Slider

 • 10 adamdan diňe biri muny görüp biler! (dowamy)

  Jikme-jiklere näderejede üns berýärsiňiz? Ine, özüňizi synamak üçin amatly mümkinçilik! Şeýle suratlary biz öňräk hem siziň dykgatyňyza ýetiripdik! Suratdan ýürek,…

  ...
 • Ynsan duýgularyny saza siňdiren kompozitor

  Türkmeniň saz sungaty özüniň hiç bir milletiňkä meňzemeýän aýratynlygy we özboluşlylygy bilen  tapawutlanýar. Sebäbi türkmen saz sungatyny ösdürmekde ussat zehinli…

  ...
 • Pyýada ýöremekligiň käbir tehniki düzgünleri

  Her gün säher bilen açyk howada ylgamak sagdyn bedenli bolmagymyz üçin zerurdyr. Ýöne muňa garamazdan, käbir bilermenler ylgawyň bedenimize ýetirýän…

  ...
 • Dünýä suwlary hiç hili garyşmaýarmyka?!

  Dünýä suwlary hiç hili garyşmaýar diýip aýtmak hakykata laýyk gelýän däldir. Ýöne suwlaryň uly göwrümlileriniň garyşmaýanlygy welin, tebigatda köp duş…

  ...
 • Atlantik ummanynyň suwasty dünýäsi öwrenilýär

  «ATLAS» halkara taslamasy Atlantik ummanynyň suwasty haýwanat dünýäsini giňişleýin öwrenmegi maksat edinýär. Bu ägirt uly taslama dünýäniň 13 döwletinden 80-e…

  ...
 • Gündeligiň gyş günlerindäki belliklerinden

  Özlerem, gözlerem çuňlukda bolany üçin çuňluklara ymtylýan köklere meňzäsim gelýär käteler. Duýga gezek geleninde dolup daşmamy geňlemäň! Men Jeýhunyň perzendi!…

  ...
 • Asmana uzaýan «Dikleýin şäher» şäher

  Italýan binagärlik kompaniýasy bolan «Luca Curci Architects» Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde guruljak «Dikleýin şäher» atly täsin şäher gurluşyk taslamasy…

  ...
 • Dünýäni geň galdyrýan özboluşly myhmanhana

  Singapurda ýerleşýän «Eden» myhmanhanasy özboluşly binagärlik çözgüdi bilen Ýer ýüzüni geň galdyrýar. Myhmanhananyň beýikligi 105 metr bolup, onuň daşky diwarlary…

  ...
 • Meşhur buzluklar 2050-nji ýyla çenli ýok bolar

  Birleşen Milletler Guramasynyň yllym, bilim we medeniýet boýunça guramasy bolan ÝUNESKO, Bütindünýä mirasynyň 50 ýerinde gözegçilik edýän 18,600 sany buzlugyň…

  ...
 • Görkezme esbaby — sapagyň usulyýetiniň esasy

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Milli Liderimiziň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda bilim-terbiýeçilik ulgamyny ösdürmäge, ýaş nesilleriň edep-terbiýeli, kämil bilimli…

  ...
 • Kitap okamak – endikleriň naýbaşysy

  Şahsyýetiň kämil bolmagyny üpjün edip biljek iň ygtybarly ýol okamakdyr. Adamyň kitapdan okan zatlary onuň häsiýetine siňýär. Kitap okamak dünýägaraýşyňy…

  ...
 • Dargan galasy

  Amuldan Horezme gidýän orta asyr ýolunyñ boýundaky ilatly ýerleriñ arasynda, gadymy şäherleriñ sanawynda Darganata şäherinde ýerleşýän Dargan galasy hem bar.…

  ...
 • Çaga terbiýesine parhsyz garamaň!

  Tebigat çagalara ýaşamak we üýtgäp durýan daşky gurşawa öwrenişmek üçin birnäçe ukyplary beripdir. Muňa mysal hökmünde, ýaňy bolan çaga bir…

  ...
 • Şowly adamlaryň 8 endigi

  Siz öz-özüňize näme üçin käbir adamlar aňsat ýoly gözleýärler diýip soraýarsyňyz. Ähli zada ýeňillik bilen ýetýärler diýip pikir edýärsiňiz, emma…

  ...
 • Gözümiz barada bilmeýän täsinliklerimiz

  Her bir gözde takmynan 107 million öýjük bolup, olaryň ählisi hem yşyga garşy duýgurdyr. 7 million konus öýjügi reňkleri we…

  ...
 • Möjekler — güýçlüligiň nyşany

  Olaryň her biriniň, ýagny erkeginiň agramy kyrk-elli, ene möjegiňki bolsa otuz-kyrk kilogram töweregidir. Möjegiň dört hili görnüşi bolýar. Biziň ýurdumyzda…

  ...
 • Gündelik bagt üçin 5 sany möhüm maslahat

  1. Başgalara şatlyk bereniňizde, siz oňyn we güýçli energiýa eýe bolarsyňyz. Başga birine şatlyk bermek ýadawlygyň we erbet halyň gowy…

  ...
 • Behi we saglyk

  Alymlaryň bellemeklerine görä, behi adamlar tarapyndan iň gadymy özleşdirilen ekinleriň biri. 4000 müň ýyl mundan ozal Aziýada ösdürilip ýetişdirilen behi,…

  ...
 • Şar bilen kosmosa syýahat etmek

  2025-nji ýyldan başlap, Ispaniýada ýerleşýän «Halo Space» kosmos syýahatçylyk kompaniýasy kosmosa gezelenje gitmek isleýän ýolagçylary, çişirilen şara birikdirilen tegelek kapsulada…

  ...
 • Gül sowgadynyň täsiri

  Zenanlary islendik bir gymmat bahaly sowgat begendirip biler. Emma sowgady mynasyp mukdarda satyn almak, bu adamyň maliýe ukyplylygyny görkezýär. Gül…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com