Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarŽurnalistiň sahypasy

Türkmenistan we kosmos

17-04-2021 / 5106

Eziz Diýarymyzda telearagatnaşyk ulgamynyň düýpli kämilleşdirilmegi, şol sanda maglumat tehnologiýalarynyň ýokary derejesiniň, telearagatnaşygynyň ösen ulgamynyň üpjün edilmegi boýunça uly möçberli işler alnyp barylýar we özüniň oňyn netijelerini berýär.

«TürkmenÄlem 52°E» emeli aragatnaşyk hemrasynyň älem giňişligine çykarylmagy bilen bu günki günde aragatnaşyk hemrasy milli tele we radioýaýlymlarymyzyň görkezilişiniň hem-de eşitdirilişiniň hilini ýokarlandyrmaga uly ýardam berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda ähli tele we radioýaýlymlarymyz öz aragatnaşyk hemramyzyň üsti bilen görkezilip başlandy. Göni ýaýlymda gepleşikleri alyp barmaga, ýokary hilli Internet ulgamyny hödürlemäge ähli şertleri döreden aragatnaşyk hemramyz giň mümkinçilikleri berdi.

2015-nji ýylyň 28-nji ýylyň aprelinde Aşgabat wagty bilen 4 sagat 03 minutda Kanaweral burnundaky kosmodromdan (Florida ştaty, ABŞ) Türkmenistanyň «TürkmenÄlem 52°E» ilkinji aragatnaşyk hemrasy uçuryldy. Ýurdumyzyň buýurmasy boýunça Fransiýanyň «Thales Alenia Space» kompaniýasy tarapyndan gurlan emeli hemra «Falcon 9» göterijisi tarapyndan älem giňişligine çykaryldy. Häzirki wagtda bu üstünligiň uly ähmiýete eýedigi äşgär görünýär.

«Açyk gapylar» syýasatynyň maksadalaýyk durmuşa geçirilmegi milli kosmos taslamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm şerti boldy. Bitarap daşary syýasat ugry, dünýäniň onlarça ýurtlary bilen oňyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagy Türkmenistana dünýä derejesindäki ösen kompaniýalar, hususan-da, kosmos barlaglary we işläp taýýarlamalary bilen meşgullanýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin giň mümkinçilikleri üpjün etdi. Ýurdumyz dürli pudaklarda, şol sanda ýokary tehnologiýaly ulgamlarda uzakmöhletleýin daşary ýurt maýa goýumlary üçin özüne çekiji döwlete öwrüldi. Içerki durnuklylyk, döwrebap maýa goýum kanunçylygy, halkara abraýy we ygtybarly hem-de açyk hyzmatdaş hökmünde abraýynyň barha artmagy Türkmenistana öňdebaryjy döwletler we iri ykdysady hem-de maliýe, ylym we bilim edaralary bilen ysnyşykly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge ýardam edýär. Türkmen hünärmenleri ylym we ylmy- tehniki alyşmalar çärelerine işjeň gatnaşýarlar, daşary ýurtlaryň ylmy-önümçilik merkezlerinde ýokary hilli taýýarlyk geçýärler.

 

Jahan ÖRÄÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com