Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

Şu ýyl Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumy açylar

Paýtagtymyzyň soňky ýyllarda sazlaşykly ösýän günorta künjegindäki Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň töweregini abadanlaşdyrmak işlerini «Dost gurluşyk, söwda önümçilik» hojalyk jemgyýeti alyp barýar. Gurluşykçylar eýýäm seýilgähi abadanlaşdyrmak işine başladylar. Binagärleriň we taslamaçylaryň taýýarlan taslamasyna görä, seýilgäh zolagy ep-esli giňeldildi. Seýilgähiň köp böleginde öňden bar bolan ýaşyl ýaýlalara goşmaça pürli we ýaprakly agaçlaryň onlarça görnüşi oturdylar, gök öwsüp duran çemenlikler we gülçanaklar ýasalar, bagýodalar täzeden çekilip, daş düşeler we uzaldylar.

Seýilgähi abadanlaşdyrmak işlerini şu ýylyň iýun aýynda tamamlamak göz öňünde tutulýar.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu