Trend we gözellik

Gözellik sadalyk bilen sazlaşanda…

 • Diwarlaryňyzy bezemek üçin kreatiw pikirler

  Öýüňizi gurşap alýan we hemişe görýän diwarlaryňyz göni serhet bolmaly däldir. Diňe bir surat çekmek bilen çäklenmän, başga bir atmosfera…

  ...
 • Dünýäniň iň meşhur moda brendleri

  Ýaňy-ýakynda «Lyst» onlaýn platformasy dünýädäki iň meşhur moda brendleriň sanawyny hödürledi. Birinji orny Italiýanyň meşhur brendi bolan «Prada» brendi eýeledi.…

  ...
 • Hakyk daşy: saglyk, bagt, gözellik

  Dürli öwüşginli şaý-sepleri dakynmak däbi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. llkidurmuş adamlary ilki-ilkiler agaçlardan, daşlardan, süňklerden, balykgulaklardan ýönekeýje şaý-sepleri ýasapdyrlar.…

  ...
 • Rihannadan täze krossowka modeli

  Ikinji gezek ene bolan meşhur aýdymçy Rihanna sport aýakgap markasy «Puma» bilen täze hyzmatdaşlyga gol çekdi. Rihanna «Fenty» brendiniň döredijilik…

  ...
 • Täze ýyl mowzukly dyrnak modelleri (foto)

  Täze ýyla taýynlyk görýän bolsaňyz, dyrnak çeperçilik modellerini synap bilersiňiz. Dyrnaklaryňyza birnäçe reňk ulanmagy halaýan bolsaňyz, bu täze ýyl nagyşlaryny…

  ...
 • «Giorgio Armani» –niň Roždestwo ýygyndysy

  Italiýaly moda ägirdi bolan «Giorgio Armani» Roždestwo ýygyndysynda ýalpyldawuk egin-eşikleri bilen tapawutlanýar. «Giorgio Armani» -niň 2023-nji ýyldaky Roždestwo kampaniýasy nepisligiň…

  ...
 • Toronto moda hepdeligi (foto)

  Dizaýnlar moda sungaty bolan Toronto moda hepdeliginiň çäginde görkezilen jenap Hakyň kolleksiýasyna ýokary baha berdiler. Dizaýner jenap Hakyň güýz-gyş kolleksiýasy…

  ...
 • Meşhurlaryň sanawyna girdi

  «Ntv.com.tr» -niň habar bermegine görä, model Kendall Jenner Forbes sanawyna girdi. Model karýerasynda çalt ösen we pudagyň iň oňat modellerinden…

  ...
 • «Miss World 2023» gözellik bäsleşigi

  Bu ýyl «Miss World» bäsleşigi 72-nji gezek geçirildi. Taryhda ilkinji gezek Pakistanyň wekiliniň, şeýle hem goşmaça ölçegli modeliň täç ugrunda…

  ...
 • Ýapon moda markasy köýnek dizaýnlary üçin ötünç sorady

  Meşhur ýapon moda markasy bolan «Undercover», Pariž moda hepdeliginde janly kebeleklerdir mör-möjek nagyşly eşikleri ulanan kolleksiýa üçin haýwan hukuklary guramasy…

  ...
 • Çagalar üçin müşk

  Dünýäniň meşhur fransuz kompaniýasy bolan «Dior» çagalar üçin ýörite müşki hödürledi. Bonne Étoile çüýşesiniň eýesi bolmak üçin, ene-atalar 230 dollar…

  ...
 • Moda dünýäsiniň iň gowulary saýlandy (foto)

  CFDA moda baýraklary öz ýeňijilerini tapdy. Meşhur tennisçisi Serena Williams moda we güýmenje dünýäsinden köp meşhur atlaryň gatnaşmagynda geçirilen dabarada…

  ...
 • «Glamour of the Women» baýraklary gowşuryldy (foto)

  2023-nji ýylyň ýylyň «Glamour of the Women» baýraklary Nýu-Ýorkuň Linkoln merkezinde geçirilen dabarada eýelerine gowşuryldy. Ýylyň «Glamour of the Women»…

  ...
 • Näme üçin moda pudagyndan daşlaşýar?

  Meşhur amerikan moda dizaýneri Tom Ford Floridadaky öýünde «GQ» bilen geçen söhbetdeşliginde özüniň meşhur lýuks moda markasy bolan «Tom Ford»…

  ...
 • «Met Gala 2024»-iň mowzugy yglan edildi

  Nýu-Ýorkuň Metropoliten sungat muzeýiniň egin-eşik institutynyň kömegi bilen yzygider geçirilýän moda dünýäsiniň iň abraýly gijeleriniň biri hasaplanýan «Met Gala» her…

  ...
 • Ysynyň uzak wagtlap galmagynyň syry nämede?

  Atyryňyzyň ysynyň has uzak wagt galmagy üçin çagalar üçin niýetlenen beden ýagyny ulanmak maslahat berilýär. Çünki bu usul atyryň ysynyň…

  ...
 • Dünýäniň iň köne stil nyşany

  «Iris Apfel näçe ýaşynda?» Bu soraga jogap gözleýänler üçin ine jogap. Dünýäniň iň irki moda we stil nyşany Iris Apfel…

  ...
 • Täze hoşboý ysly atyr toplumy

  Meşhur fransuz brendi bolan «Louis Vuitton» modalar öýi «Myriad» atly täze hoşboý ysly atyr toplumyny hödürledi. Maglumatlara görä, toplumyň bir…

  ...
 • «Swarovski» -den ajaýyp Täze ýyl kolleksiýasy (foto)

  «Swarovski» asmandaky ýyldyzlardan ylham alan kosmiki temaly 2023 Täze ýyl kolleksiýasyny taýýarlap, şaý-sep söýüjilere hödürledi. Meşhur şaý-sep markasy bolan «Swarovski»…

  ...
 • 90 ýaşly dizaýnerden täze kolleksiýalar (foto)

  Germaniýaly moda dizaýneri Karl Lagerfeld şu ýylyň 10-njy sentýabrynda 90 ýaşady. Ýarym asyrlyk karýerasynda ajaýyp işlemek ukyby bilen tapawutlanýan moda…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com