demir

 • Göwün küýsegi

  Demir otda taplanýar

  Dünýäde adamy adam eden onuň wagta bolan gatnaşygydyr. Derýalar hiç mahal gözbaşa dolanmaýar, ýöne derýanyň suwy hemişe çeşmäniň suwuna görädir.…

  ...
 • Habarlar

  Ganazlyk hakynda umumy maglumat

  Sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän halkymyz dogry iýmitlenmäge, şeýle-de fiziki maşklary yzygiderli ýerine ýetirmeklige uly üns berýär. Muňa garamazdan, gerekli witaminler…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com