motiwasiya

 • Psihologiýa

  Motiwasiýa we höwes

  Islendik öňde goýýan maksadymyza ýetmek üçin bize zehin, ukyp, başarnyk iň esasy zat hem höwes gerekdir. Bu zatlaryň bizde bolmagy…

  ...
 • Psihologiýa

  Iň erbet öwgi

  Kä adam öwgä çäkli, gutarýan bir haryt ýaly garaýar. Kämilleşmek we üstünlige ýetmek üçin boldugyndan köp öwgi we haýranlyk ýygnamaly…

  ...
 • Psihologiýa

  Eldegirmesiz gün!

  Hiç hili jogapkärçiligiňiz ýok gününi göz öňüne getiriň. Eýsem şeýle güni döredip bolarmy? Garward business Reviewden Neil Pasriça öz tejribelerini…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Dünýäniň iň erbet başlygy

  Ol sen. Özüň üçin işlemeýän hem bolsaň, sen öz başlygyň. Kariýeraňy, günüňi, reaksiýalaryňy özüň dolandyrýaň. Hyzmatlaryňy, bilimiňi we özüň bilen…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com