Halkara zenanlar güni

 • Slider

  Öýlerimiziň we dünýämiziň bezegi

  Türkmen halkynyň özboluşly aýratynlygy onuň zenan maşgala bolan hormatynda hem aýan bolýar. Zenan mertebesini, gadyr-gymmatyny hemişe belentde tutýan halkymyz asyrlaryň…

  ...
 • Habarlar

  Bagtyýar zenanlarymyza bagyşlandy

  7-nji martda ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda Watanymyzyň gelin-gyzlaryna bagyşlanan…

  ...
 • Habarlar

  Dünýäniň iň mähriban ynsanlaryna

  Baharyň ilkinji günlerinde gelin-gyzlaryň baýramynyň bellenilmegi tötänden däl. Tebigatyň täzeden janlanýan, ilkinji bahar gülleriniň gül açýan döwri owadan, mährem ýüzli…

  ...
 • Siziň üçin...

  Ol nähili döredi?

  1857-nji ýylyň 8-nji martynda ABŞ-nyň New Ýork ştatynda 40 müň dokmaçy aýal işlerini ýeňilleşdirjek täze şertleriň döredilmegini talap edip, dokma…

  ...
 • Habarlar

  «Talyp gözeli — 2022» bäsleşigi jemlendi

  3-nji martda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly…

  ...
 • Slider

  Ene ─ ýürekleriň bagbany

  Ene! Gör, nähili ýürege ýakyn, mähirli, mähriban söz! Dünýäde ene ýaly eziz, mukaddes ynsan barmykan? Ene öz balasyna mährini siňdirip,…

  ...
 • Habarlar

  Bahar gözelligi sergide öz beýanyny tapdy

  1-nji martda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Halkara zenanlar güni mynasybetli «Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy» atly halkara maslahaty we…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com