Žurnalistiň sahypasy

Maksat -ýatda däl, ýürekde galmak.

 • Türkmen-katar hyzmatdaşlygynda täze sahypa

  Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkara hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlary bilen bir hatarda, ylym-bilim ulgamyndaky gatnaşyklar hem netijeli ösdürilýär. Şu ýylyň 25-28-nji…

  ...
 • Göwünleri ganatlandyrýan eser

  Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynyň çapdan çykmagy uly üstünliklere beslenip tamamlanan buýsançly şygarly ýylymyzy has-da dabaralandyryp,…

  ...
 • Okgunly ösüşiň binýady

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä tejribelerinden oňat baş çykarýan ýaşlary…

  ...
 • Türkmenistan bilen ÝHHG 40-a golaý taslamany amala aşyrmagy meýilleşdirýärler

  Abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şolaryň hatarynda Ýewropada Howpsuzlyk we…

  ...
 • Maksatlar belent, wezipeler aýdyň

  Bilşimiz ýaly, ýakynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başlyklygynda Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň binasynda Halk Maslahatynyň…

  ...
 • Körpeler üçin öwrediji oýunlar

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüp gelýän ýaş nesle döwrebap bilim-terbiýe bermek, akyl taýdan kämil, beden taýdan sagdyn şahsyýeti…

  ...
 • Nurana geljegi gurujylar

  Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýaşlaryň bähbidine hyzmatdaşlyk täze derejä çykarylýar. Ýurdumyzyň kanunçylygy hem-de halkara şertnamalary esasynda halkara ýaşlar hyzmatdaşlygyny…

  ...
 • Suw — topragyň bezegi

  Bu tebigy ýagdaý: janly-jandaryň ýaşaýşy suw bilen. Gülläp ösüş hemişe suw bilen baglanyşyklydyr. Suw özüniň fiziki we himiki düzümleri bilen…

  ...
 • Ykdysady galkynyşyň derwaýys şerti

  Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de okgunly ösdürmekde,…

  ...
 • Magtymguly — halkyň milli buýsanjy

  Magtymguly Pyragy türkmen topragynyň sähralyklaryndan we çöllerinden, daglaryndan hem-de düzlüklerinden, derýalaryndan we deňizlerinden, hoşgylaw adamlaryndan, şirin aýdym-sazlaryndan, ynsanperwer ýörelgelerinden ylham…

  ...
 • Zenan ýylgyrsa, Zemin ýylgyrar

  Zemine bahar pasly gadam goýanda, oýuňa onuň bilen bilelikde mähriban zenanlarymyz hem gelýär. Göwnüňe bolmasa, bu ikisiniň arasynda haýsydyr bir…

  ...
 • Edep-terbiýäniň milli kökleri

  Halal zähmet, päk ahlak ynsanyň bezegidir. Durmuşyny şu gymmatlyklar bilen bezeýän adam uzak ýol, menzil aşýar. Başgalar üçin hem görelde…

  ...
 • Bilim bilen hikmet — altyndan gymmat

  Halkymyzda: «Bilim bilen hikmet — altyndan gymmat» diýen paýhas bar. Çünki bilim — jemgyýetiň ösüşini üpjün edýän, ony öňe ilerledýän…

  ...
 • Bahar gelýär, adamlar!

  Indi gyş hem paýawlaberdi. Gijelerine gyşyň çigreginiň, gündizlerine bahar mylaýymlygynyň duýulmagy fewralyň täsinlikleriniň biridir. Onda gyşyň tämizligi, baharyň terligi bar.…

  ...
 • Berkarar döwlet istärin…

  Gürrüň Magtymgula syryganynda, türkmen üçin mertebe sözüni nygtap oturmagyň zerurlygy ýok. Çünki Magtymgulynyň özi milli mertebäniň öwüşginlerine öwrülip gidipdir. Ol biziň gündelik…

  ...
 • Sagdyn nesil — durmuşymyzyň sütüni

  Halk döredijiligimiziň altyn hazynasyny dören her bir adam saglyk barada aýdylan nakyllardyr atalar sözleriniň ýüzlerçesine gabat geler. Biri-biriniň üstüni ýetirýän…

  ...
 • Watan goragçylarymyza sarpa

  Watan — eždatlarymyzyň bize goýan iň uly mirasy. Bu gün şol mirasy Ýaragly Güýçlerimiziň harby gullukçylary, serkerdelerimiz, Oguz kowmundan dörän…

  ...
 • Saglygy goraýşyň ygtybarly binýady

  Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen uzak ýyllaryň dowamynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäginde Türkmenistanda iň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary hem-de…

  ...
 • Ýyllaryň öwrümi — döwre zynat

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýen şygar astynda geçdi. 2023-nji ýylyň şygarynyň…

  ...
 • Raýatlaryň saglygy — döwletiň baýlygy

  Islendik döwlet öz raýatlarynyň saglygy we abadançylygy hakynda alada edýär. Sebäbi sagdyn jemgyýet sagdyn döwletiň özenidir. Daş-töwerekde saglyga täsir edýän…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com