Syýahatçylyk

 • Amyderýa goraghanasy — tebigatyň täsin künjegi

  Amyderýanyň orta akymynyň hem-de derýanyň kenarlaryny gurşap alan tokaýlyklaryň, derýaýaka Gyzylgum we Garagum sähralarynyň ekologik ulgamlaryny ylmy esaslarda öwrenmek, gorap…

  ...
 • Dünýäniň bäşinji ummany

  Biziň köpimiz mekdepde okan döwrümizden bäri geografiýa dersinden dünýäde ummanlaryň dördüsiniň bardygyny bilýäris. Ýöne soňky döwürde geografiýa kartasynda «Günorta» diýlip…

  ...
 • Dünýädäki ikinji iň beýik bina

  Ýakynda Malaýziýanyň Ýokary hökümdary Abdulla II Kuala-Lumpurda başy gökdirän «Merdeka 118» binasynyň açylyş dabarasyny geçirdi. Ol Dubaýdaky Burj Halifadan soň…

  ...
 • Dünýädäki iň uly emeli rifleriň biri bolar

  Dubaý şäherinde «Dubai Reef» taslamasy esasynda dünýädäki iň uly emeli rifleriň biri gurlar. Bu taslamanyň maksady daşky gurşawy goramakdan ybarat.…

  ...
 • 2023-nji ýylyň iň gowy iýmit şäherleri (foto)

  Dünýä belli syýahatçylyk saýty bolan «Lonely Planet» 2023-nji ýylda baryp görmeli iýmitşäherleriniň sanawyny yglan etdi. Sanawda iýmitleri bilen tapawutlanýan Aziýadan…

  ...
 • Tans edýän sosna tokaýy

  Tebigatyň täsinlikleri hemişe bizi haýran galdyrýar. Täsin daglary, derýalary şeýle hem özünde gizlin syrlary, ajaýyplyklary saklaýan tokaýlar bize bellidir. Şol…

  ...
 • Ýewropanyň iň köp syýahatçy kabul eden ýurdy

  Awstriýa –  2023-nji ýylda Ýewropada iň köp syýahatçylary kabul ýurt boldy. Hünärmenler her birinde hemişelik ilaty bolan has gelim-gidimli şäherleri…

  ...
 • Müsür piramidalary: syrlar we faktlar

  Müsür piramidalary her biri 20 tonna bolan daşlardan gurlandyr we bu daşlary tapyp boljak iñ ýakyn ýer yüzlerçe km. uzaklykdadyr.…

  ...
 • Täsin dünýäniň täsin tokaýlary

  Tebigatyň gymmatly baýlyklarynyň biri-de tokaýlardyr. Ýer ýüzünde göwrümi hem hili boýunça täsin tokaýlaryň birnäçesi bar. Sagano bambuk tokaýlygy. (Ýaponiýa) Bambuk…

  ...
 • Peter Weçiň jaýlary

  Şweýsariýada baýyrlyk ýerde gurlan ýerasty jaýlar landşaft bilen häzirki zaman binagärliginiň sazlaşygynyň önümi bolup, oňa başgaça «Peter Weçiň jaýlary» hem…

  ...
 • Adanyň içindäki ada

  Ýer ýüzüniň üçden iki bölegini deňizdir ummanlar emele getirýär. Aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän suw giňişliginde ululy-kiçili müňlerçe adalar bar. «Giňdir dünýä,…

  ...
 • Sokotra – täsinlikler diýary

  Sokotra adasy Hind ummanynyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşip, täsin ösümlik we haýwanat dünýäsine eýedir. Bu künjegiň özboluşly tebigaty başga saýýara düşen ýaly…

  ...
 • Ýaşyl tebigatyň gözelligi

  Hytaýyň Çžanszýasze milli seýilgähi täsinlikleri özünde jemleýär. Ol diňe seýilgäh däldir. Şol bir wagtda hem haýwanat bagydyr, hem-de botaniki goraghanadyr.…

  ...
 • Aras – global geopark

  Eýranda ýerleşýän Aras sebiti global geopark statusyny aldy. «Habar 24 » -iň habar bermegine görä, ajaýyp tebigaty we baý haýwanat…

  ...
 • «Ýapon bagy» — bir pasylda dört reňk (fotogalereýa)

  Dürli reňkdäki agaçlary, ösümlikleri we balyklary öz içine alýan «Ýapon bagy» tebigy gözelligi bilen hemmeleri geň galdyrýar. Türkiýäniň Kaman etrabynda…

  ...
 • Bulutlaryň arasyndaky tokaý

  Ýer ýüzüniň suwasty tebigatynyň başgaça bolşy ýaly, gury ýerde-de bir-birinden düýbünden tapawutly ýerler bar. Käbir ýere 20-30 ýyldan bir gezek…

  ...
 • ÝUNESKO-nyň sanawyna giren geologiki emele gelme

  Demirgazyk Irlandiýada ýerleşýän, «Äpetleriň ýodasy» diýlip atlandyrylýan bu geologiki emele gelmeler 50-60 million ýyl mundan ozal ýanardagyň atylmagy netijesinde döräpdir…

  ...
 • Ýaşamak üçin dünýäniň iň gowy 10 şäheri

  «The Economist» -iň aňtaw bölümi tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijesinde, ýylyň iň gowy şäherleriniň sanawy yglan edildi. Ýaşamak üçin dünýäniň iň…

  ...
 • Ýewropanyň gür gatnawly awiamerkezi

  Ýewropanyň gür gatnawly awiamerkezi hökmünde Stambulyň halkara howa menzili ykrar edildi. Howa nawigasiýasynyň howpsuzlygy boýunça Ýewropa guramasynyň Türkiýäniň Ulag ministrligine…

  ...
 • «Deep Sleep» – iň çuň myhmanhana

  Iňlis kompaniýasy «Go Below» adaty bolmadyk bir tejribe hödürleýär. Şu ýylyň aprelinde kompaniýanyň eýeleri 419 metr çuňlukda ýerleşýän myhmanhana açdylar.…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com