Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

«Ýagşyzadalaryň baharyndan» boglan çemen

30-05-2022 / 5097

Bir adamdan:

— Güýz gowumy ýa-da bahar? — diýip sorapdyrlar.

Onda ol:

— Bahar gözler üçin, güýz agyz  üçin gowy —  diýip  jogap beripdir.

* * *

Halyl şeýle diýipdir: «Günler üç görnüşlidir: geçilen, görlen we wada berlen. Olar düýn, şu gün we ertirdir».

* * *

Halyl: «Ýalňyşlygyň iň erbedi bilgeşleýin ýalňyşmakdyr» diýýär.

* * *

Bir adam Hasan Basrydan:

— Eger-de gürläniňde birden ýalňyşaýsaň näme etjek?— diýip soranda, ol:

— Men birden ýalňyşlyk goýberilýän ýaşdan geçdim — diýip jogap berýär.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com