Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

TÜRKMENgazet — kalplara barýan ýol

REDAKTORDAN

Mähribanlarym, döwür kämilleşýär, döwür bilen bilelikde şertlerem, mümkinçiliklerem, tehnologiýalaram kämilleşýär, giňeýär. Soňky döwürler facebook, twitter, şeýle-de instagram halkyň arasynda ýoň boldy. Bagşy-sazandalardan başlap, telekeçilere çenli instagramda. Şol sanda ýurdumyzyň tanymal internet saýtlarynyň hem instagramda sahypalary bar. Olaryň ählisi öz ugry bilen bagly gyzykly maglumatlary sahypalarynda ýerleşdirip, täzeläp durlar. Umuman muňa başgaça «insta dünýä» diýilýär.

Ýakynda ýokary guramaçylyk ukyplary bilen halk arasynda giňden tanalýan @aman4ess we @konkurstm_show guramagynda dürli ugurlar boýunça bäsleşikler geçirildi. TÜRKMENgazet.com internet sahypamyz hem bu bäsleşikde «iň gowy internet portal» derejesine mynasyp boldy.

Mähribanlarym, saýtymyz döräli bäri, biziň esasy ýörelgämiz — Maksat — ýatda däl, ýürekde galmak. Diýmek, biz siziň kalplaryňyza ýetmegi başarypdyrys. Biz ýene-de zähmetimizi gaýgyrman okyjylarymyzy hoşal etmegiň ugrunda arman-ýadaman zähmet çekeris.

Bizden daşlaşmaň, mähriban okyjylarymyz!

 

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu