Gar

 • Slider

  Gar – Asmanyň Zemine peşgeşi

  Gar – bu ynsanyň kalbyny ýyladýan ýeke-täk suwuklyk. Özi sowuk bolsa-da, gar adamlara şatlyk-şowhun, ýylgyryş paýlaýar. Çünki gar – Asmanyň…

  ...
 • Siziň üçin...

  Gyş hakynda söhbet açsak…

  Gyş paslynyň öňüsyrasynda agaçlar ýapraklaryny dökýärler, Günorta Afrikada bolsa gurak möwsümiň öň ýanynda şeýle ýagdaýy synlamak bolýar. Ýagýan garlar hem…

  ...
 • Slider

  Uly çille

  Bu ýyl gyş pasly senenama hasabynda gelene meňzedi. Gyşyň öňi hasaplanýan garagyş döwründe sowuk günleriň indi uzakda däldigini birnäçe tebigy…

  ...
 • Reportaž

  Köýtendaga gar ýagdy

  Barha golaýlaşyp gelýän ak paslyň ― gyşyň ilkinji gary Köýtendaga ýagdy. Şeýlelikde türkmen topragy ýene bir gezek ak gar bilen…

  ...
 • Siziň üçin...

  Üç günden gyş! Bulary bilýäňizmi?

  Gyş pasly kimler üçin iň ýakymly pasyl bolsa, kimler üçin ýylyň iň erbet möwsümi. Bu her kimiň garaýşyna bagly. Käbir…

  ...
 • Habarlar

  Ýazda gyş…

  Diýarymyzda gar ýagýar. Bu täsinlik. Çünki ýaz paslynda garyň ýagmagy biziň üçin bir täzelik. Gar çagalardan başlap, ululara çenli, ählimiz…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com