akyl

 • Sagdyn durmuş

  Dokuz lukmany bilýäñizmi?

  Meşhur amerikan lukmany Pol Breggiň “Чудо голодания” (“Açlyk çekmegiň gudraty”) atly kitaby bar. Şu ajaýyp kitabynda ol adamlaryň öz günäleri…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Bir sowala dört jogap

  Bir gezek dana Buzurgmihr zyndana düşüpdir. Dostlary oňa şeýle sowal beripdirler: “Sen şu betbagt günüňde köşeşmek üçin özüňe nähili göwünlik…

  ...
 • Slider

  Iň uly hazyna

  Uzak ülkeleriň birinde bir garyp maşgala ýaşapdyr. Olar gün-güzeranlaryny kynçylyk bilen dolandyrar ekenler. Günlerde bir gün agyr kesele uçran ene…

  ...
 • Psihologiýa

  Ýatkeşligiň çägi barmyka?

  Zehinlilik, ýatkeşlik adama Alla tarapyndan berlen bahasyna ýetip bolmajak baýlykdyr. Biziň ýadymyzyň öz häsiýeti we gylyklary bardyr. Onuň çagalykda gören…

  ...
 • Göwün küýsegi

  Durmuşyň dana eýlän ynsanyndan sapaklar

  Özüni durmuşyň terbiýeländigini öňe sürýän, durmuşyň dana eýlän ynsany Berri Deýwenportdan täsirli durmuş sapaklaryny okyjylarymyza hödürleýäris. Käte bizi gurşap alýan…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com