Tagamlary taýýarlamak

 • Süýjüligiň lezzeti — şatlygyň nyşany

  Ata-babalarymyzdan gelýän süýjülikde gatnaşmak dessurynyň we süýji durmuşyñ simwoliki alamaty hökmünde belli bolan süýjülik nany, ýagny tort häzirkizaman döwrümizde ýygy-ýygydan…

  ...
 • Öý bikelerine 8 maslahat

  Gök önümleriň çigidini nädip arassalamaly? Hyýaryň çigidini aýyrmak isleseňiz, onda doňdurma çemçejigini ulanyň. Şeýle-de, inçejik dilimlenen işdäaçar taýýarlamak üçin doňdurma…

  ...
 • Her tagamyň taryhy bar

  Türkmeniň gadymdan gelýän milli tagamlary özüniň döreýiş taryhy bilen halk hakydasyna siňendir. Gadyrly okyjylar, biz hem käbir milli tagamlarymyzyň gelip…

  ...
 • Çaýyňyzy gury içmäň!

  Günortanlyk çaýyny gury içip bilmeýänler üçin tagamly «Marmaladly gutapjyk» resepti! Gerekli önümler: 250 gram un; 180 gram hoz tozy; 225…

  ...
 • Kagyz kebaby

  Gerekli önümler: 500 gram sygyr eti; 2 sany käşir; Iki sany ýeralma; 2 sany pomidor; 1 bulgur gaýnadylan nohut; 1…

  ...
 • Semeni barada nämeleri bilmeli?

  Nowruz baýramy öz köklerini taryhyň çuňluklaryndan alyp gaýdýar. Bu baýramda musulmanlar ýörite dürli tagamlar bişirip, birek-birege myhmançylyga barypdyrlar. Ýörite saçak…

  ...
 • Şekersiz we ýagsyz browniniň taýýarlanylyşy

  Gerekli önümler: – Ýarym stakan gyzyl merjimek (çeçewitsa);  – Ýarym stakan süýt; – 3 ýumurtga; – 3 ýa-da 4 nahar…

  ...
 • Baýramçylyk saçagy: wagtyňyzy hem harajadyňyzy tygşytlajak işdäaçar

  Mähriban okyjylar! Biz siziň täze ýyl saçagyňyza baýramçylyk işdäaçarlarynyň ýene-de birini hödürleýäris. Wagtyňyzy-da, harajadyňyzy-da tygşytlajak bu işdäaçaryň tagamynyň siziň göwnüňize…

  ...
 • Täze ýyl saçagyna: «BARS» işdäaçary

  Gerekli önümler: 350 gram towuk döşi; 3 sany käşir; 4 sany ýeralma; 4 sany ýumurtga; 3 sany hyýar; 5 düýp…

  ...
 • Gyşa taýýarlykly boluň, öý bikeler!

  Mürepbäni şekerli şerbetde gaýnatsaňyz has oňat bolýar. Almadyr armyt, erikdir ülje, garalydyr injir ýaly miweleri dilim-dilim edip ýa-da ikä bölübem…

  ...
 • “Kapriz” işdäaçary

  4 adamlyk Taýýarlamak üçin: 20 minut Gerekli önümler: 4 bölek mozarella peýniri 4 sany pomidor Ýarym çaý çemçe duz Ýarym…

  ...
 • Döwrümiziň trend süýjüligi: Mini çizkeýkler

  16 sany Taýýarlamak üçin: 40 minut Gerekli önümler: 1 paket taýýar köke 30 gram mesge 1 bulgur şeker 1 labne…

  ...
 • Tomsuň lezzeti — buzgaýmakly Milkshake

  Tomus aýlarynda sowujak birzatlar içesiňiz gelse, tomsuň lezzeti bolan buzgaýmakly milkshake-i hökman barlaň. Elbetde isleseňiz içine buz gaýmak goýup hem barlap bilersiňiz. …

  ...
 • Lezzeti dillere dessan: Gök önümli towuk resepti

  Ojak gabyna düzülen towuklar, dürli reňkli gök-önümler birleşip, siziň we söýýänlerňiziň işdäsini açar. Towuklar ojakda bişsede, hiç wagt guramaz. Esasy…

  ...
 • Palowy kim oýlap tapdyka?

  Halkymyzyň arasynda palawy köp ýyllar mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen gürrüň bar. Lukman Hekim bu nahara “Palaw aş”…

  ...
 • Buzgaýmagyň taryhy

  Buzgaýmagyň nirede we nädip öndürilip başlanandygy bilen gyzyklananyňda anyk jogap bolmasa-da, gyzykly maglumatlar diýseň köp. Ilkinji buzgaýmak takmynan, üç müň…

  ...
 • Towukly çorba (kremli)

  Gerekli önümler:  200 g towuk, ýarym gyzyl bulgar, 1 bogdak şýawel, 1 sogan, 3 sany ýeralma, 200 ml ýaglylygy 10…

  ...
 • Öýde buzgaýmak

  Salam mähribanlar. Bu gün öý şertlerinde buzgaýmagyň  taýýarlanyşyny öwreneliň. Belki käbiriňiz eýýäm, birnäçe gezek öý şertlerinde buzgaýmagy taýýarlan hem bolsaňyz,…

  ...
 • Ertirlik

  Mähribanlar, öz ýakynlaryňyzy tagamly ertirlik bilen begendirmek isleseňiz, TURKMENgazet saýtynyň size hödürleýän tagamlary bilen tanyş boluň. Gerekli önümler: 4 ýumurtga,…

  ...
 • “Guş süýdi” torty.

  Hamyry üçin: 1 bulgur şeker, 1 bulgur un, 5 ýumurtga. Kremi üçin: 4 bulgur süýt, 6 nahar çemçesi manny ýarmasy,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com