tehnologiýa

 • Tehnologiýa

  Sanly özgertmeleriň sansyz mümkinçiligi

  Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde sanly ulgama geçmek babatynda söwda ulgamyna hem möhüm orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzda internet söwdany…

  ...
 • Slider

  Adam beýnisine çip ornaşdyrylar

  Dekabryň başynda beýni-kompýuter interfeýsiniň başlangyjy bolan «Synchron» enjamy ilkinji gezek ABŞ-ly bir hassanyň beýnisine ýerleşdirdi. Enjamyň esasy maksady näsag hereketini…

  ...
 • Slider

  Kämil ýaşlary ýetişdirmekde sanly ulgamyň orny

  Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ösüşinde döwrebaplyk syýasatyny durmuşa geçirýär hem-de başy başlanan sanly ulgama geçmek bilen bagly ýörelgeleri işjeň…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  Emeli göwrelilik barada ilkinji taslama hödürlendi

  Emeli göwrelilik düşünjesi bolan «EctoLife», göwreli bolmak üçin göreşýänleriň köpüsiniň durmuşyny üýtgedip biljekdigi barada habar berdi. Bu barada «EctoLife» -iň…

  ...
 • Tehnologiýa

  Tehnologiýa dünýäsinde

  Hytaýyň günorta-günbatarynda, Gimalaý daglarynyň eteginde gyzyl panda diýlip atlandyrylýan pandanyň kiçiräk görnüşi ýaşaýar. Iňlis dilinde ol pandanyň atlandyrylyşy «Firefox». Hut…

  ...
 • Slider

  «Bir penjire» — täze gözýetimleriň penjiresi

  Eger-de ulgamyň maglumatlary hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlary milli çäklerdäki guramalaryňdyr edaralaryň işi, ýurduň döwlet serhediniň çäklerindäki amallar bilen baglanyşykly bolsa,…

  ...
 • Slider

  «LG» jahany gezýär

  Koreýada dünýäniň iň naýbaşy tehnologiýa harytlaryny öndürýän kompaniýalaryň birnäçesi ýerleşýär. «LG» kompaniýasy dünýäde öňdebaryjy şereketleriň biri hasaplanýar. Kompaniýanyň harytlary sarp…

  ...
 • Slider

  Kompýuterden dogry peýdalanmak

  Internetiň üsti bilen dünýä täsinlikleri we täzelikleri, tebigy gözellikler, taryhy ýadygärlikler baradaky gyzykly maglumatlary öwrenmek, dürli ýurtlaryň ýazyjy-şahyrlarynyň çeper eserlerini…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Döwrümiziň galkynyşy — göwnümiziň ganaty

  Sanly ykdysadyýetiň hereket etmegi jemgyýetiň, işewürligiň we döwletiň bir wagtda sanly ykdysadyýete geçmegini şertlendirýär. Sanly ykdysadyýetiň ösüşi oňa gatnaşyjylaryň özara…

  ...
 • Siziň üçin...

  Ylym we dünýä

  BEÝNINI IŞJEŇLEŞDIRÝÄN ULGAM Moskwa döwlet uniwersitetiniň Funksional genomika instituty Stokgolm uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda öýjükleriň işjeňligini ýokarlandyrýan molekulýar gurluşyň üstünde iş…

  ...
 • Slider

  Bloggerlar we «IPhone 14»

  «iPhone 14»-iň esasy aýratynlygynyň biri-de, çaknyşyk ýüze çykan halatynda halas ediş gullugyna awtomatiki jaň edýändigidir. Nädip bu ýagdaýda işleýärkä? «TechRax»…

  ...
 • Slider

  Geljegiň tehnologiýasy: Smart Data

  Awtomatlaşdyrma – bu biz üçin has bir gerekli funksiýalaryň biridir. Awtomatlaşdyrma hadysalaryny biz günde ulanýarys. Ýagny, käbir işler tehnologiýalar arkaly…

  ...
 • Slider

  Dünýäniň iň çalt hereket edýän aýakgaby

  Amerikan kompaniýasy, ýöreýiş tizligini 2,5 esse ýokarlandyrýan dünýäniň iň çalt hereket edýän aýakgaby hödürledi. «Moonwalkers» diýlip atlandyrylýan aýakgaplaryň sekiz motorly…

  ...
 • Habarlar

  «Tesla» has amatly modeliň üstünde işleýär

  «Tesla» kompaniýasynyň baş direktory Ilon Mask «Model 3 / Y» platformasynyň bahasynyň ýarysy boljak täze elektrik awtoulag platformasynyň üstünde işleýändiklerini…

  ...
 • Slider

  Tehnologiýa: elektron kitaplar

  Innowasion dünýäniň iň kämil gurluşy bolan internet özünde juda giň mümkinçilikleri jemleýär. Onuň hyzmatyndan dogry peýdalanmak adamlaryň gündelik durmuşyny ýeňilleşdirmäge…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Kompýuter sowatlylygy – döwrüň talaby

  Ta­lyp ýaş­la­ry­my­zyň bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, wa­tan­sö­ýü­ji, mak­sa­daok­gun­ly we zäh­met­sö­ýer bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri hem-de hä­zir­ki za­man in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan go­wy baş çy­kar­mak­la­ry üçin…

  ...
 • Habarlar

  «Apple» «iPhone 14»-iň önümçiligini artdyrmazlyk barada karara geldi

  «Apple» kompaniýasy alyjylar tarapyndan az isleg bildirilýän «iPhone 14» smartfonlarynyň önümçiligini artdyrmazlyk barada karara gelendigini aýtdy. Kompaniýa şu ýylyň ikinji…

  ...
 • Slider

  Dünýä we tehnologiýa

  Bu gör­ýän gid­ro­fob hä­si­ýet­li sport eşi­gi­ňiz ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň kö­me­gi bi­len taý­ýar­la­nan. Ol ja­na şy­pa­ly­ly­gy, sa­tyn al­mak müm­kin­çi­li­gi­niň ýe­ňil­li­gi, suw ge­çir­me­ýän­li­gi,…

  ...
 • Slider

  Ösümligi «tanaýan» programma

  Del bir ösümlige gabat gelýäris-de, onuň adyny bilemzok. Bu durmuşda bolýan ýagdaý. Android we IOS ulgamly mobil telefonlar üçin döredilen…

  ...
 • Tehnologiýa

  Robot-süpüriji

  Finlýandiýanyň paýtagty Helsinki şäherinde köçeleriň arassaçylyk işlerini ýerine ýetirýän robot-süpüriji synagdan geçirildi. Bu innowasion taslama «Trombia Technologies» kompaniýasynyň başlangyjy bilen…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com