Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Sergezdan duýgular dökdi güllerin…

Tirkişmyrat Nurýagdyýewiň ady poeziýa muşdaklaryna örän tanyş bolsa gerek?! Biz hem şahyr ýigidiň ýürege ýakyn goşgularyndan paýlaşmagy makul bildik

02-07-2022 / 5164

BIPARH

Göwnüne degeňsoň bagtly günleriň,
Aglanyňda näme, güleňde näme?
Sergezdan duýgular dökdi güllerin,
Bilmäniňde näme, bileňde näme?

Birmahal azaşan umydy dolap,
Gelmäniňde näme, geleňde näme?
Garyp galan yşky sözlerňe çolap,
Gepläniňde näme, dymaňda näme?

Gör kimi ýoklapdyr yşkymyň dady,
Örteneňde näme, köýeňde näme?
Ah, indi dag ýaly Tirkişmyrady,
Söýmäniňde näme, söýeňde näme?

***

Aýna bakyp öz-özüme seredýän,
Düşünýän özümiň özüm däldigme.
Soň arzuwlam hakda pikire gidýän,
Gyýylýan hem olaň meňki däldigne.

Bu — dünýäniň müdimilik kanuny,
Adam oňa boýun egmeli bolýar.
Söýen zadyň täleýiňde bolmasa,
Täleýiňde baryny söýmeli bolýar.

Ýasamaly bolýar hyýallaryňy,
Ýürek däl, aklyňa daýanyp mäkäm.
Unutmaly ýürekden söýenleriňi,
Çilim tüssesine ýitip gitmänkäň.

Söýmäsiň gelýäni söýmän bolanok,
Dostlarňy küýseýäň ýüregiň gyssa.
Erkiňi «erige» daňmak uly zat,
Ýöne köp zat erkimizden alysda.

***
ÝALŇYŞLARYM

Men «Harplygy» bäşlik bilen okadym.
Soň harplar söz bolup, damdy dilimden.
Kagyzlarda goýup ýören nokadym.
Goşgy bolar diýip pikirlenmedim.

Aldamany öwretmedik enemden
Göwn etdim hak sözläp utulanymda.
Çagakam jylawlan tut şahalarmyň,
At däldigni bildim, ýykylanymda.

Ädimlermiň dogrudygna ynanman.
Ýalňyşyp ýaşadym bilgeşleýinden.
Nädürs günlerimden, ýok mende arman.
Ýalňyşmasam nädip düşüneýin men.

Ýaşadym islegmiň kejine gitmän.
Bezedim ykbaly öz elim bilen.
Şükür, asmanymdan ýyldyzlar bakýar.
Yşk ownamaz eken böleniň bilen.

Tirkişmyrat NURÝAGDYÝEW,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com