Baýrakly orunlar:

 1. Söhbetdeş bolan: Merjen ÝAZLYÝEWA, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.“Älemgoşar” ýazgy plastinkasynyň gudraty ýa-da Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew bilen eksklýuziw söhbetdeşlik. (1-nji orun)
 2. Söhbetdeş bolan: Kuwwatgeldi ÇARYÝEW, Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynyň talyby. TMÝG-niň işjeň agzasy. Ata Gullarow bilen söhbetdeşlik. (2-nji orun).
 3. Söhbetdeş bolan: Seýli ARYŞOW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby. Saragt Babaýew bilen paýtagtymyzyň ajaýyp heýkelleri barada söhbet. ( 2-nji orun).
 4. Söhbetdeş bolan: Leýli SAPARGELDIÝEWA, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy. Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň «Bagtyýarlyk nagmalary» talyplar akapella toparynyň çeper ýolbaşçysy bilen söhbetdeşlik. (3-nji orun).
 5. Söhbetdeş bolan: Şasoltan HÜMMEDOWA, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby. Dursunjemal Gazakowa bilen söhbetdeşlik. (3-nji orun).
 6. Söhbetdeş bolan: Gunça ORAZOWA, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport žurnalistikasy hünäriniň talyby. Ýulduz Jumabaýewa bilen söhbetdeşlik. (3-nji orun).

Höweslendiriji baýraklar:

 1. Söhbetdeş bolan Gözel Eminowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby. Ilçi bilen söhbetdeşlik.
 2. Söhbetdeş bolan: Jahantäç ÖWEZOWA, «Biznes reklama» gazeti. Bagşy Akgül Togtamyradowa bilen edebi söhbetdeşlik.
 3. Söhbetdeş bolan: Aşyr SAPAROW, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby. Kömek Kulyýew : Gazanyňyz gaýnap dursun.
 4. Söhbetdeş bolan: Merdan BAÝADOW, Orazguly Annaýew: “Ýaşlar ýazsa, bizem okasak, haýran galsak…”
 5. Söhbetdeş bolan: Aýsenem ATAÝEWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby. Aýjemal Çaryýewa bilen söhbetdeşlik.
 6. Söhbetdeş bolan: Mähriban HUDAÝGULYÝEWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby. Modeller bilen gyzykly söhbet.
 7. Söhbetdeş bolan: Sona HALYKOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby. Aýbölek – aýa-güne taý bölek.
 8. Söhbetdeş bolan: Aýlar ATAJYKOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradow bilen söhbetdeşlik.
 9. Söhbetdeş bolan: Gyzlargül ANNAGURDOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby. FIDE-niň ussady, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň agzasy, Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi Annagözel Mekanowa bilen söhbetdeşlik.
 10. Söhbetdeş bolan: Gülşat ÇETILIÝEWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby. Tokaý hojalyk müdirliginiň başlygy Şamämmet Saryhanow bilen söhbetdeşlik.
 11. Söhbetdeş bolan:Şahnoza EMINOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby. Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Berdiniýazow bilen söhbetdeş
 12. Söhbetdeş bolan: Gunça HAMEDOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň I talyby. Meşhur haly suratkeşi Ada Gutlyýew bilen söhbetdeşlik.
 13. Söhbetdeş bolan: Hatyja DÖWLETNAZAROWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň  II ýyl talyby.Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Çynar Täjiýewna Rüstemowa bilen söhbetdeşlik.
 14. Söhbetdeş bolan: Altyngözel AMANMÄMMEDOWA, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby. Annagurban Jumamyradow bilen söhbetdeşlik.
 15. Söhbetdeş bolan: Jahan ÖRÄÝEWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.«Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi» Amangeldi Rahmanow bilen söhbetdeşlik.
 16. Söhbetdeş bolan: Dilnoza MUHADOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby. «Güneş» žurnalynyň bölüm redaktory Gülsere Jumaýewa bilen söhbetdeşlik.
 17. Söhbetdeş bolan: Şirin ŞIRLIÝEWA, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjisi. Çaganyň irki ösüşi hakynda peýdaly hem gyzykly söhbet.
 18. Söhbetdeş bolan: Kerwen ÝOWYÝEW, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy. Dursunjemal Otuzowa bilen söhbetdeşlik.
 19. Söhbetdeş bolan: Ýulduz BABAMYRADOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.  Keýik Umarowa bilen söhbetdeşlik.

Baýraklar şu gün sagat 15:00-da Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Milli merkezinde gowşurylýar.