REDAKTORDAN

Mähribanlarym, döwür kämilleşýär, döwür bilen bilelikde şertlerem, mümkinçiliklerem, tehnologiýalaram kämilleşýär, giňeýär. Soňky döwürler facebook, twitter, şeýle-de instagram halkyň arasynda ýoň boldy. Bagşy-sazandalardan başlap, telekeçilere çenli instagramda. Şol sanda ýurdumyzyň tanymal internet saýtlarynyň hem instagramda sahypalary bar. Olaryň ählisi öz ugry bilen bagly gyzykly maglumatlary sahypalarynda ýerleşdirip, täzeläp durlar. Umuman muňa başgaça «insta dünýä» diýilýär.

Ýakynda ýokary guramaçylyk ukyplary bilen halk arasynda giňden tanalýan @aman4ess we @konkurstm_show guramagynda dürli ugurlar boýunça bäsleşikler geçirildi. TÜRKMENgazet.com internet sahypamyz hem bu bäsleşikde «iň gowy internet portal» derejesine mynasyp boldy.

Mähribanlarym, saýtymyz döräli bäri, biziň esasy ýörelgämiz — Maksat — ýatda däl, ýürekde galmak. Diýmek, biz siziň kalplaryňyza ýetmegi başarypdyrys. Biz ýene-de zähmetimizi gaýgyrman okyjylarymyzy hoşal etmegiň ugrunda arman-ýadaman zähmet çekeris.

Bizden daşlaşmaň, mähriban okyjylarymyz!