Guşlar

 • Siziň üçin...

  Guşlar näme üçin göçýär?

  Uçup barýan durnalar barada birnäçe goşgyny okan bolsaňyz gerek. Hatar gurap barýan göçegçi guşlar gadym eýýamlardan bäri köpleriň ünsüni özüne…

  ...
 • Reportaž

  Guşlar bilen söhbet açdym… (fotoşop däl!)

  Käwagt müň sözüň ornuny ýekeje surat dolduryp bilýär. Size hödürlenýän suratlarda tebigatymyzyň bezegi – guşlaryň duýdansyz pursatlary şöhlelendirilýär. Surata düşüren:…

  ...
 • Siziň üçin...

  Näme üçin «V» şekilinde uçýarlar?

  Güýz aýlarynda asmana seredenimizde uçup barýan göçegçi guşlaryň «V» şekilini emele getirendigini görýäris. Alymlar bu meseläniň üstünde köp barlag geçirdiler.…

  ...
 • Slider

  Öýde gyşlan garlawaç

  Muny maňa bir dostum gürrüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, tomus tamynyň eýwanynda mesgen tutunan garlawaçlaryň biri güýzüň başynda ýerläp uçýarka,…

  ...
 • Slider

  Nagyşlara siňen taryh

  Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri gündelik durmuşda ulanylýan zatlarda nagyş şekillendiripdirler. Muňa biziň eýýamymyzdan öňki V müňýyllyklara degişli Jeýtun medeniýetiniň…

  ...
 • Habarlar

  JENNET GUŞUNYŇ “ÝYLGYRYŞY”

  Awstraliýada ýaşaýan jennet guşlary özüniň owadanlygy, täsinligi, özüneçekijiligi bilen tapawutlanyp, görenleri haýran edýär. Täze Gwineýa adasynda duşýan ajaýyp jennet guşunyň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com