Žurnalistiň sahypasy

Maksat -ýatda däl, ýürekde galmak.

 • Ajap eýýamymyzyň ak ýollary

  Döwlet Baştutanymyzyň görkezmesinden ugur alnyp, her ýylyň 1-30-njy sentýabrynda ählihalk işine öwrülýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy uly goldawa eýe bolýar.…

  ...
 • Telekeçilik: şowly ädimler

  Türkmenistanda telekeçiligiň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi, häzirki zaman bazar gurallarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna hususy ulgamyň ornunyň berkidilmegi ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady syýasatyň…

  ...
 • Ýollarymyz asuda — il abadan

  Häzirki wagtda ulag dolandyrýan raýatlarymyzyň sanynyň barha ýokarlanýan döwründe asuda ýollarymyzda hereket howpsuzlygyny üpjün etmek iň esasy ýerine ýetirmeli wezipeleriň…

  ...
 • Žurnalistika — döwrüň aýnasy

  Ýörite hünär hökmünde döränine, öwrenilip gelýänine bäş-alty asyr aşan bolsa-da, žurnalistikanyň kökleri adamzat jemgyýetiniň dörän döwürleri bilen baglydyr. Birek-birek bilen…

  ...
 • Suw akar — älem bakar

  Suw – teşne göwünleriň melhemi. «Balygyň diriligi suw bilen» diýip, ata-babalarymyz örän jaýdar belläp geçipdirler. Balyk derýadan näçe uzak düşse,…

  ...
 • Tebigat hem öýümiz

  Tebigatyň goralmagy, ekologik abadançylyk — durmuşyň durky, geljegiň binýady. Şonuň üçin ekologiýa meselesi tutuş dünýäde wajyp hasaplanýar. Bu babatda eziz…

  ...
 • «Bilimi özgertmek — geljegimizi gurmak»

    2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 16 — 19-y aralygynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde ÝUNESKO-nyň guramagynda Bilim ulgamyny özgertmek boýunça…

  ...
 • Ak ýollaryň aladasy

  Ýurdumyzda her ýyl geçirilmegi däbe öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk halkymyz tarapyndan çuňňur makullanyldy. Ýol hereketiniň…

  ...
 • Ýollarymyz hatarsyz bolsun!

  Ýurdumyzda il-halk bähbitli, ýurt ähmiýetli käbir çäreler asylly däbe öwrülip galyberýär. Hormatly Prezidentimiziň görkezmesine laýyklykda ýurdumyzda her  ýyl geçirilmegi däbe…

  ...
 • Türkmen ykbalynyň sowulmajak bahary

  Mälim bolşy ýaly, taryhda giň Älem sahnasyna çykmagy başaran, mynasyp yz goýan oguzlar — türkmenler uly we kuwwatly döwletleri döretmegiň,…

  ...
 • Milli ykdysadyýetimiziň daýanjy

  Garaşsyzlyk ýyllarynda milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalyk ulgamy hem örän çalt depginler bilen ösdi. Pudaga maýa…

  ...
 • Ýaşlara bildirilýän ynamyň döwri

  Her bir asylly, gerekli zat bir gözbaşdan syrygsa, gelýän hasyl hem, gazanylýan netije-de göwnejaý bolýar. Bir başa uýýan halkymyz belent…

  ...
 • 21-nji sentýabr — Halkara Parahatçylyk güni

  2001-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň geçiren 55-nji mejlisinde her ýylyň 21-nji sentýabryny «Halkara parahatçylyk güni» diýip,…

  ...
 • Sanly metbugatyň sansyz mümkinçiligi

  Ähli döwürlerde öz gymmatyny ýitirmeýän köpçülikleýin habar beriş serişdesi bar: METBUGAT. Häzirki zamanamyzda amal edilýän täzeçe ösüşlerden milli metbugatymyz hem…

  ...
 • Ol nädip başardy?

  Aleksandr Stepanowiç Popow rus fizigi, elektrotehnik, şeýle-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň meşhur görnüşi — radiony oýlap tapyjy hökmünde taryha giren…

  ...
 • Garaşsyzlyk – halkymyzyň milli buýsanjy

  Adamzadyň diňe parahatçylyga, agzybirlige, gadyr-gymmatlylyga, salykatlylyga gönügen ruhy baýlyklaryndan uly hazyna döräpdir. Şol hazynadan her kim öz paýyny alýar. Şol…

  ...
 • Ýol abat – il abat

  Sentýabr diýlende, ilkinji nobatda, aklymyza gelýän zatlary sanalyň! Tomsuň tamamlanyp, güýzüň başlamagy, ilkinji jaň, täze okuw ýyly, pagta ýygymy… Bu…

  ...
 • Mähriň mekany

  Gahryman Arkadagymyzyň sungat eseri bolan,  Arkadagly Serdarymyzyň üns-aladasyna ýugrulan, mähriban halkymyzyň buýsanjy siňen Aşgabat täze taryhy eýýamda gaýtadan galkynýar. Ösüşiň…

  ...
 • Inženerleriň we tehnologlaryň täze nesli kemala gelýär

  Diýarymyzyň ähli künjeklerinde hereket edýän döwlet edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň we gurluş, inženerçilik çözgütleriniň döwrebaplygy, olarda tehnologiýanyň soňky gazananlarynyň ornaşdyrylmagy netijesinde…

  ...
 • Ýollarymyz ak bolsun!

  Häzirki wagtda ýurdumyzda altyn güýzüň günleri dowam edýär. Hut şu günlerde ýapraklaryň ygşyldylaryna diň salyp, ýanýodalardan peýwagtyna ýöremegiň lezzeti-de bir…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com