Trend we gözellik

Gözellik sadalyk bilen sazlaşanda…

 • Gözelligimiz iýmitimize bagly

  Zenanlar elmydama gözelligiň tarapdary. Emma owadanlygymyzy, gelşikliligimizi, näzikligimizi saklamakda gündelik iýmitiň ornunyň uludygyny ýatdan çykarmazlyk gerek. Şunda biz gelin-gyzlarymyz üçin…

  ...
 • Sagat haýsy ele dakylmaly?!

  Erkekler üçin iň möhüm aksesuarlaryň biri sagat hem-de bileziklerdir. Polatdan, kümüşden ýa-da deriden ýasalan bileziklerden başga-da dürli görnüşli sagatlar daşky…

  ...
 • Bagt getirýän türkmen daşy

  Saglyk ähmiýetli daşlaryň biri hem bagt daşydyr. Bu daş pöwrize daşy diýlip hem atlandyrylýar. Bagt daşynyň ady fransuz dilinden iňlis…

  ...
 • Şampunyňyza şeker garyň we netijäni görüň

  Saçyňyzy ýalpyldawuk, goňaksyz we owadan etmek üçin dürli-dürli usullary synap görensiňiz. Bu usullaryň arasyna ýene-de täze bir usul goşuldy. Mundan…

  ...
 • «Logomania» aýakgap modelleri üns merkezinde

  Dünýä belli aýakgap markalarynyň öndürýän «Logomania» aýakgaplary soňky döwürde köpleriň ünsüni özüne çekýär. Käbir moda söýüjiler bu aýakgap görnüşleriniň geljekki…

  ...
 • Türkmen toýlarynyň ýaraşygy

  Türkmençilikde ýagşy zatlary ýüze sylmak asylly däpleriň biri. Ýüze sylynýan zatlara bolsa ajaýyplyk we asyllylyk mahsus. Gelin getirmek üçin ýola…

  ...
 • Ukyň tutanokmy?

   Çopantelpegiň çaýy – Çopantelpegiň çaýy ukyny sazlaýar we rahatlandyryjy hasaplanýar. Stress ýagdaýlarda özüňi dolandyrmagy üpjün edýär. Olardan başga-da wirusa garşy…

  ...
 • Kappadokiýada gözellik bäsleşigi tamamlandy

  Türkiýäniň iň möhüm syýahatçylyk merkezlerinden biri bolan Kapadokýada geçirilen «Global Model Of The World and Miss Cappadocia 2022» gözellik bäsleşigi…

  ...
 • Bu ýyl hem “Balenciaga”

  Golaýda “Lyst” platformasy 2022-nji ýylyň iň moda brendleriniň sanawyny mälim etdi. Oňa laýyklykda, “Balenciaga” dünýäniň iň meşhur brendi hökmünde ykrar…

  ...
 • Türkmen moda: milli hem döwrebap

  ...
 • Modanyň ajaýyp gijesi (fotogalereýa)

  «MET Gala 2022»-den pursatlar

  ...
 • Buz derimiz üçin peýdalymy?

  Buzuň diňe bir içgilerimizi sowatman, eýsem, derimizdäki kynçylyklara garşy göreşmekde tebigy çözgütdügini bilýärsiňizmi? Buz derimize degen badyna, şok täsirini döredýär…

  ...
 • Bu ekizleri tanaýarsyňyzmy?

  Awle Mari we Lea Rose dünýädäki iň owadan ekizler diýip tanalýar. Los Anželosda ýaşaýan bu ekizler örän tiz wagtda meşhurlyk…

  ...
 • Pomidor bilen gözelleşmek mümkinmi?

  Miwe we gök önümler deri üçin ajaýyp täsire eýedir. Pomidoryň deri üçin aýratyn peýdalydygyny bilýärsiňizmi? Pomidoryň güýji Işdäaçarlarymyz we ertirlik…

  ...
 • «Raisa Vanessa» moda sergisi haýran galdyrdy

  Modanyň öňdebaryjysy hasaplanýan «AdL» tarapyndan taýýarlanan «AdL x Raisa Vanessa» kolleksiýasy, güýçli we erkin zenan keşbi bilen üýtgeşiklik döredýän, şeýle-de…

  ...
 • Stambul moda hepdeligi tamamlandy

  Stambul moda hepdeliginiň ýene bir möwsümi tamamlandy. «Soho House»-yň hemaýatkärliginde geçirilen aýdym-sazly dabarasy bilen moda söýüjilere öz gapylaryny açan bu…

  ...
 • Gözellige syn edeliň

  Ýaz paslynyň gelmegi bilen daş-töwerek janlanýar, güller açylyp, guşlar saýraşýar. Ajaýyp lybasly gelin-gyzlar bolsa, bu gözel röwüşe gözellik goşýar.

  ...
 • Hadise bilen meňzeş geýindi

  Türkiýeniň meşhur aýdymçysy Hadise, dünýä belli stilistleriň hatarynda tanalýan Fredrik Robertsson bilen meňzeş geýindi. Meşhur aýdymçy Hadise, Pariž moda hepdeliginiň…

  ...
 • Moda şatlygy Stambulda başlady

  «Soho House» moda hepdeligini geçirýär. Stambulda moda hepdeligi 15-nji martda başlandy. Açylyş dabarasy moda söýüjileri pandemiýadan soňra ilkinji gezek birleşdirdi.…

  ...
 • Bagt pulda däl: söýgüde bagty çüwmedik meşhur zenanlar

  Baý we meşhur bolmagyň özi, megerem, ýeterli däl bolsa gerek. Sebäbi dünýäde hiç bir pul bagtyň ýerini tutup bilmeýär. Munuň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com