parasat

 • Siziň üçin...

  Özbek nakyllary

  *Aç ýanynda nan iýme! *Açylan — solar, aglan — güler. *Arsyza alty gün baýram. *Başyndan ötmedigiň, gaşyndan ötme! *Bilenden hem…

  ...
 • Slider

  Ylymsyza ynanç ýok bolsa…

  Bilim-sowatlylyga, akyl-paýhasa, dilewarlyga we döredijilikli zähmete sarpa goýýan synçy halkymyzyň «Bir okana bar, bir-de — dokana», «Altyn daşdan çykar, akyl…

  ...
 • Siziň üçin...

  Könelmeýän jümleler

  Aglap-aglap pel çeken, gülüp-gülüp suw tutar. Adam arygy hor bolar, ýer arygy — gaty. Azaby öňde, rehnedi soňda. Azal sapy…

  ...
 • Slider

  Hemedan daş bolsa-da…

  Bu söz gürrüňçilikde köp duş gelýär. Eýsem, munuň näme manysy bar?! Bakja ekinzarlygynyň ýakasyndaky çatmada oturan adamlaryň arasynda gyzykly gürrüň…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Durmuşyň dana eýlän ynsanyndan sapaklar

  Özüni durmuşyň terbiýeländigini öňe sürýän, durmuşyň dana eýlän ynsany Berri Deýwenportdan täsirli durmuş sapaklaryny okyjylarymyza hödürleýäris. Käte bizi gurşap alýan…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com