Tagamlary taýýarlamak

 • Hoşboý ysly suw teklipleri

  Günüň dowamynda azyndan 2 litr suw içmegiň saglygymyz üçin örän möhümdigini bilýäris. Ýöne kynçylyk çekýän bolsaňyz we muny gazanyp bilmeseňiz,…

  ...
 • Şokolad banan pudingi

  Eger-de öýüňizde daşy garalyp başlan bananlaryňyz bar bolsa, gysga wagtyň içinde şekersiz şokolad banan pudingini taýýarlap bilersiňiz. Taýýarlyk wagty: 15…

  ...
 • Hozly güýz mürepbesi

  Peçde gowrulan hoz mürepbesiniň resepti. Gerekli önümler: 750 gr erik; 500 gram gara, gyzyl üzüm; 2 sany alma; 1 armyt;…

  ...
 • Wanil pankeklaryny nädip taýýarlamaly?

  «Akitma» ady bilen hem bilinýän pankeklary ýakymly ýa-da süýji görnüşde taýýarlap bolýar. Ine, wanil pankeginiň taýýarlanyş usuly: 4 adam üçin…

  ...
 • Türkmen milli tagamlary

  Çaluw mäşewe bişirilende undan taýýarlanylýar. Azrak uny gazana salyp, gyzgylt reňke öwrülýänçä gowurmaly. Reňki gyzarandan soň, az-azdan suw guýup, emele…

  ...
 • Iň gowy doňdurylan desertleriň sanawy

  Horwatiýaly žurnalist Matija Babiç tarapyndan 2015-nji ýylda esaslandyrylan we gastronomiýa hünärmenleriniň baha bermegine esaslanýan sanawlary bilen tanalýan «TasteAtlas» web sahypasy…

  ...
 • Ertirlik taýýarlamaga wagty bolmaýanlar üçin ajaýyp tagam

  Uzakly gün dok saklaýan ertirlik resepti! Şeýle-de bu ertirlik beden agramyňyzyň azalmagyna ýardam edýär! Eger-de ertirlik taýýarlamaga wagtyňyz ýok bolsa…

  ...
 • Bular — türkmeniň milli tagamlary

  Çaluw mäşewe bişirilende undan taýýarlanylýar. Azrak uny gazana salyp, gyzgylt reňke öwrülýänçä gowurmaly. Reňki gyzarandan soň, az-azdan suw guýup, emele…

  ...
 • Üzümli doňdurma

  Häzirki döwürde sosial ulgamlarda ýygy-ýygydan görýän iýmitlerimiziň biri-de üzümli doňdurmadyr. Eýsem, üzümli doňdurma nähili taýýarlanylýarka? Öýde doňdurma ýasamak biraz kyn…

  ...
 • Toý nygmatlary

  Gatlama Dabarasy dag aşýan türkmen toýlarynyň bezegi bolan toý saçagynyň datly nygmatlarynyň biri gatlamadyr. Onuň hamyry köplenç, diňe suwa ýugrulýar.…

  ...
 • Peýniri nädip taýýarlamaly?

  Gatyk, süzme, aýran, sargan, saryýag, doýran… ýaly şeýle süýt önümleriniň arasynda peýnir aýratyn bir häsiýete eýedir. Peýnir geçi süýdünden taýýarlananda,…

  ...
 • Ýapon milli tagamlary

  Ýapon saçagynyň milli aýratynlyklary, göräýmäge beýleki Gündogar Aziýa ýurtlarynyňka meňzeş hem bolsa, ol tagam taýdan-da, taýýarlanyşy taýdan-da düýpgöter tapawutlanýandyr. Iň…

  ...
 • Süýjüligiň lezzeti — şatlygyň nyşany

  Ata-babalarymyzdan gelýän süýjülikde gatnaşmak dessurynyň we süýji durmuşyñ simwoliki alamaty hökmünde belli bolan süýjülik nany, ýagny tort häzirkizaman döwrümizde ýygy-ýygydan…

  ...
 • Öý bikelerine 8 maslahat

  Gök önümleriň çigidini nädip arassalamaly? Hyýaryň çigidini aýyrmak isleseňiz, onda doňdurma çemçejigini ulanyň. Şeýle-de, inçejik dilimlenen işdäaçar taýýarlamak üçin doňdurma…

  ...
 • Her tagamyň taryhy bar

  Türkmeniň gadymdan gelýän milli tagamlary özüniň döreýiş taryhy bilen halk hakydasyna siňendir. Gadyrly okyjylar, biz hem käbir milli tagamlarymyzyň gelip…

  ...
 • Çaýyňyzy gury içmäň!

  Günortanlyk çaýyny gury içip bilmeýänler üçin tagamly «Marmaladly gutapjyk» resepti! Gerekli önümler: 250 gram un; 180 gram hoz tozy; 225…

  ...
 • Kagyz kebaby

  Gerekli önümler: 500 gram sygyr eti; 2 sany käşir; Iki sany ýeralma; 2 sany pomidor; 1 bulgur gaýnadylan nohut; 1…

  ...
 • Semeni barada nämeleri bilmeli?

  Nowruz baýramy öz köklerini taryhyň çuňluklaryndan alyp gaýdýar. Bu baýramda musulmanlar ýörite dürli tagamlar bişirip, birek-birege myhmançylyga barypdyrlar. Ýörite saçak…

  ...
 • Şekersiz we ýagsyz browniniň taýýarlanylyşy

  Gerekli önümler: – Ýarym stakan gyzyl merjimek (çeçewitsa);  – Ýarym stakan süýt; – 3 ýumurtga; – 3 ýa-da 4 nahar…

  ...
 • Baýramçylyk saçagy: wagtyňyzy hem harajadyňyzy tygşytlajak işdäaçar

  Mähriban okyjylar! Biz siziň täze ýyl saçagyňyza baýramçylyk işdäaçarlarynyň ýene-de birini hödürleýäris. Wagtyňyzy-da, harajadyňyzy-da tygşytlajak bu işdäaçaryň tagamynyň siziň göwnüňize…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com