himiya

 • Žurnalistiň sahypasy

  Hi­mi­ýa senagaty – kuwwatly pudak

  «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» bellenilen innowasion ösüş strategiýasyna laýyklykda,…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Hünäri öwren-de, ýigren!

  Ylymly-bilimli, giň gözýetimli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek üçin biziň ýurdumyzda ähli mümkinçilikler bar. Biziň öňümizde şol wezipeleri berjaý etmekde yhlas bilen…

  ...
 • Slider

  Ylym we amal

  Gadymy döwürde ýaşap geçen akyldarlaryň ýazgylarynda bellenilişine görä, ylmyň başy dymmakdyr, soň diňlemekdir, soň ýatlamakdyr, soň amal etmekdir, soňra ony…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com