Tomus aýlarynda sowujak birzatlar içesiňiz gelse, tomsuň lezzeti bolan buzgaýmakly milkshake-i hökman barlaň. Elbetde isleseňiz içine buz gaýmak goýup hem barlap bilersiňiz. 

Gerekli önümler:

1 suw bulgur süýt

4 uly çemçe buz gaýmak

Taýýarlanyşy:

Buz gaýmagy blendere salyň. Üstüne az-azdan süýt goşup, blender bilen garmaga dowam etdiriň. Milshake bolýança garyň.  

Miweli etmek isleýän bolsaňyz, içine islän miwäňizi goşup bilersiňiz. Elbetde ilki sowadyja salsaňyz has gowy bolar. Bezemek siziň islegiňize bagly.

Işdäňiz açyk bolsun!

Noş bolsun!