Diýarymyzda gar ýagýar. Bu täsinlik. Çünki ýaz paslynda garyň ýagmagy biziň üçin bir täzelik.

Gar çagalardan başlap, ululara çenli, ählimiz üçin jemlenmek, bilelikde wagt geçirmek üçin sebäp.

Han-ha köçämizde çagalar gar adamyny ýasaýar, kimi bu täsin gözelligi surata alýar, kimi bolsa, garda ýöremegiň hezilini duýup ýör.

Umuman gar, aklyk adamda ajaýyp duýgulary oýarýar.