...
 • Gyzlar göteriň sandygy…

  Agaç ussaçylygy hem milli senetçiligiň diňe bir iň irki däl-de, eýsem, iň esasy ugurlarynyň biri bolsa gerek. Taryhymyzda öý-hojalyk, ekerançylyk…

  ...
 • Taryhyň iň meşhur jübi telefony

  «Lenta.ru» -nyň habar bermegine görä, düwmeli «Nokia 1100» taryhda iň meşhur jübi telefony boldy. Meşhur «Visual Capitalist» portaly iň köp…

  ...
 • Maşgala bagtynyň syry

  Iki maşgala goňşuçylykda ýaşapdyr. Olaryň birinde är-aýal mydama jedelleşipdir, dawa-jenjel edipdir. Beýleki maşgalada bolsa mydama agzybirlik, söýgi, özara goldaw, rahatlyk…

  ...
 • Hümmetli häsiýetler

  Şu dört häsiýet her kişiniň kämilliginden söz açýar: dosty bilen maslahatlaşmagy, duşmanyň alyna çydamagy, ajy sözi ýuwutmagy we gazap oduny…

  ...
 • Dünýäniň bäşinji ummany

  Biziň köpimiz mekdepde okan döwrümizden bäri geografiýa dersinden dünýäde ummanlaryň dördüsiniň bardygyny bilýäris. Ýöne soňky döwürde geografiýa kartasynda «Günorta» diýlip…

  ...
 • «Oppo Find X7»: iň güýçli smartfon

  «Gazeta.ru»-nyň habar bermegine görä, «AnTuTu»-nyň hünärmenleri şu ýylyň başynda bazarlardaky iň güýçli smartfony saýladylar. Ýagny geçirilen synagyň netijelerine laýyklykda, «Oppo…

  ...
 • Dünýäniň iň meşhur moda brendleri

  Ýaňy-ýakynda «Lyst» onlaýn platformasy dünýädäki iň meşhur moda brendleriň sanawyny hödürledi. Birinji orny Italiýanyň meşhur brendi bolan «Prada» brendi eýeledi.…

  ...
 • Ýürek we gözellik

  Söýgi ýüregiň üsti bilen ynama girýär. Adamkärçilikli hereket ýürege lezzet berýär. Ýüregiň batyrlygy, akylyň ýitiligi iki sany uly zynatdyr. Ýagşy…

  ...
 • Sanly lukmançylygyň mümkinçilikleri

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen ýörelgeden ugur alnyp, ynsan saglygyny goramaga we…

  ...
 • Beýik şahyryň ömri we döredijiligi sanly ulgamda

  Magtymguly Pyragy portalynyň döredilmegi ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň, şeýle hem şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ähmiýetli işleriň giň gerim…

  ...
 • Lukmançylygyň atasy

  Türkmenleriň arasynda Lukman Hekim, Ýewropada Awisenna, ylymlar äleminde «Lukmançylygyň atasy», gündogarda bolsa “Alymlarbaşy”  diýlip tanalýan – Abu Aly ibn Sina…

  ...
 • Änew barada

  Ahal welaýatynyň Änew şäheri 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edildi. Bu taryhy çözgüt 2022-nji ýylda Türkiýäniň Bursa…

  ...
 • Magtymguly we ýewropaly okyjylar

  Diňe bir türkmeniň däl, eýsem, XVIII-XIX  asyryň türki dilindäki edebiýatynda-da ýatdan çykmajak yz galdyran Magtymguly Pyraganyň ömrüni we döredijiligini öwrenmek,…

  ...
 • Öz-özüňizi açyň! (psihologik test)

  Türkmeniň bir gowy aýtgysy bar: „Özüni tanan – weli“. Eger-de öz gylyk-häsiýetiňizi, öz-özüňizi tanamak isleseňiz, bu sowallara jogap bermäge synanyşyň!…

  ...
 • Ylym Çyn-Maçynda bolsa-da, öwreniň!

  Akyldarlaryň biri: «Ylmyň başy dymmakdyr, soň diňlemekdir, soň ýatlamakdyr, soň amal etmekdir, soňra ony ýaýratmakdyr. Kim öwrense, öwrenen zadyna amal…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com