turkmengazet.com

Habarlar

TÜRKMENgazet — kalplara barýan ýol

REDAKTORDAN Mähribanlarym, döwür kämilleşýär, döwür bilen bilelikde şertlerem, mümkinçiliklerem, tehnologiýalaram kämilleşýär, giňeýär. Soňky döwürler facebook, twitter, şeýle-de instagram halkyň arasynda

Göwün küýsegi

Satyn alynan bir sagatlyk wagt

Bir adam işden ýadap öýüne gelende, bäş ýaşlyja oglunyň gapynyň agzynda özüne garaşyp duranyny gördi. Çaga kakasyndan her sagatda näçeräk

Göwün küýsegi

Bäsleşige: Minnetdar size

Kimler bize bile-bile zyýan berýär, Kimler bolsa niýetimizi ýok edýär. Jem bolup bize böwet bolsalar hem, Biz size şonda hem sag bolsun aýdýas!   Durmuş sahnasynda şu

1 2