habarlar

Habarlar

Türkmen telekeçileriniň işlerine isleg artýar

Hemmämize mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Özbegistanyň Buhara şäherinde birinji Türkmen-özbek sebitara forumy geçirildi. Forumyň jemleri boýunça umumy…

...
Habarlar

Gündelik täzelikleri okamak üçin näçe wagtyňy sarp etmeli?

Hünärmenler dünýäde we ýurtda bolup geçýän wakalardan habardar bolmak üçin her gün 1 sagat habarlar bilen tanyşmagy maslahat berýär. Irden…

...
Habarlar

Ýaşlaryň dykgatyna

Daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy…

...
Habarlar

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşy

Tahyr Ataýewiň ýobaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň «Watan» kinokonsert merkezinde beren konsertine gelenlerden ýaňa zal hyryn-dykyn doludy. Bu gezek sazandalar…

...
Göwün küýsegi

Sanly Albert Eýnşteýn islendik soraga jogap berýär

Sesi gaýtadan işleýän “Aflorithmic” kompaniýasynyň işgärleri we “UneeQ”-niň sanly adam modellerini döretmek boýunça hünärmenleri Albert Eýnşteýniň sanly görnüşini döretdiler. Esasy…

...
Göwün küýsegi

Süýji garpyzy nädip saýlamaly?

Tomsuň yssy günlerinde buz ýaly garpyzdan hiç kim ýüz öwürmese gerek?! Garpyzyň tagamly bolmagy we ýeňil siňmegi möwsümiň iň ýörgünli…

...
Göwün küýsegi

Internetde bir günde nämeler bolup geçýär?

Adatça, haýsydyr bir zady bilesimiz gelse, ony bilýändir öýdýän adamymyzdan soraýarys. Emma köp zady internetden hem sorap öwrenip bolýar. Bu…

...
Göwün küýsegi

Tehnologiýanyň ösmegi bilen elimizden giden kärler

Tehnologiýanyň gündelik durmuşumyza aralaşmadyk döwründe, adamlary her gün irden şol bir wagtyň özünde oýarýan, çyralary ýakýan, öçürýän we şeýle işlerden…

...
Habarlar

Dünýäniň iň baý adamy kosmosa uçdy

Amazon kompaniýasyny esaslandyryjy, dünýäniň iň baý adamy Jeff Bezos düýn — 20-nji iýulda kosmosa uçup, yzyna dolanyp geldi. Ol öz…

...
Psihologiýa

Eldegirmesiz gün!

Hiç hili jogapkärçiligiňiz ýok gününi göz öňüne getiriň. Eýsem şeýle güni döredip bolarmy? Garward business Reviewden Neil Pasriça öz tejribelerini…

...
Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti GFR-iň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýere hem-de GFR-iň Federal Kansleri Angela Merkele ýurduň günbatarynda bolup…

...
Göwün küýsegi

Näme üçin Eýnşteýn suratda dilini çykardy? Suratyň aňyrsyndaky gizlin hakykat

Albert Eýnşteýn XX asyryň iň meşhur alymlaryň biridir. Nobel baýragynyň eýesi we “otnositellik teoriýasy”- nyň awtory hökmünde taryhda “geniallyk” aura…

...
Göwün küýsegi

Bil Geýtsiň mekdep okuwçylaryna beren maslahaty

1993-nji ýyldan tä 2007-nji ýyla çenli Bill Geýts dünýädäki iň baý we iň üstünlikli adamdy. Microsoft-y esaslandyryjylaryň biri we iň…

...
Habarlar

Türkmenistanda Android smartfonlarynda ýer titremesi barada duýduryş funksiýasy işläp başlar

http://www.google.com Türkmenistanda we beýleki birnäçe Aziýa ýurtlarynda häzirkizaman “Android” smartfonlarynda ýer titremesi barada irki duýduryş ulgamynyň işe girizilendigini habar berdi.…

...
Habarlar

Instagram düýpli üýtgeşmeleriň boljakdygyny habar berdi

Instagram-yň ýolbaşçysy Adam Mosseri ýakyn aýlarda sosial ulgamda garaşylýan üýtgeşmeler barada habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, Instagram wideo formatynyň ösdürilmegine…

...
Habarlar

Moda arzanlaşygy: “Mähirli Zenan” modalar öýi Gurban baýramy mynasybetli arzanladyş çäresini yglan edýär!

Zenan zehininiň jadylaýjy gudratyndan dörän milli lybaslary ýada salanyňda  “Mähirli Zenan” modalar öýi göz öňüne gelýär. Köp ýyllaryň dowamynda “Mähirli…

...
Habarlar

Google – yň gyzykly aýratynlyklary

Google ençeme ýyl  bäri internet äleminde gözleg ulgamynda birinjiligi elden bermän gelýär. Berjege-de meňzemeýär. Eýsem google-y beýle üstünlige elten syr…

...
Habarlar

Bütin älem π sanynda

Awtory: Umida Abdyýewa, Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy. Matematikany gowy görýänler 14-nji martda matematiki konstanta bolan π sanyň gününi belläp…

...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com