tazelikler

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň jemi jemlener

Golaýlaşyp gelýän döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň

Psihologiýa

Eldegirmesiz gün!

Hiç hili jogapkärçiligiňiz ýok gününi göz öňüne getiriň. Eýsem şeýle güni döredip bolarmy? Garward business Reviewden Neil Pasriça öz tejribelerini

1 2