Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Sungat ussatlarymyzyň konserti guraldy

27-09-2022 / 5061

26-njy sentýabrda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy.

Baýramçylygyň maksatnamasy halkymyzda gadymdan däp bolan halk oýun güýmenjelerini we dessurlaryny özünde jemledi, bu bolsa dabara gaýtalanmajak öwüşgin çaýyp, ählumumy şatlyk ýagdaýyny döretdi.

Agşam “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada baýramçylyk dabarasy geçirildi. Bu ýerde köp sanly tomaşaçylar üçin uly konsert maksatnamasynda meşhur estrada ýerine ýetirijileri, sazandalar, tans we etnografiýa toparlary çykyş etdiler.

“Nowruz ýaýlasyndaky” konsert şu baýramçylyk günlerinde dowam eder.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com