Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
SliderSport we syýahatçylyk

Ýylyň ähli paslynda ak gara bürenýär

Gyş gözelligi ak reňkde jemlenýär. Çünki bu paslyň esasy bezegi akja garlardyr. Gyşyň dowamynda ak gar bilen örtülýän tebigy gözellikler bu paslyň keşbini has hem owadan görnüşe getirýär. Emma Ýer ýüzünde şeýle bir täsin ýerler bar, hatda gar bolmasa-da, ap-ak tebigy gözelligi özünde jemleýär. Şeýle ajaýyp ýerleriň biri-de Farfor çölüdir. Dogry, çöl diýlende aslynda, sary, gyzyl, goňur çägeler göz öňümize gelýär. Emma ABŞ-nyň Nýu-Meksika ştatynyň günortasyndaky bu çöl ýylyň islendik paslynda-da ak gar bilen örtülen ýaly. Onuň uzynlygy 36, ini bolsa takmynan 28 kilometrdir, ýagny umumy meýdany 700 inedördül kilometr.

Bu täsin çölüň döreýşi barada alymlaryň aýtmagyna görä, takmynan 100 million ýyl mundan ozal bu ýerde kiçeňräk bir deňiz bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen deňiz birnäçe köllere bölünipdir. Emma soňabaka kölleriň suwy gurap, ýeriň üstki böleginde duzdan we selenitden ybarat bolan ak gatlak emele gelipdir. Häzir çölüň çägesi şeýle bir ak, edil gar ýaly.

Çölüň ösümlik we haýwanat dünýäsi sanalgyja görnüşleri öz içine alýar.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu