kompyuter

 • Tehnologiýa

  Tehnologiýa dünýäsinde

  Hytaýyň günorta-günbatarynda, Gimalaý daglarynyň eteginde gyzyl panda diýlip atlandyrylýan pandanyň kiçiräk görnüşi ýaşaýar. Iňlis dilinde ol pandanyň atlandyrylyşy «Firefox». Hut…

  ...
 • Slider

  Kompýuterden dogry peýdalanmak

  Internetiň üsti bilen dünýä täsinlikleri we täzelikleri, tebigy gözellikler, taryhy ýadygärlikler baradaky gyzykly maglumatlary öwrenmek, dürli ýurtlaryň ýazyjy-şahyrlarynyň çeper eserlerini…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Kompýuter sowatlylygy – döwrüň talaby

  Ta­lyp ýaş­la­ry­my­zyň bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, wa­tan­sö­ýü­ji, mak­sa­daok­gun­ly we zäh­met­sö­ýer bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri hem-de hä­zir­ki za­man in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan go­wy baş çy­kar­mak­la­ry üçin…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  Kompýuterden dogry peýdalanyň!

  Geliň, kompýuterden dogry peýdalanmagyň düzgünlerine seredip geçeliň! Ilki bilen personal kompýuteriň ýerleşdiriljek stolyny saýlap almaly. Ýagny stol kompýutere niýetlenen bolmaly.…

  ...
 • Slider

  Internet — uly dünýä

  Ýigrimi birinji asyryň häzirki tehnologiýalar eýýamynda habar, maglumat ýollamagyň çäksiz mümkinçiligi ynsanyň durmuşyny bütinleý gurşap aldy. Internet habar ýollamakdan başlap,…

  ...
 • Slider

  Tehnologiki soraglara jogaplar

  Tehnologiýa güýçli depginde ösýär. Olaryň hemmesi barada öwrenip, tanyşyp ýetişmek hem mümkin däl. Şonuň üçin hem köp soraglar ýüze çykýar.…

  ...
 • Siziň üçin...

  Biziň dostlarymyz — robotlarymyz

  Pol arassalaýjy iRobot kompaniýasynyň meşhur Rumba awtomatiki tozan we hapa sorujylary otaga erkin hereket edip, hapany aýyrýarlar. Roombanyň Scooba görnüşli…

  ...
 • Slider

  Geljegiň mekdepleri

  Häzirki zaman synp otaglary asyrlarboýy dowam edip gelýän däbe görä gurnalan. Şol däbe görä, mugallymlar häzirki günlerde hem synpyň öňünde…

  ...
 • Habarlar

  Birinji synp okuwçylaryna şahsy kompýuterler gowşurylar

  Bosagada — 1-nji sentýabr, täze okuw ýyly. Ýurdumyzda täze okuw ýylyna giň gerim bilen taýýarlyk görülýär. Bu güne 1-nji synpa…

  ...
 • Kanunçylyk

  Täze kanunlar resmi gazetlerde çap edilýär

  Ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda döwlet durmuşyna degişli bolan birnäçe kanunçylyk namalary ara…

  ...
 • Siziň üçin...

  Algoritm we al-Horezmi

  Algoritm diýip bellenilen maksada ýetmek ýa-da goýlan meseläni çözmek üçin ýerine ýetirilmeli hereketleriň (işleriň) yzygiderliginiň takyk we düşnükli görkezmesine aýdylýar.…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Ylym we tehnologiýa

  Adamlaryň ýaşaýan dünýäsi, şol sanda gurýan, döretýän maddy gymmatlyklary ylym we tehnologiýanyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Ylym – kämilligiň gözbaşy.…

  ...
 • Siziň üçin...

  Durmuşy ýeňilleşdirmegiň guraly

  Sanly ulgam, onuň san ýetmez mümkinçilikleri hakyndaky söhbetiň soňuna çykma ýok. Ol gürrüň, edil, sanly dünýäniň özi ýaly giň, şonuň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com