Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Ynsan we ekologiýa

26-09-2022 / 5132

Adam tebigat bilen sazlaşykly ýaşaýar. Ol – tebigatyň aýrylmaz bölegi. Şeýle bolansoň, tebigaty aýawly saklamak her bir ynsanyň mukaddes borjy, şol sanda, wezipesi, hukugy.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 53-nji maddasynda: «Her bir adam tebigaty goramaga, daşky gurşawa we tebigy baýlyklara aýawly çemeleşmäge borçludyr» diýlip kesgitlenilýär. Hakykatdan-da, tebigat – biziň öýümiz, ojagymyz. Ýüregi «Watan!» diýip telwas edýän her bir ynsan öz ene topragynyň, ata ýurdunyň gözel, tebigatynyň mizemez, daş-töwereginiň hemişe abadan bolmagy ugrunda göreşip ýaşaýar.

Tebigaty mydama gözegçilikde saklamaly. Ony goramaly. Ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmeli. Tebigata söýgi bilen seredip, ony has-da gülzarlyga öwürmeli. Tebigat täsinliklerimizi dünýä ýaýmaly, gözel tebigy künjeklerimizi syýahatçylaryň iň bir gelim-gidimli mekanyna öwürmeli. Bu – biziň esasy aladymyz.

Döwlet ekologiýa syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan «ýaşyl zolaklary» giňeltmek netijesinde ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýeti has-da artýar. Geljekde-de dünýäde we ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny gazanmak, tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak, olary köpeltmek, howany, topragy, suwy arassa saklamak boýunça tutumly işler durmuşa geçiriler.

Merdan BAÝRYÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com