Žurnalistiň sahypasy

Maksat -ýatda däl, ýürekde galmak.

 • Sanly ulgama esaslanýan «akylly» şäher

  Bu şäher – Arkadag şäheri. Täze şäher sanly ulgam şertleriniň häzirki zaman derejesini, ýurdumyzda “akylly” şäher konsepsiýasynyň üstünlikli amala aşyrylýandygyny…

  ...
 • Ýaşlar — Watanymyzyň baýdak göterijileri

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň geljegi hasaplanýan ýaş nesil baradaky alada döwletimizde esasy wezipeleriň…

  ...
 • Taryhy pursatlar hakydalarda hem kalplarda düşleýär

  Gahryman Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabynda «Beýik işler asylly maksadyň durmuş beýanydyr» diýen sözler bar. Biz bolsa şeýle asylly…

  ...
 • Milli terbiýe — egsilmez mertebe

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan ösüş-özgerişlerde çagalarymyzyň aýdyň ertirini, ýagty geljege bolan ynamly garaýyşlary aýdyň görýäris. Şeýle…

  ...
 • Halk häkimiýetliliginiň dabaralanmasy

  Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda halk häkimiýetliliginiň dabaralanýandygyny, döwletlilik ýörelgeleriniň…

  ...
 • Ýaşlar — eziz Diýarymyzyň güýç-kuwwaty

  «Bilimli nesil — kuwwatly Watan» diýen şygary dabaralandyrýan ýurdumyzda bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek, giň gözýetimli, innowasion tehnologiýalardan oňat baş çykarýan,…

  ...
 • Halk maslahaty – halkyň beýik buýsanjy

  Hemmämize mälim bolşy ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň ilkinji günlerinde, ýagny ýanwar aýynyň 21-inde Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda geçirilen taryhy…

  ...
 • Oba hojalygynda gyş-meýdan işleri dowam edýär

  Beýleki pudaklar bilen bir hatarda obasenagat toplumy hem Watanymyzy ösdürmekde möhüm ähmiýete eýedir. Häzirki gyş paslynyň öz hökümini ýöredýän günleri…

  ...
 • Ýaşlaryň syýasy işjeňligi ýokarlanýar

  Arkadagly Serdarymyzyň ýaşlara bildirýän ynamy olarda geljegiň täze menzillerine, ösüşiň ýokary basgançaklaryna ymtylyş döredýär. 28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar…

  ...
 • Ýaşlar forumy – nesilleriň täze maksatlaryna badalga

  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy üstünlikli geçirildi. Arzuwlardan zyýada döwürde ýaşaýan ýaşlaryň adyndan Arkadagly Serdarymyza hoşallyk bildirmek belent…

  ...
 • Ýaşlar — döwletiň daýanjy

  Ýaşlar — geljegi gurujylar. Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän tutumly işleriniň netijesinde ýaş nesliň milli ruhda terbiýelenmegi, sagdyn bedenli, giň gözýetimli…

  ...
 • Ýaşlar bilen öňe!

  Ýaşlaryň kämil şahsyýetler bolup ýetişmegi ugrunda ýurdumyzda döwlet derejesinde uly aladalar edilýär. Ýaşlar syýasatyny işjeň durmuşa geçirmek babatdaky işleriň Arkadag…

  ...
 • Arzyly eýýamyň ajaýyp wakasy

  Ýakynda paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Milli Geňeşiň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň möhüm syýasy wakasy…

  ...
 • Ýaşlar — geljegi gurujylar

  Islendik döwletiň kuwwaty diňe bir tebigy baýlyklary bilen däl-de, eýsem, ýetişdirip bilýän kämil nesilleri bilen kesgitlenilýär. Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň…

  ...
 • Halkyň ýoly — Hakyň ýoly

  Biz taryhy wakalaryň täsiri bilen ýaşaýarys. Täze döwür — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ynamly gadamlar bilen barha ýol…

  ...
 • Taryhy wakanyň täsiri

  Mälim bolşy ýaly, 21-nji ýanwarda Milli Geñeşiñ we jemgyýetçilik wekilleriniñ bilelikdäki mejlisi ýokary guramaçylykly we baý mazmuna beslenip geçirildi. Oña…

  ...
 • Ýaşlaryň ýoly ýalkymly

  Berkarar döwletiñ täze eýýamynyñ Galkynyşy döwründe ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyñ hem barha dabaralanmagy biziñ döwrümize, ýaş nesillerimize bolan buýsanjymyzy has-da…

  ...
 • Döwletli döwrüň gadamlary

  Bilşimiz ýaly, Berkarar döwletiñ täze eýýamynyñ Galkynyşy döwrümiziñ “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip atlandyrylan ýylynyñ 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyñ Milli…

  ...
 • Buýsanja beslenen pursatlar

  Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyñ 21-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyñ Milli Geñeşiniñ hem-de ýurdumyzyñ jemgyýetçilik wekilleriniñ bilelikdäki mejlisine gatnaşmak bagty bize…

  ...
 • Halk maslahaty – dessuryň ulusy, däbiň ýagşysy

  Halkymyz «Geňeşli salamat bolar», «Geňeşene giň dünýä» diýýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynda halkymyza geňeşilip kabul edilen…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com