saz

 • Söhbetdeşlik

  Aýgüljigiň sazy

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda ýaş nesilleriň sagdyn jemgyýetde giň…

  ...
 • Habarlar

  “Häzirki zaman sazynyň ýylynda”

  Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda 2022-2023-nji okuw ýyly “Häzirki zaman sazynyň ýyly” diýlip yglan edildi. Bu okuw ýylynyň dowamynda…

  ...
 • Slider

  Iki tardan çykýan owazyň gudraty

  Türkmenlerde dutaryň sarpasy has belentdir. Türkmen toýlarynyň bezegi dutardyr. Geçmişde türkmeniň ak öýleriniň törüni gazma dutary bezäpdir. Dutar – “iki…

  ...
 • Slider

  Sazdan we söýgüden doly ýürek

  Saz — adamlaryň  öz-özi bilen gaýgysyny, şatlygyny paýlaşyp bilýän  uly bir gudrat. Kompozitor ýazan sazlaryna kalp owadanlygyny siñdirýär. Şeýlelikde, bu…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  Saz we saglyk

  Lukman bedeni bejerýän bolsa, sungat sagaldyjy, şypa beriji häsiýeti bilen adamyň ruhy-ahlak dünýäsine gönügendir. Ata-babalarymyz sazlaryň adamyň ösen dünýäsine, saglygyna…

  ...
 • Habarlar

  Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşy

  Tahyr Ataýewiň ýobaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň «Watan» kinokonsert merkezinde beren konsertine gelenlerden ýaňa zal hyryn-dykyn doludy. Bu gezek sazandalar…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Kepemeýär derýalaryň suwlary

  Kepemeýär derýalaryň suwlary, Belent-belent daglar olaň gözbaşy. Daglardanam beýik ýürekden çykýar, Eneleriň egsilmejek gözýaşy.                   *** Bu gözýaşlar köp döküldi ozallar,…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Näme üçin käbir aýdymlary ilki halaman, soňra halaýarys?

  Gündelik durmuşda gabat gelýän bu ýagdaý, şübhesiz köp adamlaryň başyna gelen bolsa gerek?! Bu ýagdaýa “mere exposure effect” diýilýär. Ýagny,…

  ...
 • Habarlar

  AŞGABADYŇ WASPY HOŞ OWAZLARDA

  Garaşsyz we Bitarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri gün-günden gözelleşýär. Şu ýylyň 25-nji maýynda 140 ýyllygy belleniljek gözel Aşgabadymyzyň köçelerinde, seýilgählerinde…

  ...
 • Sport

  Sazly drama

  Häzirki wagtda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry ýurdumyzyň iň esasy teatrlarynyň biri hasaplanýar. Bu teatryň gadymdan gelýän baý…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com