Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Tehnologiýa dünýäsiniň meşhur markalary

03-03-2022 / 5113

Apple

Dünýä belli bu markanyň ady ony esaslandyryjy Stiw Jobsuň iň gowy görýän miwesiniň alma bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Eger 5 sagadyň dowamynda has gowy at teklip edilmese, S.Jobs “apple” adyny goýjakdygyny kärdeşlerine beýan edipdir. Netijede “Apple” adyny alypdyr.

Cisco

Meşhur markanyň ady köpümiziň pikir edişimiz ýaly gysgaltma däl-de ABŞ-nyň San-Fransisko ştatynyň soňky bogunlaryndan gelip çykan.

Compaq

Bu söz kompýuter sözüniň ilkinji bognundan we kompýuter üçin niýetlenen kiçi gurluş bolan PAQ diýen sözlerden emele gelen.

Google

Bu söz 1-den soň ýüz sany nol bar diýmekdir.

Corel

Bu markanyň ady kompaniýany esaslandyryjy Maýkl Koplandyň adynyň ilkinji bogunlaryndan gelip çykan.

Hotmail

Poçta hyzmatyny esaslandyryjy Jek Smit her dürli atlary syap gördi we netijede “HTML” harplaryny – programma koduny öz içine alýan Hotmail adyny berdi.

Intel

Kompaniýany esaslandyryjylar B.Noýs we G.Mur ilkibaşda adyna “Mur Noyce” dakmak isläpdirler, ýöne soňundan beýle adyň myhmanhana zynjyrynyň söwda belligi bolandygy sebäpli, kompaniýanyň adyna içerki elektronika” diýmegi aňladýan “intel” adyny dakypdyrlar.

Motorola

Ony esaslandyryjy P.Galwin awtoulag radiolaryny öndürip başlanda bu ady tapypdyr. Çünki şol döwürde meşhur bolan radio “Victorola” diýilýän eken.

Sony

Meşhur markanyň ady ses diýmegi aňladýan “Sonus” diýen laty sözünden emele gelipdir.

Yahoo!

Bu söz ilkinji gezek J.Swift tarapyndan “Guliweriň syýahaty” atly kitabynda ulanylypdyr. Ol “yza galan” diýen manyny bermek bilen, geň galdyryjy ýeri ony esaslandyryjylar şu ady saýlapdyrlar.

Microsoft

Ýer ýüzünde giňden tanalýan meşhur markany esaslandyryjy, şeýle dünýäniň milliarderleriniň biri bolan Bill Geýts ilkibaşda “Micro-Soft” (mikro programma) atlandyrmak bilen, soňabaka kese çyzyk belgisi aýrylypdyr.

Aýşat ALLABERDIÝEWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com