Slide
Slide
previous arrow
next arrow


BlogHabarlar

Saýtda täze BLOG: Az salym oýlanalyň…

14-05-2021 / 5114

Parahat zeminiň üstünde dogup gelýän güni synlanyňda şahyryň şu sözleri zybanyňa gelýär:

 

Säher turup, syl ýüzüňe dünýäni,

Giňligiňde bolup bilseň şonça bol.

Bu dünýäňe ähli mahsus zatlaryň,

Senden sowlup geçmeýänine monça bol.

 

Durmuşda ýetilen we ýetilmeli arzuwlaryň hasyl bolmagyny isleýän ynsan hemişe bagtyň gözleginde. Eýsem bagt näme? Bu jümle elbetde hemmä tanyş bolsa gerek. Ählimiziň muny gazanmaga bolan ymtylşymyz çagalykdan başlanýar. Özbaşdak pikirlenme hadysasy adam aňynda dörän gününden bu söz özüniň ornuny ynsanyň kalbynda we her bir ädiminiň sebäbinde ýaşaýar. Dünýäde näçe ynsan bar bolsa, haýsy kärde bolanlygyna garamazdan, bu duýgyny öz durmuşynyň baýdagy etmäge ymtylýar. Her bir edýän işiniň netijesini, ömür ýolunyň mazmunynyň pellehanasyna bagt adyny berýär. Göze görünmeýän ýöne her bir ynsany özüne ymtyldýan bu duýgy hemmä gyzykly. Durmuşda käbirleriniň pikirine görä adamyň arzuwynyň amala aşan ýerinde onuň bagty başlaýar diýip pikir ýöredilýär. Eýsem bagt adama haçan berilýär ýa-da ony her kimiň özi gazanmalymy? Hemmämiz üçin gyzykly bu sowala okyjylarymyz arkaly göz ýetirmegi maksat edinip, olaryň redaksiýamyz bilen aragatnaşygyny has-da pugtalandyrmak we öz pikirlerini ildeşlerimiz bilen paýlaşmaklaryna mümkinçilik bermegi makul bildik. Çünki ýer ýüzünde näçe ynsan bar bolsa şonçada häsiýet we şonça-da pikir bardyr.

Hormatly okyjylar, biziň salgymyza öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýollap biz bilen ýakyn aragatnaşykda bolup bilersiňiz. Siziň pikirleriňiz we garaýyşlaryňyz biz üçin wajyp hem-de gyzykly. Şonuň üçin pikirleriňizi beýan etmäge ýaýdanmaň we çekinmäň. Biziň döredijilik işgärlerimiz sizden geljek hatlara sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

TÜRKMENgazet redaksiýamyz ýörite siziň syrdaşyňyz, ýakyn dostuňyz bolmak üçin, “BLOG” atly sahypany açdy. Bu sahypanyň üsti bilen, giriş edip, pikirleriňizi, hekaýalaryňyzy, suratlaryňyzy, wideolaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz, mähribanlar!

Şeýle-de biz bilen ýörite elektron we ýerli  poçtalaryň üsti bilen baglanyp bilersiňiz.

turkmengazet.zenan2021@gmail.com

abdyrasulowa1806@gmail.com

 

Saýtyň administrasiýasy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com