Syýahatçylyk

 • Köýtendag jahankeşdeleriň ünsüni özüne çekýär

  Köýtendagyň özboluşly tebigy aýratynlyklary islendik jahankeşdäniň ünsüni özüne çekýär. Köýtendag ajaýyp tebigy künjekleri, täsin gowaklary, dag howasy bilen hemmelere lezzet…

  ...
 • Hanoýyň täsin myhmanhanasy

  Dünýädäki ilkinji altyn çaýylan myhmanhana Wýetnamyň paýtagty bolan Hanoýda ýerleşýär. «Dolce Hanoi Golden Lake» diýlip atlandyrylýan bu ajaýyp myhmanhana «Altyn…

  ...
 • Ýaşyl dünýäniň täsinlikleri

  Dub, sosna, arça agaçlaryny köplenç ýyldyrym urýar. Derek agajyny bolsa hiç wagt ýyldyrym urmaýar. Ýer ýüzünde ösümlikleriň 375 müň görnüşi…

  ...
 • Registan — Samarkant simwoly

  Pekinde Týananmen meýdançasy, Parižde Eýfel diňi ýa-da Nýu-Ýorkdaky Azatlyk heýkeli ýaly dünýäniň her bir ýerinde şäher nyşany hökmünde meşhur binalar…

  ...
 • Bahreýn syýahatçylary haýrana galdyrýar

  Bahreýniň paýtagty taryhy we binagärlik ýadygärliklerine diýseň baýdyr. Şäheriň iň ajaýyp ýerleri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen XVI asyryň Portugaliýa…

  ...
 • Müňýyllyklaryň şaýady

  Grek çeşmelerinde «Margiana», gadymy pars ýazgylarynda «Marguş», «Awesta» kitabynda bolsa «Mouru», orta asyrlarda «Horasan şäherleriniň enesi» ady bilen tanalýan Merw…

  ...
 • Rajastanyň gadymy arhitektura ýadygärligi

  Biler bolsaňyz, Hindistanyň Rajastan ştatyndaky basgançakly guýy gadymy arhitektura ýadygärligi hasaplanylýar. Ol bu ýerde şalyk süren Çahaman nebereleri tarapyndan, takmynan,…

  ...
 • Dynç alyş üçin adaty bolmadyk restoran

  Adaty bolmadyk bu restoran Tailandyň şypahana merkezinde gurulypdyr. Ol tiz wagtyň içinde syýahatçylaryň arasynda uly meşhurlyk gazanypdyr. Restoran uly agaçda,…

  ...
 • Täsin gurluşly «Kanberra Taýmz» suw çüwdürimi

  1979-njy ýylda Awstraliýanyň paýtagty Kanberrada Robert Wudword tarapyndan gurlan «Kanberra Taýmz» suw çüwdürimi dünýädäki tasin suw çüwdürimleriň biri hasaplanýar. Täsin…

  ...
 • Filip Till-iň ajaýyp sungat eseri

  Ispaniýanyň Kudis şäherinde jahankeşdeleriň ünsüni özünde jemleýän täsin suw çüwdürimi bar. «Jadyly kran» diýip atlandyrylýan bu suw çüwdürimini fransiýaly heýkeltaraş…

  ...
 • Tebigatyň köp täsinliklerini özünde jemleýän derýa

  Tebigatyň özboluşly, syrly dünýäsi uzak ýyllardan bäri öwrenilip gelinýär. Amazonka derýasy hem tebigatyň köp täsinliklerini özünde jemleýär. Derýanyň ady ilkinji…

  ...
 • Kalimantan — gadymy ada

  Taryhy maglumatlara görä, Kalimantan adasynda takmynan, 40 müň ýyl mundan ozal hem ýaşaýşyň bolandygy barada maglumatlar bar. Adada ýerleşýän Nia…

  ...
 • Taganaýyň «daşly derýasy»

  Biler bolsaňyz, Russiýanyň Çelýabinsk oblastynyň çäklerinde ýaşaýan Taganaý gaýalarynyň eteginde tebigatyň ajaýyp gözellikleriniň biri ýerleşýär. Bu ýere ýurduň ýerli halk…

  ...
 • Atlantik ummanynyň suwasty dünýäsi öwrenilýär

  «ATLAS» halkara taslamasy Atlantik ummanynyň suwasty haýwanat dünýäsini giňişleýin öwrenmegi maksat edinýär. Bu ägirt uly taslama dünýäniň 13 döwletinden 80-e…

  ...
 • Asmana uzaýan «Dikleýin şäher» şäher

  Italýan binagärlik kompaniýasy bolan «Luca Curci Architects» Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde guruljak «Dikleýin şäher» atly täsin şäher gurluşyk taslamasy…

  ...
 • Dünýäni geň galdyrýan özboluşly myhmanhana

  Singapurda ýerleşýän «Eden» myhmanhanasy özboluşly binagärlik çözgüdi bilen Ýer ýüzüni geň galdyrýar. Myhmanhananyň beýikligi 105 metr bolup, onuň daşky diwarlary…

  ...
 • Kebelekler jülgesi

  Türkiýe özüniň gözel tebigaty, özboluşly binagärlik hem-de şähergurluşyk keşbi bilen haýrana goýýar. Şonuň üçin hem Türkiýe dünýä boýunça syýahatçylaryň hem-de…

  ...
 • Täsin gurluşly ybadathana

  Peterýan Giýs we Arnout Wan Waerenberg atly belgiýaly ýaş binagärler «Açyk asmanyň astyndaky sungat» atly taslamanyň çäklerinde Borglon şäherinde täsin…

  ...
 • Beýik Hytaý diwary

  Miladydan öňki 475–221-nji ýyllar Hytaýyň taryhynda Çžango (Uruşýan patyşalyklar) döwri diýlip atlandyrylýar. Bu döwürde daşky duşmanlardan goranmak üçin Beýik Hytaý…

  ...
 • Hytaý – gadymy siwilizasiýa ojagy

  Hormatly Prezidentimiziň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan täze ýyldaky ilkinji döwlet saparyny HHR-den başlamagy çuňňur simwoliki mazmuna eýedir.…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com