peydaly

Žurnalistiň sahypasy

Elektron gazetleriň ähmiýeti

Aragatnaşygyň ösmegi bilen, islendik maglumaty, habary ýyldyrym çaltlygynda dünýäniň haýsydyr bir künjegine, hatda kosmos giňişligindäki gämilere we beýleki enjamlara ibermäge…

...
Slider

Saz diňlemegiň zehini ýiteltmekdäki orny

Dünýä belli meşhur fizik alymy Albert Eýnşteýniň (1879–1955) mekdepde okaýan döwründe derslerine ýetişigi örän pes bolýar. Okaýan mekdebiniň müdiri Eýnşteýniň…

...
Psihologiýa

Amerikan ýazyjysyndan 10 maslahat

Düzgün-nyzam — maksatlar bilen üstünlikleriň arasyndaky köpri. Günler gaty gymmat. Olaryň hersini paýhasly sarp edýändigiňize göz ýetiriň. Biziň hemmämiz şu…

...
Sagdyn durmuş

Banan gabygyny zibile zyňmazdan öň…

Banan gabygyny dogry we peýdaly ulanmaklygyň birnäçe ýolunyň bardygyny bilýäňizmi? Ine, banan gabygynyň dürli ulanylyşy: — Eger-de ýüzüňizde düwürtik bar…

...
Başa dön tuşu