Durmuş sapagy

 • Siziň üçin...

  Ilkinji we esasy synag

  Nejmeddin Kubranyň huzuryna gelen ýaş ýigitleriň biri okap-öwrenen zatlarynyň ýadynda galmaýandygyndan zeýrenipdir. Dura-bara onuň özünden göwni geçip, lapykeçligi umydyndan rüstem…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Agzybirlik sapagy

  — Ýokary okuw mekdebine ilkinji gadam basan günüňizden bäri gör näçe ýyl geçipdir. Indi siz belli bir ugur boýunça kämil…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Durnalar durmuş sapagyny berýär

  Durnalaryň toýnuk gurap uçuşyna syn ediň! Serdar durna kerweniň başyny çekip barýar, ol üçburçlyk görnüşde bolup, serdar durnanyň ganatyny pel-pelledip,…

  ...
 • Siziň üçin...

  Durmuş sapagy…

  GURLUŞYKÇY Ençeme ýyllaryň tejribeli jaý ussalarynyň biri indi ýaşynyň bir çene gelendigi, indi gurluşyk işini bes etjekdigi we asuda durmuşda…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com