Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSagdyn durmuş

Tüwiniň 1 kilogramyny ösdürmek üçin 5000 litr suw sarp edilýär

16-04-2021 / 5060

Tüwi hakynda biläýmeli maglumatlarymyz:

*Tüwi mundan 7-8 müň ýyl mundan ozal ösdürilip başlandy;

*Dünýäde her ýylda takmynan 700 mln tonna golaý tüwi öndürilýär;

*Tüwiniň 1 kilogramyny ösdürmek üçin 5000 litr suw sarp edilýär;

*Demirgazyk Amerikada tüwi uçarlar arkaly ekilýär;

*Tüwiniň her gektardan alynýan iň ýokary hasyly 2010-2011-nji ýyllarda hasaba alnyp, 2010-njy ýylda hytaýly ekerançy tarapyndan 19 t/ga, 2011-nji ýylda hindistanly ekerançy tarapyndan 22 t/ga hasabynda tüwi hasyly alnypdyr;

*BMG-niň karary bilen 2004-nji ýyl “Tüwi ýyly” diýlip ykrar edilipdi;

*Goňur reňkli uzyn tüwi iň köp duş gelýän tüwiniň görnüşidir;

*Beýleki däneler bilen deňeşdirilende tüwi kaliý we fosfory köp saklaýar;

*Käbir arap ýurtlarynda bir tüwi dänesiniň agramyna deň bolan “arruza” atly ölçeg birligi ulanylýar;

*Dünýä belli “Toyota” awtoulagynyň ady “hasylly tüwi meýdany” diýmegi aňladýar.

*Bir milliarddan gowrak adamyň ömri tüwi hasylyna baglydyr;

*Käbir ýurtlarda tüwi abadançylygyň, bolçulygyň nyşany hökmünde görülýär. Toý dabaralarynda tüwi dänesini sepelemek özboluşly däp-dessur hasaplanylýar;

*Özünde B, E, PP, demir, ýod, selen we ş.m ýaly peýdaly maddalary saklaýan tüwi hiç kimde allergiki täsirleri döretmeýär;

*Tüwiniň dürli reňkli görnüşleri bolup, biziň ulanýan ak tüwilerimize seredende goýy reňkli tüwide has köp belok we antioksidantlar saklanýar;

*Aziýa ýurtlarynda tüwi adam başyna ýylda 150 kg  sarp edilýär. Bu görkeziji Ýewropada bary-ýogy 2 kg töweregidir;

*Taýlandda ýetişdirilýän “Jasmine” sorty tüwiniň iň gowusy hasaplanýar;

*Aziýada ilatyň her biri günde azyndan 2 gezek tüwi iýýär;

*Witaminleriň we dürli minerallaryň uly bölegi goňur reňkli tüwide, şeýle-de onuň kepeginde saklanýar;

*Tüwi suwda ösýän ýeketäk esasy dänedir;

*Gaýnadylan tüwi özünde witaminleri we ýokumly maddalary dargatman saklaýar.

 

Aýbibi Kutlyýewa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň Ösümlikçilik kafedrasynyň mugallymy.

 

 

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com