Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Şu gün — radio güni

07-05-2022 / 5111

Mälim bolşy ýaly, radio jemgyýetiň medeni hem-de intellektual ösüşinde möhüm rol oýnaýan serişdedir. Habar beriş we aragatnaşyk guraly bolan radionyň döredilen güni 1895-nji ýyldan bäri her ýylyň 7-nji maýynda bellenilip gelinýär.

Şu gün taryha ser salanymyzda, 1895-nji ýylda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen fizikleriň we himikleriň ylmy ýygnagynda rus fizigi, tanymal alym Aleksandr Stepanowiç Popow ilkinji radiony köpçülige ýetirdi. Alymyň tanyşdyran radiosy ilkinji simsiz aragatnaşyk arkaly gurnalan bolmagy bilen hem tapawutlanýar. Bu möhüm sene ilkinji gezek resmi ýagdaýda Russiýada, 1925-nji ýyldan bäri bolsa köp sebitlerde bellenilip, 1945-nji ýylda radionyň oýlanyp tapylmagynyň 50 ýyllygy bellenilip geçildi. Radio gününde bu ähmiýetli tehnologiki açyşyň şanyna ylmy-amaly konferensiýalar, ýygnaklar, maslahatlar hem-de sergiler guralýar.

Häzirki biziň günlerimizde beýleki habar beriş serişdeleri bilen bir hatarda, radio möhüm aragatnaşyk we habar beriş serişdesi hökmünde durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ylmyň ösmegi bilen radio bilen baglanyşykly radio-gözegçilik, radio astronomiýasy, radiotelefon, radiotelegraf ýaly täze ugurlar hem kemala geldi we netijeli üstünlikler yzygider gazanylýar. Bu ugurlaryň gazananlary hem-de radionyň oýlanyp tapylmagy radio nawigasiýa, aragatnaşyk, simsiz maglumat çalşyk ulgamlaryny we dünýä internet toruny hem döretmeklikde özen bolup hyzmat etdi. Radionyň döredilmegi beýleki köp sanly ylmy we tehnologiki açyşlaryň başlangyjy boldy. Bu bolsa radionyň jemgyýetdäki ornuny açyp görkezýär. Bu baýramçylyk güni ýer ýüzündäki ähli radio söýüjilere ruhy şatlyk, ýakymly täsirleri paýlaýar.

Jennet GURBANOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com