Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Sport we syýahatçylyk

TÄSINLIKLER DÜNÝÄSI

 • Kiçijik çaga gök kitiň damarlaryndan ýüzüp bilýär.
 • Ugandada ilatyň 50%-i 15 ýaşdan kiçi.
 • Iň pes adamlar ýaponlar, iň ýokary adamlar gollandiýalylar.
 • Adamyň tüýküligi adaty suwdan üç esse ýokary temperaturada gaýnadylýar.
 • 1979-njy ýylda Pensilwaniýa ştatynda iki çaga adaty bolmadyk at dakdy: Pepsi we Cola.
 • Doňuzlar asmana nädip seretmelidigini bilmeýärler.
 • Dil adam bedenindäki iň güýçli myşsadyr.
 • Pişikler ömrüniň takmynan 70% -ini uklaýarlar.
 • Horazlar boýnuny gymyldadyp bilmese gygyryp bilmeýärler.
 • Her gezek asgyrsaňyz, kelläňizdäki käbir beýni öýjükleri ölýär.
 • Eýfel diňine çykmak üçin 792 basgançakdan geçmeli.
 • Adam saçlary we dyrnaklary ölümden soň ösmegini dowam etdirýärler.
 • Futbolçylaryň köpüsi her oýunda takmynan 8-9 kilometre ylgaýarlar. Futbol karýerasynyň dowamynda futbolçy Angliýadan Hytaýa çenli aralyk bilen deňeşdirip biler.
 • Akylly adamlaryň saçlarynda has köp sink we mis bar.
 • Russiýa, çäginde 12 deňiz bolan ýeke-täk ýurt.
 • Pingwin ýüzüp bilýän, ýöne uçup bilmeýän ýeke-täk guşdyr.

 

Taýýarlan: Hudaýberdiýew AÝMYRAT,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

 

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu