Žurnalistiň sahypasy

Maksat -ýatda däl, ýürekde galmak.

 • Agaja «dil» bitirýän ussa

  Dänew etrabynyň Seýdi şäheriniň Çagalar sungat mekdebiniň saz gurallaryny bejeriji ussasy bolup zähmet çekýän Çary Gutlyýew öz işiniň ussady hökmünde…

  ...
 • Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlandy

  2022-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli mugallymlaryň…

  ...
 • Arzuwdan başlanan beýiklik

  Ýer ýüzünde meşhur oratorlar, ýokary derejeli dilewar adamlar örän köp. Ýöne olaryň içinde hatda elsiz-aýaksyz bolup hem şeýle derejä mynasyp…

  ...
 • Elektron gazetleriň ähmiýeti

  Aragatnaşygyň ösmegi bilen, islendik maglumaty, habary ýyldyrym çaltlygynda dünýäniň haýsydyr bir künjegine, hatda kosmos giňişligindäki gämilere we beýleki enjamlara ibermäge…

  ...
 • Ýa, pirim, Baba Gammar!

  Irki döwürlerden bäri gündogar halklarynyň saz medeniýetinde atlary rowaýata öwrülen Gorkut ata, Baba Gammar, Aşyk Aýdyň saz sungatynyň hemaýatkärleridir (pirleridir).…

  ...
 • Ýaşlaryň kämillik mekdebi

  Türkmeniň ruhy-ahlak, ynsanperwerlik häsiýetlerine ýugrulyp döredilen milli gymmatlyklarymyz Watany, keremli topragy, gözel tebigaty, eziz halky, ata-enäni söýmek, doganlyk mertebesi, goňşuçylyk,…

  ...
 • Turan hekaýasy

  Uruş! Ýeňiş baýdagyny parladyp, hoş habary Ýer ýüzüne ýaýanyňa ençe ýyllar geçse-de, seniň täsiriňden galan ýatlamalaryň astyndan enteklerem çykylanok. Üstünden…

  ...
 • «Magtymguly, sözlerim saza goşsaň uz bolar»

  Parasatly pederlerimiz: «Iň gowy goşgy aýdymdyr» diýipdirler. Muňa biz hezreti Magtymgulynyň döredijiliginiň mysalynda has aýdyň göz ýetirip bilýäris. Onuň pähim-paýhas,…

  ...
 • Intellektual eýeçiligiň hukuk esaslary

  Intellektual eýeçilik hukugy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň kanunçylygy bilen, esasanda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň degişli bölüminde düzgünleşdirilýär. Intellektual işiň netijelerine we…

  ...
 • Şu gün — radio güni

  Mälim bolşy ýaly, radio jemgyýetiň medeni hem-de intellektual ösüşinde möhüm rol oýnaýan serişdedir. Habar beriş we aragatnaşyk guraly bolan radionyň…

  ...
 • Ýeňiş üçin doglanlara tagzym!

  1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňiş indi 77 ýyl bäri ýaş nesiller bilen frontçy, söweşiji we…

  ...
 • Şeýle galalar bar…

  Amul Amyderýanyň çep kenarynda, derýanyň 12 kilometr günorta-günbatarynda ýerleşýän Amulyň orta asyrlarda 200 töweregi gektara barabar meýdany bolup, şol döwürleriň…

  ...
 • Halkara Gün güni

  1994-nji ýyldan bäri 3-nji maý — Halkara Gün güni bellenilýär. Ýer üçin Gün kosmiki energiýanyň güýçli çeşmesidir. Gün ösümlik we…

  ...
 • Hiç kim unudylanok…

  Watan goragy mukaddesdir. Biziň ildeşlerimiziň müňlerçesi  1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda öz janyny gurban edip, asuda we parahat…

  ...
 • Ady rowaýata öwrülen tennisçi 52 ýaşady

  Şu gün — 29-njy aprel ady rowaýata öwrülen tennisçi Andrea Agassiniň doglan günüdir. Ady hatda tennis bilen gyzyklanmaýanlara-da tanyş bolan…

  ...
 • 29-njy aprel — Halkara tans güni

  Her ýylyň 29-njy aprelinde bütin dünýäde Halkara tans güni bellenilýär. Ähli tans görnüşlerine bagyşlanan bu baýramçylyk 1982-nji ýylda ÝUNESKO-nyň halkara…

  ...
 • Şanly taryhyň bir parça beýanaty

  26-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Ýaş diplomatlar mekdebiniň» agzalarynyň gatnaşmagynda «Deli soltanlygynyň, Kutubşa, Sefewi we Owşar…

  ...
 • 26-njy aprel — Halkara intellektual eýeçilik güni

  2001-nji ýyldan bäri her ýylyň 26-njy aprelinde Halkara intellektual eýeçilik güni giňden bellenilýär. Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynyň Baş Assambleýasy (WIPO)…

  ...
 • Kitaby magşuk saý, özüňi — aşyk!

  Kitap adamzada mahsus bolan maglumatlaryň tükenmez çeşmesi we medeniýetiň mermer daşydyr. Ol biziň görüp bilmeýän zatlarymyzy görkezýän, eşidip bilmeýän zatlarymyzy…

  ...
 • Bütindünýä kitap we awtorlyk hukugy güni

  Aň-bilimi, durmuşyň ähli ugurlaryny şöhlelendirmegiň, ýaýratmagyň iň möhüm serişdesi we ygtybarly usuly bolan kitabyň goralyp saklanmagyny göz öňünde tutup, 1996-njy…

  ...
Başa dön tuşu