Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Ýaldyragyň salkyn günleri dowam edýär

Häzir Ýyldyz senenamasynyň Ýaldyrak döwri dowam edýär. Ýaldyrak — awgust aýynyň 12-si — sentýabr aýynyň 22-si aralykdaky döwür.

Bu döwür Uly Köpek ýyldyzlar toparyna degişli iň ýagty ýyldyz bolan Ýaldyragyň daňdanlar gündogarda dogmagy bilen başlanýar. Ol Üçýyldyzyň aşak ýanyndan görünýär.

Aralyk hem-de Üçýyldyz döwrüniň öte yssysyndan ýadan adamlar Ýaldyragyň dogaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Çarwalar meýdanlarda teneçirleriň uçup başlamagyny, geçiguşlaryň görünmegini Ýaldyragyň dogmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Ýaldyrak döwründe ýurdumyzda açyk, ygalsyz howa bolup, onuň derejesi kem-kemden peselip başlaýar. Döwrüň başynda gündizine howanyň +40 gradusdan ýokary bolýan wagty az bolmaýar. Şeýle-de bolsa, gijeler kem-kemden salkynlap, otlaryň üstüne çyg düşüp başlaýar. «Ýaldyrakda gün sowar» diýlişi ýaly, sentýabr aýy golaýladygyça Günüň howrunyň peselýändigi äşgär bildirýär.

Göwher MOWLÝAMOWA,
TMÝG-niň Döwletli etrap Geňeşiniň bölüm müdiri.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com