gys

 • Slider

  Uly çille

  Bu ýyl gyş pasly senenama hasabynda gelene meňzedi. Gyşyň öňi hasaplanýan garagyş döwründe sowuk günleriň indi uzakda däldigini birnäçe tebigy…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Alňasap gelen gyş

  Gyşyň ilkinji güni. Ýöne nämüçindir oňa henizem güýz dowam edýän ýaly duýulýar. Otlar güýzemekläpdir. Niredendir bir ýerlerden okan «Güýzüň iň…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Bu gyş öňkülerden üýtgeşik geldi…

  “Bu maý öňkülerden üýtgeşik geldi…” Seýitmyrat Geldiýew Bu gyş öňkülerden üýtgeşik geldi, Guşlaram uçmady günorta sary. Baglaryň ýapragy terligne durup,…

  ...
 • Siziň üçin...

  Üç günden gyş! Bulary bilýäňizmi?

  Gyş pasly kimler üçin iň ýakymly pasyl bolsa, kimler üçin ýylyň iň erbet möwsümi. Bu her kimiň garaýşyna bagly. Käbir…

  ...
 • Habarlar

  Ýazda gyş…

  Diýarymyzda gar ýagýar. Bu täsinlik. Çünki ýaz paslynda garyň ýagmagy biziň üçin bir täzelik. Gar çagalardan başlap, ululara çenli, ählimiz…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com