baýram

 • Slider

  21-nji sentýabr — Halkara Parahatçylyk güni

  2001-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň geçiren 55-nji mejlisinde her ýylyň 21-nji sentýabryny «Halkara parahatçylyk güni» diýip,…

  ...
 • Reportaž

  Bir toý tutduk…

  Ýurdumyzyň Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi dowam edýär. Maksatnamalaýyn çäreler mazmuna baýlygy bilen tapawutlanýar. Her bir çärä teswirleme bermezden, hepdeligiñ pursatlaryna…

  ...
 • Slider

  Zenanyň gözelligini artdyrýan 5 zat

  Kitap okamak. Estetika bolsun, psihologiýa bolsun, kitap okaýan zananlar düşbi, söz baýlygy giň adamlar bolýar. Bu bolsa olaryň içki dünýäsini…

  ...
 • Slider

  Täze ýyly dünýä dillerinde gutlalyň!

  Ýylymyzyň jemini hem dünýä halklaryna goýýan hormatymyzy görkezýän hereketimiz bilen jemlemäge nähili garaýaňyz?! Munuň üçin daşary ýurtly tanyşlarymyzy, hatda birek-biregi…

  ...
 • Slider

  Halkara sowgat güni

  Beýik Britaniýada Sowgat güni 26-njy dekabrda — Roždestwodan bir gün soň bellenilýär. Sowgat güni — resmi dynç güni. Bu bolsa…

  ...
 • Slider

  Söýgüli baýramymyzda owadan geýneliň!

  Hemmämiziň uly sabyrsyzlyk biren garaşan Täze ýyl baýramçylygy golaýlap gelýär. Bu baýramçylykda her kim bir täsinlige eýe bolmagy arzuwlaýar, ýagny…

  ...
 • Blog

  Baýramyňyz gutly bolsun!

  Her bir ynsanyň durmuşynda bolup geçişi ýaly, halkyň, döwletiň ykbalynda hem ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär. Şeýle wakalaryň biri…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com